Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
Sr. Josep Bové Bertran et alia
SR. JOSEP BOVÉ BERTRAN.
Fotografia: Àngel Font

SR. JOSEP BOVÉ BERTRAN. FUNDACIÓ CLARÓS, FUNDACIÓ EMI

Obra:

Text del 2002

FUNDACIÓ EMI va ser cre­a­da el 1959 per un grup d’em­pre­­saris i professionals, lide­rats pel Dr. Manuel Ribas Montobbio i el Pare Jesuïta, Joan Torres Gasset, “qui ma­lau­rada­ment ens va deixar el 23 de gener de 1987. Les finalitats funda­cionals es con­­cretaven en proporci­o­nar una forma­ció integral (tèc­nica, humana i social) als directius inter­me­dis de les empreses, que con­­nec­ten l’alta direcció amb la ba­se operativa.”

Per voluntat del seus fundadors, “s’ha ca­rac­teritzat per ser un pro­jec­te independent de qual­sevol institució finan­ce­ra, patro­nal, sindical, polí­tica o re­li­gi­osa.” Les dimen­­sions humana i social de la formació impartida “s’han inspirat en la doctrina social de l’Església i, concretament, en els cinc principis pro­pis: l’Humanista, el de Llibertat i Respecte, el d’Efi­ci­ència Econòmica, el de Professionalitat i Exi­gèn­cia i el de Solidaritat.”

En la història d’aquesta institució es poden delimitar dues etapes: “El primer període, 1959/1979, es caracteritza pel perfil dels directius in­termedis que a la gran capacitat humana, raó per la qual l’em­pre­sa els confiava el comandament d’importants grups de treballa­dors, s’unia un baix ni­vell de formació; i perquè l’única activitat era la For­ma­ció Con­tinuada, és a dir, la formació empresarial adreçada a pro­fessionals en ac­tiu.”

El segon període comença el 1979 amb un nou equip i un nou pro­jecte que pretén adaptar-se a les necessitats del moment, però, sobretot, preparar-se per als reptes de futur. “Aquest nou pro­jecte fou batejat amb el nom de El Campus Urbà de FUNDACIÓ EMI i té dues dimensions: l’arqui­tectònica i la formativa. La dimensió arqui­tec­tònica ha suposat passar dels 350 m2 inicials als més de 2.600 m2 actuals, i està prevista una darrera fase que representarà un incre­ment de 4.000 m2, a més a més de 376 places d’aparcament; i tot això, al bell mig del cor de Gràcia, en l’espai interior de l’illa delimitada pels car­rers Escorial, Encarnació, Reig i Bonet i Torrent de les Flors.”

La di­men­sió formativa del projecte va consistir a renovar la Formació Conti­nu­a­da i complementar-la amb Formació Universitària i Formació i Consul­to­ria Empresarial. El curs 1990/91, “vam posar en marxa un BBA (Bachelor of Business Adminis­tra­tion) que va rebre l’ho­mo­logació el curs 1996/97, després de trans­formar-se en Diplomatura en Ciències Empresarials+BBA, a través de la Facultat d’Economia IQS de la Universitat Ra­mon Llull. Aquest pro­jecte de formació univer­si­tà­ria ha pretès ser diferent d’altres poten­ciant l’anglès com a idioma de negocis, les pràctiques a les empreses i les esta­des en pràctiques a l’estran­ger, a més d’un projecte de fi de carrera que integra els coneixements rebuts.”

L’oferta formativa de FUNDACIÓ EMI “s’adreça als directius intermedis de les empreses, però també als gerents i directius de les pe­ti­tes empreses i als professionals sen­se co­man­dament, ja que l’aixa­fa­ment de l’estructura empresarial ha fet que  els seus inte­grants, inclosos els de la base, adqui­rei­xin més quotes de res­­ponsabilitat a què han de saber respondre prou adequada­ment.”

“Entre els nostres postgraus desta­quen el Màster en Màr­que­­ting, el de Tributació, el d’Economia i Finances i un inno­va­dor, el de Li­de­ratge i Gestió de Persones.” L’oferta educativa de la Fundació EMI es tan­ca amb els cursos in com­pany (Formació i Consultoria Empresarial) un tipus especial de formació contínua “que té lloc a les mateixes em­preses i que res­pon a un mo­del en què la proposta formativa és con­seqüència d’un di­ag­nòs­tic previ.”

Quant a les petites i mitjanes em­pre­­ses, un dels pro­gra­mes més emblemàtics és el Vigilance: “Es fonamenta en una com­binació de teoria i pràctica (Formació-Ac­ció). La teoria s’impar­teix en sessions a les quals segueix la introducció pràc­ti­ca en la mateixa empresa. L’ob­jectiu és promoure i enfortir la vi­sió a llarg termini de les empreses.”

A part d’aquest original pro­grama formatiu, també des­taca un altre que con­nec­ta amb les necessitats dels empre­saris catalans, determinades per la se­va estructura organitzativa: “Amb el programa Tra.Sme to­quem la difícil qüestió de la successió-­trans­missió en el si de les em­preses fa­mi­liars.”

Els objectius fona­mentals de les activitats de FUNDACIÓ EMI són: in­cre­men­tar la pro­duc­tivitat i la com­pe­titivitat de les empreses; i con­tri­buir al pro­grés professional, personal i social dels alumnes. “Per asso­lir-los, la nos­tra acció formativa, fona­men­­ta­da en l’experiència me­to­do­lò­gi­ca de més de 42 anys, es basa en els principis següents: La formació ha de con­tribuir a trans­for­mar po­sitivament la realitat de l’em­­presa; El dife­rencial en l’a­lumne, en­tre el primer i el darrer dia, no és l’objectiu de la for­ma­ció, sinó l’ins­tru­­men­tal que aquest ha d’u­ti­litzar per assolir el veri­ta­ble objectiu; Aquest diferen­cial pot ser de conei­xe­ments (saber), de ca­pacitats (saber fer) o de voluntats (voler); Per­què la for­mació sigui realment útil a l’em­presa, és tant important la teoria (el per­­ què) com la instru­men­ta­ció pràctica (el com); Per a la com­pe­titi­vitat de l’empre­sa, saber fer i vo­ler són tant o més valuo­sos que saber; La nostra tas­ca didàctica con­sisteix a fer fàcil el que és difícil.”

Des de la FUNDACIÓ EMI, el futur és vist amb il·lusió, satisfacció i convicció: “Les empreses que veritablement triomfen són aquelles que no tan sols preveuen els canvis, sinó també que els planifiquen i els porten a terme. I aquesta és la màxima que nosaltres mateixos hem desitjat exem­plificar.”

Aquesta acurada i seriosa planificació del futur de la ins­titu­ció, que s’ajusta a la tendència cap a l’agrupament existent en la nostra soci­e­tat, “va ser prevista ja fa molt de temps i es materialitzà el 9 d’oc­tubre de 2001 amb la signatura d’un Document de Compromís entre FUNDACIÓ EMI i l’IQS (Institut Químic de Sarrià), en virtut del qual i de forma gra­dual, el govern de FUNDACIÓ EMI, fonamentat fins ara en les perso­nes, passa­rà a fonamentar-se en les institucions, és a dir, directament en l’IQS, institució de reconegut prestigi nacional i internacional, que pertany a la Companyia de Jesús i és membre funda­dor de la Univer­sitat Ramon Llull, i, indirectament, en la Companyia de Jesús. Ha co­mençat, per tant, la tercera etapa de FUNDACIÓ EMI.”