Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
Sr. Jaume Blancafort Portavella
SR. JAUME BLANCAFORT PORTAVELLA, SR. JOSEP COLLADO.
Fotografia: Àngel Font

SR. JAUME BLANCAFORT PORTAVELLA, SR. JOSEP COLLADO. FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES DE LA CARN

Obra:

Texto del 2002

Si volem competir en el mercat mundial, hem d’oferir unes garanties i uns estàndards de qualitat molt elevats.

Els darrers anys la Fundació Privada Indústries de la Carn ha de­sen­vo­lu­­pat una tasca de gran importància per al sector carni català. Va néixer com a iniciativa de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (com­pos­­ta per les tres associacions càrnies catalanes: l’Associació d’Es­cor­­xa­dors Catalans, l’Associació d’Indústries de la Carn de Barcelona, Tarra­­go­na i Lleida i l’Associació d’Indústries de la Carn de Girona). Entre totes elles agru­pen el 90% dels productors de carn i de productes car­nis de Ca­ta­lunya. Jaume Blancafort Portavella és el president de la Fun­dació i Josep Colla­do el seu director. “La Fundació promou ini­cia­tives per als em­pre­saris i ajuda les empreses a ser més com­petitives perquè pu­guin es­tar presents en millors condicions en els mercats nacionals i in­ter­nacionals. Ha enfocat gran part de la seva labor a millorar els ni­vells de qualitat de les empreses. Així, en aquesta línia, hem in­troduït la figura de l’auxiliar tècnic veterinari, que ha comportat un canvi de rumb molt important dins del sec­tor carni”, expressa el president de l’entitat.

La Fundació Privada Indústries de la Carn es va constituir el 1997. Des d’a­leshores ha seguit una línia de creixement imparable que l’ha portat a es­tablir un equip de treball de més de 150 persones. “Catalunya és una po­tència dins del sector carni. Calia algun organisme que s’en­car­re­­gués de promoure la millora qualitativa de les empreses del sector per poder competir amb les d’altres països europeus com Alemanya o Dinamarca que són les més desenvolupades en aquesta matèria. Avui podem dir que hem aconseguit estar al nivell d’aquests països. Pe­­rò cal anar més enllà, encara hi ha necessitats a cobrir; si volem com­­­petir en el mercat mundial, hem d’oferir unes garanties i uns estàn­dards de qualitat molt elevats.”

L’Administració autonòmica també juga un paper important dins del pro­cés de control de qualitat però la Fundació el complementa i així s’asse­gu­ra la màxima qualitat dels productes que arriben al consumidor. Josep Colla­do ens comenta al respecte que “l’Administració té la com­pe­tèn­cia, la facultat i la responsabilitat de la inspecció de les empreses. La Fundació, per la seva banda, la reforça mitjançant uns pro­fes­sio­nals que posem a la seva disposició, els auxiliars tècnics veteri­na­ris. Les carns que produeixen els escorxadors reben ara la inspec­ció dels veterinaris oficials que destina el Departament de Sanitat de la Ge­neralitat de Catalunya, així com dels auxiliars que nosaltres hi apor­tem, i als qual no manem funcionalment. També s’ha procedit a una millora tecnològica de les condicions en què es realitza la ins­pec­ció, ja que han facilitat a tots aquests escorxadors equips infor­mà­tics, correus electrònics, fax, accés a Internet, així com una intra­net prò­pia que permet interconnexió entre els Serveis Veterinaris Oficials.”

Es pot afirmar, doncs, que en els darrers anys s’ha reforçat molt la se­gu­­re­tat alimentària entre els productors de carn, sobretot als escor­xa­dors. “Era una assignatura necessària. Ja se sabia que el camp de la inspecció era millorable en comparació amb alguns dels com­­pe­ti­­dors europeus que disposaven d’uns equips i d’uns sistemes molt més desenvolupats. Per a una empresa que vol vendre en un mer­cat internacional, la seguretat i la qualitat pesen molt. La Fun­da­ció va dissenyar un model de control de qualitat inspirat en mo­dels ja existents i adaptant-lo a la realitat de la indústria càr­ni­a ca­­­ta­lana. Més de 250 empreses càrnies es nodreixen d’aquest es­­quema de treball de la Fundació.”

L’auxiliar tècnic veterinari es forma mitjançant uns cursos supervisats per la Con­selleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que es basen en un ma­­terial formatiu dissenyat per la Fundació. “Vam signar un con­ve­ni amb la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Bar­ce­­lona per confeccionar un programa de formació per als auxi­liars tèc­nics veterinaris. El programa inclou un conjunt de clas­ses teò­riques i pràctiques que sumen al voltant de 400 ho­res. S’ha creat ma­terial audiovisual específic per a aquests cursos que te­nen lloc arreu del territori català. També duem a terme ac­cions de for­mació con­tinuada. Van adreçats en gran part al per­so­nal que tre­balla les àrees de producció per tal d’aconseguir que les seves actituds sa­ni­­tàries siguin correctes; o bé als comer­cials, amb cursos de ven­da, sobre mercats exteriors; però també per als di­rectius i tècnics de les empreses. Amb aquests cursos cobrim els buits formatius del sector carni.”

A banda dels auxiliars desplaçats als escorxadors, la Fundació dis­po­sa d’un sistema centralitzat per a l’anàlisi de residus de carn. “Tenim sub­con­­tractats dos laboratoris que controlen de forma per­ma­nent els proveïdors de bestiar dels escorxadors. Ens hem d’asse­gu­rar que els animals que entren a l’escorxador no hagin pres me­­di­­ca­ments o qualsevol de les substàncies no autoritzades i con­trolar tots aquells te­mes que poden ser irregulars i poden afectar la sanitat. Aquestes me­sures ens han portat a complir els estàn­dards més elevats de con­trol carni que hi ha a Europa. Si les di­rectives euro­pees es re­forcen, nosaltres ens reforçarem. No es tracta tant d’a­cumular ins­pectors als escorxadors com de crear un sistema de control i autocontrol òptims.”

Jaume Blancafort posa de manifest una de les necessitats immediates del sector: “S’hauria de reforçar el comerç exterior. Hem realitzat ac­cions comercials a diferents països d’arreu del món i cada ve­ga­da som més conscients de la necessitat de fer més actuacions de comerç internacional, sobretot davant el fenomen glo­ba­lit­za­dor irreversible i la interrelació entre els mercats mundials. Si les em­preses catalanes volen créixer i expandir-se han d’entendre a­quest punt de vista i treballar de valent (la participació en fires inter­na­cionals i continuar actuant en el tema de la seguretat ali­men­tària són bàsics per assolir aquest objectiu).”

Des de la Fundació s’indica que “de cara al futur és molt important que els controls i la sobrevigilància s’estengui a la producció pri­mà­ria (la fase de producció ramadera) per evitar situacions com la cri­si de la pesta porcina que ha afectat les comarques de Lleida i Oso­na. El sector carni és el quart en valor de producció a Cata­lunya, i a tot l’Estat representa el 35% de la producció espanyola. Les nostres carns són apreciades dins i fora de les nostres fron­teres amb una indústria de transformació de productes carnis d’una riquesa irrepetible. És un actiu que podem donar a l’exterior i que, per tant, entre tots hem de saber conservar i millorar.”