Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
Sr. Jordi López Enrique et alia
SR. JORDI LÓPEZ ENRIQUE.
Fotografia: Àngel Font

SR. JORDI LÓPEZ ENRIQUE. COL.LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE SABADELL

Obra:

Text del 2002

L’agent comercial és l’engranatge que es mou entre aquell qui fabrica i el qui consumeix.

L’any 1926 es va fundar el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell, que, des d’aleshores i llevat de la interrupció que va suposar la Guerra Civil, ha estat una entitat que ha defensat els interessos dels seus afiliats i els ha ofert un bon nombre de serveis per tal que poguessin continuar tre­ba­llant amb garanties. Jordi López és president del Col·legi des de fa setze anys, i és ell mateix qui ens explica què és el que s’entén per agent comercial: “Els agents comercials són aquelles persones que es dediquen a la venda, intermediaris que actuen de pont entre el fa­bri­cant i el comprador. Podríem dir que és l’engranatge que es mou entre aquell qui fabrica i el qui consumeix.”

I continua donant-nos més detalls a l’entorn d’aquesta feina tan antiga, però al mateix temps tan present en la nostra so­ci­e­tat actual: “L’agent comercial és un mitjancer que va a co­mis­­sió, tre­ba­lla per a un industrial que té un producte per vendre i ne­ces­sita algú que li’n faci propaganda, que vagi a veure els cli­ents i els expli­qui com fun­ciona i per a què els pot ser útil. N’hi ha que, a més, fan de distri­buïdors o de magatzemistes, però el que importa és que siguin in­termediaris.”

En el moment que volen col·legiar-se no se’ls de­ma­na cap mena de requi­sit especial: “Tan sols han de fer un exa­men d’ap­ti­tud. Hi ha qui creu que un a­gent comercial ha de tenir una titulació universitària, però hi ha ha­gut moltes diferències de criteri entre els afiliats, perquè per molt in­tel·ligent o molts estudis que tingui una persona no podem asse­gurar que sigui un bon venedor, un bon in­termediari. Hem de te­nir present que un agent comercial ne­ces­sita fer servir la veu per fer la seva feina, i per tant ha de sa­ber parlar i tenir do de gents, i això no ho dóna cap titulació. Per alguna cosa abans se’ns anomenava ‘corredors de veu’.”

No obstant això, Jordi López té molt clar que la formació és fona­mental per a aquests professionals: “Actualment un agent co­mer­cial ha d’estar molt ben preparat, ha d’haver entrat de ple en el món de la infor­màtica i saber moure’s per Internet; també ha de ser un bon conei­xedor d’altres idi­o­mes, perquè no solament es tracta que ven­gui a Cata­lunya i Es­pa­­nya, sinó també a Europa i al món.”

A part d’aquests re­qui­sits, que cada vegada esdevenen més importants, també cal tenir “un molt bon conei­xement del producte que es ven”, perquè aquesta és l’única manera com podrà informar perfectament el possible comprador.

El que és ben cert és que aques­ta és una professió que ha canviat molt amb els anys i que ha cal­gut que s’adaptés a l’ac­tu­alitat, en la qual cosa els col·legis han tingut un paper destacat: “Abans es feia la maleta i es marxava per dos o tres me­sos, tot eren viatges en tren, en autobús o en qualsevol altre mitjà, i no es parava mai a ca­sa. Ara, els agents també es pas­sen molt de temps fora de casa, però amb unes condicions molt dife­rents. Ja n’hi ha força que porten el mostrari per ordinador i que fan coman­des a través d’Internet, i només visiten els clients tres cops l’any.”

De tota manera, la paraula i el tracte directe continuen essent pri­mor­dials, a més del pro­duc­te que es ven: “És molt més fàcil vendre una cosa tangible que un servei; en el cas de vendre un servei l’a­gent ha de tenir una cate­go­ria professional i un coneixement molt gran. També depèn del tipus de servei, perquè n’hi ha que tenen un pro­ducte
al darrere i n’hi ha que són fum, i vendre fum demana un do de gents i una habilitat especial.”

Per a ser un bon venedor, a més a més dels coneixe­ments, l’ex­periència i la paciència, hi ha un altre element clau: “No es tracta de ven­dre el primer dia, potser caldrà guanyar-se la con­fi­ança del client en un espai de temps una mica més llarg. És important no voler-ho guanyar tot en un moment.”

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell està integrat en el Con­sell de Catalunya que, al mateix temps, té una certa dependència del Con­sejo de España. Totes aquestes entitats treballen plegades per ajudar l’agent comercial i oferir-li un bon conjunt de serveis, dels quals el se­nyor Jordi López ens fa cinc cèntims: “Una de les missions del Col·legi és intervenir en cas de queixa, ja sigui perquè un empresari es trobi que el seu re­pre­­sentant li fa la competència, o perquè un agent vingui a denunciar que un empresari no li ha pagat les comissions o li ha retallat la zo­na d’influència.”

De tota manera cal tenir present que la institució que presideix el nostre protagonista no té poder executiu: “Nosaltres podem fer de media­dors, però si cal anar a judici, aleshores ja no és cosa nostra, tot i que sí que disposem d’assegurances que cobreixen les despeses que pu­gui necessitar un agent en un cas d’aquest tipus. De fet, a diferèn­cia del que passa al Consejo espanyol, que cobreix tot el servei judi­cial, a Catalunya es va optar per repartir la despesa entre el Consell, el Col·legi i el col·legiat.”

Però les assegurances i els serveis que ofe­reix el Col·legi als seus membres van molt més enllà de l’aspecte mera­ment judicial: “Els nostres associats depenen gairebé sempre del cotxe, i
és per aquest motiu que tenim unes assegurances ade­qua­des a les seves necessitats. També tenim convenis amb alguns es­ta­bliments hotelers que ens fan des­comptes i amb certes fires que permeten l’entrada gratuïta als agents comercials.”

En aquests moments, a Sabadell ja són cinc-cents els afiliats al Col·legi Oficial d’Agents Comer­cials. A més, al Consell, a proposta dels diversos col·legis, es deba­­­ten temes que interessen a tots els professionals: “Fa uns anys hi havia con­tractes que obligaven al bon fi de l’operació, la qual cosa car­regava els agents comercials amb una responsabilitat molt gran. Actualment, en canvi, el venedor fa la comanda a l’empresa, i aques­ta és la que decideix si vol fer el lliurament o no; si el fa i el compra­dor no paga, aleshores el venedor no cobra la comissió, però no té cap altra responsabilitat sobre l’operació.”

Durant setze anys, Jordi López ha treballat per donar a conèixer el Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell a tota la ciutat: “Quan jo vaig co­mençar, hi havia gent que es col·legiava a Barcelona perquè ig­norava que a Sabadell hi hagués col·legi per poder fer-ho; ara això ha canviat molt. A més a més, aviat ens convertirem en l’única ciutat espanyola que té dos monuments dedicats a l’agent comercial. El pri­mer el vam inau­gu­rar ja fa uns anys al centre de la ciutat, i el segon ja el tenim en marxa. Pensem que és una manera que la gent cone­gui la nostra tas­ca i que s’adoni que tot el nostre esforç també ha servit per aixecar la ciutat.”

Aquesta és la visió que ens donen, des del Col·legi, d’aquests profes­sio­nals que acosten als consumidors els productes que es fabriquen arreu.