Sra. Antònia Zamora Martín
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Antònia Zamora Martín

GABINETE JURÍDICO FERNÁNDEZ-ZAMORA SL

Text del 2001

Antònia Zamora és advocada i des de l’any 1984 està al capdavant, junt amb el seu marit, d’un gabinet jurídic a l’Hospitalet de Llobregat. “Vaig néixer a Huelva i vaig venir de molt petita a Catalunya. Recordo gau­dir d’una infantesa normal, però als setze anys va morir el meu pare i vaig haver-me d’incorporar al mercat laboral.”

Va ser alesho­res quan va descobrir la seva vertadera vocació: “Em vaig posar a treba­llar al gremi del tèxtil i allà vaig començar a conèixer i a inte­res­sar-me per l’assessorament empresarial. Portàvem tant firmes petites com grans, però jo ja em vaig decantar més per les prime­res i tam­bé pels petits comerciants.”

Més endavant, en el despatx que va obrir amb el seu marit, va poder dedicar-se en cos i ànima a totes aquestes cases: “Jo porto sobretot l’assessorament laboral, fiscal i compta­ble dels nostres clients. De fet, a les petites empre­ses els donem tot el suport que els cal, des de temes de contracta­ció fins a possibles inversions, passant per tota la gestió de nòmines i de Seguretat Social.”

El seu marit, en canvi, prefereix dedi­car-se a la branca jurídica pròpiament dita. “De totes maneres posem en comú els casos que se’ns plantegen i els comentem, perquè sovint una opinió de fora és molt més objectiva i et pot ser de gran ajut per resoldre determi­nats problemes. En Teolindo, per exem­ple, porta molts temes de separacions i divorcis, i quan has de fer la dissolució de la societat de guanys és molt important tenir un bon coneixement fiscal. Ales­hores aprofitem per parlar-ne a fons.”

A més del seu marit, però, pot presumir de treballar també amb la seva filla, la Iolanda, que fa ben poc ha acabat la llicenciatura i s’ha incorporat al negoci familiar.

Antònia Zamora i el seu marit van decidir muntar el despatx a l’Hospita­let perquè era una ciutat que coneixien i pensaven que tenia un bon nombre d’empreses que podien necessitar els seus serveis. De totes formes, i tot i que a ells les coses els han continuat anant bé, la ciutat ha canviat en alguns aspectes: “L’empresa ha fugit del centre urbà i s’ha traslladat als polígons industrials que s’han anat construint, però això no ha representat cap inconvenient, perquè continuen con­fiant en l’assessor de tota la vida. El problema l’han tingut so­bre­tot els petits comerciants amb l’arribada de les grans superfí­cies i centres comercials, que han obligat molts d’ells a tancar.”

I continua: “Nosaltres portem l’assessorament de bastants parades del mercat, perquè en tenim dos de municipals a prop de l’oficina, i fa uns anys els gestionàvem molts traspassos, però actualment ja gairebé regalen les parades perquè no hi ha ningú que hi vulgui treballar.”

Però no tots els canvis són traumàtics, perquè hi ha sectors que continuen creixent: “El camp de la metal·lúrgica i de la construc­ció ha anat evolucionant i s’ha anat fent més gran, i jo crec que encara continuarà amb aquesta dinàmica.”

Són aproximadament 150 les empreses que confien en els serveis del Gabinete Jurídico Fernández-Zamora, i segur que ho continuaran fent perquè estan contents del tracte que reben. “Gaudeixo molt amb la fei­na que faig i segurament això els clients ho noten. M’agrada poder ajudar tots aquells que es troben davant d’una situació que els angoixa i que no saben com solucionar, perquè el petit empre­sa­ri, en rebre alguna citació d’Hisenda, encara que no sigui res, ja s’esvera i després de parlar amb nosaltres es calma. És important poder dir-los que se’n vagin tranquils a casa, que tu ja resoldràs allò que els amoïna.”

I, de fet, en la seva tranquil·litat rau la satisfacció: “Ens trobem amb gent molt agraïda en aquest aspecte, i això tam­bé t’ajuda a continuar. A vegades penses que la vida del petit em­pre­sari és molt dura, que potser hagués viscut més relaxat inver­tint en borsa o en qualsevol altra cosa, però ha preferit lluitar i treballar moltes hores per tirar un petit negoci endavant. Jo he vist gent que se sent orgullosa del que ha fet, persones que van co­men­çar amb un petit taller tots sols i que ara tenen sis o set treba­lla­dors i co­mencen a establir contactes amb clients estran­gers. De tot plegat, jo també en participo i me’n sento satisfeta.”

Buscar assessorament en un advocat, no obstant això, no sempre ha es­tat el més habitual, i encara hi ha qui pensa que un professional d’a­ques­ta branca només es dedica a anar als jutjats: “El petit empresari, quan buscava suport, sempre anava a parar al gestor, perquè el veia més proper a ell. Percebia la figura del lletrat com algú dis­tant, fins que s’ha anat adonant que un advocat el pot assessorar des d’una altra perspectiva molt útil i que, a més, el pot posar en con­tacte amb altres professionals que l’ajudaran en situacions molt concretes.”

Però, per fer-ho, s’ha d’estar molt preparat i no de­ixar mai d’estudiar: “Hem d’estar molt al dia. No solament ens cal co­nèixer totes les disposicions noves que puguin sortir sinó tam­bé partici­par en seminaris, en trobades amb altres companys, etc. i tot això comporta un esforç considerable, de temps i de di­ners.”

Les noves tecnologies, tanmateix, els han resultat molt útils en aquest sentit: “A més d’ajudar-nos en la mecanització de determi­nades gestions, també ens són de gran ajuda per poder estudiar, perquè ens per­me­ten tenir a l’abast una sèrie de dades molt im­por­tants. Podem revisar jurisprudència o fer una consulta vincu­lant amb Hisenda sense necessitat de desplaçar-nos ni a la biblio­teca del Col·legi ni a l’administració pertinent.”

Des que Antònia Zamora Martín treballa en assessorament, i d’això ja en fa un bon grapat d’anys, ha vist com l’Administració evolucionava i s’apropava als ciutadans: “Actualment, tant l’Administració de l’Es­tat com la de la Generalitat estan donant suport a les empreses en el tema del comerç i de la renovació industrial, entre d’altres, però en­cara penso que és insuficient, sobretot per a la petita empresa, que es troba amb uns costos laborals i fiscals molt importants i no sempre prou equitatius.”

I precisament aquesta és la que crea més llocs de treball a Catalunya. De tota manera, l’Administració es mostra cada vegada més receptiva: “Recordo que en les primeres inspec­cions fiscals que vaig passar, els inspectors eren com un mur, no hi podies parlar ni explicar-los res. Ara, en canvi, estan molt més oberts a escoltar la problemàtica d’aquella empresa i fins i tot valoren d’una altra manera els errors que s’hagin pogut cometre a l’hora de complir la normativa fiscal i laboral.”

Pel que fa al futur, la idea dels responsables del gabinet és “ampliar, i més que res, augmentar la col·laboració amb altres despatxos, no solament espanyols sinó també de la Unió Europea.”