Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
Sr. Josep M. Simon Comalada
SR. JOSEP M. SIMON COMALADA.
Fotografia: Àngel Font

SR. JOSEP M. SIMON COMALADA. FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA CATALANA

Obra:

Text del 2002

Han estat sempre un grup de persones que han dedicat la seva acció i el seu esforç en interessos de caire social

Josep M. Simón i Comalada va ser un dels promotors de l’actual Fun­da­ció Privada Universitària Catalana, de la qual forma part com a patró i que di­ri­geix des dels seus inicis. Una entitat privada amb finalitats socials i edu­catives que “patrocina i gestiona el Col·legi Major Universitari La Salle de Barcelona, fundat l’any 1966.” Ell mateix ens explica que la Fun­da­ció té tota una llarga història al darrere a la qual deu els seus orígens.

“Durant els anys 60, va sorgir un important moviment associatiu, i un dels seus objectius era fomentar l’assistència a sectors mar­gi­nals, en­tre d’altres els que tenien origen en la forta immigració a Ca­ta­lunya que venia d’altres parts de l’Estat espanyol. En aquells anys, antics alum­nes de Col·legis La Salle de diversos indrets de Catalunya, jun­ta­ment amb els Germans de les Escoles Cristianes, promogueren una Federació d’associacions d’antics que bàsicament va actuar a Bar­ce­lona en sectors marginats i precaris, actuació que dugueren a ter­me fins que els ajuntaments i les institucions públiques es feren càrrec de l’atenció d’aquests col·lectius. És en l’ambient de com­promís amb la societat que es respirava amb intensitat aquells anys que con­jun­ta­ment amb la institució dels Germans de La Salle, es posà en marxa la llavors residència universitària. El 1974 va obtenir la categoria de Col·le­gi Major Universitari i l’any 1985 es va institu­cionalitzar jurídi­ca­ment i oficialment la Fundació, que té com a ob­jecte la rebuda, l’a­ten­ció i la contribució a la formació dels joves uni­ver­sitaris per mitjà d’una formació paral·lela que complementa la dels seus currículums aca­dèmics.” El Col·legi Major Universitari és la prin­cipal activitat que pa­tro­cina la Fundació, en una clara voluntat d’acudir a una figura que de la millor manera reculli l’interès social i el caràcter no lucratiu del Col·legi Major. “Un aspecte que cal ressaltar, per a mi el més valuós, és que tant la Fun­dació com el Col·legi Major, han estat sempre l’expressió de la in­quietud d’un grup de persones inserides a la vida familiar i pro­fessional, que han dedicat la seva acció i el seu esforç en interessos de caire social.”

En justificar la creació de la Fundació, Josep M. Simón afirma: “Quan es va optar per l’estructura de fundació, amb preferència a altres ti­pus d’entitats, es va fer per diversos motius. En primer lloc, perquè es considerava com el més potent i vàlid instrument per a la pro­mo­ció d’inquietuds, avalada per la solvència d’un patrimoni afecte a ella. Un patrimoni desinteressat que va ser aportat a la Fundació pels seus pa­trons. En segon lloc, es veia que les fundacions a Catalunya tenien to­­ta una gran història. La societat ha copsat aquest sentit d’in­qui­etud i això fa que en aquest entorn la institució fundacional a Cata­lunya hagi estat una figura viva, actual i molt beneficiosa. Així ho ha en­tès també el legislador català en aquests últims anys. Caldrà, però tenir cura d’aquesta institució jurídica a fi que no sigui objecte de ma­­ni­pu­la­cions per a finalitats allunyades de l’esperit de servei i del seu ca­ràcter desinteressat i social.”

Pel que fa a la principal activitat que la Fundació patrocina, ens comenta els trets més definitoris del Col·legi Major: “Som una institució secular que s’ha mantingut en plena vigència al llarg del temps, complint la se­va missió al costat de la Universitat, al temps que ha sapigut adap­tar el seu llenguatge a la modernitat, al moment actual, ha donat res­pos­ta al que en cada moment ha calgut per al públic que li cor­res­­po­nia i ha estat atenta al que la societat demana.” Entrant en més de­tall en la funció del Col·legi Major, assegura que “de cap manera el Col·legi Major és un ens que doni només serveis d’allotjament o únicament res­posta a les necessitats domèstiques dels alumnes. Això també, pe­rò, és el que menys valor té en aquests centres. En el vessant aca­dè­mic el compromís del Col·legi Major es concreta en la creació d’un en­torn que afavoreixi a l’alumne l’ambient adient per a les tasques dels seus estudis. La selecció de les persones que ha­gin d’in­cor­po­rar-se a un Col·legi Major és fonamental. És el com­pro­mís que el cen­tre adquireix enfront a tots els membres que en formen part: que en el si de la família hi hagi preocupació intel·lec­tual, qualitat humana i vo­luntat de treball. S’ofereixen, pel que fa a l’aspec­te acadèmic, molts suports puntuals, com ara les tutories, les clas­ses particulars, els ajuts de companys de darrers cursos als de 1r. curs, l’assesso­ra­ment i l’encoratjament. Els primers cursos són molt durs per a l’a­lum­ne que es pren la feina seriosament, i el Col·legi Major hi juga un pa­per molt important.” I segueix comentant que: “El treball que es fa mit­jan­çant activitats i contactes amb professors, amb l’em­presa, amb an­­tics residents ja instal·lats en el món professional és gran, i, en de­fi­ni­tiva, s’ofereix tota una preparació per a l’entrada al món de la feina una vegada acabada la carrera.”

No pot oblidar-se la gran convivència que es genera en el si d’una casa com el Col·legi Major, com relacions de confiança i d’amistat nascudes de la relació del treball, d’esforç i de coincidència: “Potser el tret més im­por­tant dels Col·legis Majors és que són nuclis vius d’in­qui­etuds cul­turals de tota mena. Conferències, grups de treball, tertúlies amb pro­fessors, professionals, personalitats del món de la cul­tura, cons­ti­tueixen la dinàmica rica que es dóna al Col·legi Major.” És tasca del Col·legi Major servir al col·lectiu universitari inquiet i que valori el creixe­ment intel·lectual i acadèmic: “El Col·legi Major és com un gran mosàic de peces úniques i amb rica personalitat. Es trac­ta de fomentar i res­sal­tar les potencialitats d’aquestes peces amb el ple respecte per ca­das­cuna d’elles.”

La simbiosi de la Fundació al servei del Col·legi Major, el senyor Simón l’entén com d’allò més viu i adeqüat: “La possibilitat que els centres edu­catius i de for­ma­ció puguin autofinançar-se i regular-se mit­jan­çant la fórmula ju­rí­di­ca de fundació, és un pas més per assolir el bon nivell educatiu que tots desitgem per al nostre país perquè parteix d’un dels valors bà­sics de l’ensenyament, l’estimació cap a l’apre­nent, i d’una filosofia ad­ministrativa que no persegueix el lu­cre, sinó la in­ver­sió en el valor més preciós que té la nostra societat: els nostres ciu­ta­dans i, en es­pe­cial, els més joves, que seran els encarregats de fer-la millor.” Comenta també que “un actiu que té la Fundació i el propi Col·legi Ma­jor és el Col·lectiu d’Antics Residents.” Tanta im­por­tància li dóna que “en fer el Col·legi Major els 25 anys, es va pro­moure una Fun­da­ció d’Antics, la Fundació Universitària Cultura i Societat, que, amb les seves actuacions vers els actuals resi­dents, vincula el gran col·lectiu, el d’avui i el d’ahir, en un intercanvi d’oportunitats, su­ports i ex­pe­riència.”