Dr. Enric Buendia Gràcia
Dr. Enric Buendia Gràcia
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. ENRIC BUENDIA GRÀCIA

AL·LERGOLOGIA I IMMUNOLOGIA

Text del 2004

El sistema immunològic disposa dels mecanismes per reconèixer les substàncies estranyes, saber-les discriminar i organitzar mecanismes de resposta per lluitar-hi.

La immunologia és lestudi dels mecanismes defensius que té lésser humà enfront de possibles agressions  causades per elements estranys a lorganisme. Si aquesta substància estranya potencialment patògena, a la qual anomenem antigen, penetra al nostre cos, disposem de mecanismes defensius, uns despecífics i altres dinespecífics, que permeten destruir-la i així preservar la integritat funcional de lorganisme. La immunologia és una especialitat relativament nova i el seu reconeixement oficial és recent, del 1980. El doctor Enric Buendia Gràcia és especialista en immunologia i al·lergologia i un dels pioners d’aquests camps en la medicina espanyola. És el cap del Servei d’Immunologia de l’Hospital de Bellvitge, en el qual s’inclou la secció d’al·lergologia.

El doctor Enric Buendia recorda que l’elecció d’estudiar medicina va sorgir de ben petit: El meu metge de capçalera mho va preguntar un dia i jo li vaig dir que volia ser metge. Em va respondre: Pensa-tho bé perquè patiràs molt! però també et donarà grans satisfaccions. Vaig iniciar la carrera universitària amb molta il·lusió i vaig entrar dintern a lHospital Clínic, primer a la càtedra de fisiologia i després a la càtedra de patologia mèdica amb el professor Gibert-Queraltó. En aquella època, van ser pioners de la immunologia a Catalunya el doctor Gras i el doctor Vinyas. Gràcies als seus ensenyaments i a les hores destudi i autoaprenentatge al laboratori vaig anar formant-me. Però el 1968, quan vaig acabar la carrera, lespecialitat dimmunologia no existia oficialment, encara que cada vegada tenia més pes específic.

Va continuar treballant a la càtedra del professor Gibert-Queraltó, però ben aviat va haver de combinar-ho amb una feina de tardes a l’Hospital de la Vall d’Hebron al laboratori d’immunologia. La inauguració de lHospital de Bellvitge va fer que el 1972 prengués la decisió de deixar la resta de tasques i concentrar-me en el treball dimmunologia com a responsable de la llavors secció dimmunologia i posteriorment, des del 1974, de la unitat dal·lergologia. Amb el reconeixement daquestes dues especialitats, el 1988 es va crear el primer Servei dImmunologia de lInstitut Català de la Salut, del qual sóc cap de servei.

El treball de l’immunòleg és sobretot de laboratori, però també forma part de grups de recerca pluridisciplinaris. Hi ha un vessant dirigit a la realització de proves per a lestudi de la immunitat, habitual en determinades patologies freqüents a la clínica, i un altre vessant dinvestigació o estudi del sistema immunològic.

I és que l’estudi d’aquesta àrea és molt complex perquè encara no se’n coneix la totalitat. El nostre organisme es desenvolupa en un medi hostil. Estem envoltats de virus, bacteris i paràsits que poden alterar el nostre estat vital. Al llarg de la història de la humanitat hi ha hagut epidèmies que han provocat grans mortaldats. Els que se salvaren tenien un sistema immunològic que els va permetre superar la malaltia i el van transmetre a la descendència. Hi ha una memòria immunològica determinada genèticament. El sistema immune és general de tot lorganisme; ha de reconèixer les substàncies estranyes, discriminar-les i organitzar mecanismes de resposta per lluitar-hi.

Però a vegades, el mateix sistema immunològic també pot ser motiu de malaltia, com en les al·lèrgies, o pot patir mancances o dèficits, ja siguin congènits o adquirits, que es tradueixen en infeccions que poden ser molt greus, o bé pot dirigir les seves respostes contra constituents del propi organisme, donant lloc a lampli capítol de les malalties autoimmunes. El sistema immunològic també pot emmalaltir, les cèl·lules que el conformen poden experimentar processos degeneratius i ocasionar malalties com els limfomes o els mielomes.

I afegeix: Un dels camps que ha estat objecte de més interès és lactuació daquest sistema davant dels tumors malignes, ja que podria constituir un camí per a la seva utilització terapèutica. Malgrat que shan fet descobriments importants en aquest sentit, encara no sha trobat la solució definitiva perquè sigui prou eficaç per destruir la neoplàsia. Fa falta laïllament de més antígens tumorals en estat pur i potenciar el sistema immune per incrementar les possibilitats dèxit.

Els estudis immunològics són especialment importants en el camp dels trasplantaments d’òrgans. El trasplantament dun òrgan no és una situació natural i el sistema immunològic reacciona davant la presència de cèl·lules estranyes perquè són portadores duna sèrie de proteïnes específiques de cada individu. És el que és coneix en lésser humà com el sistema HLA, un conjunt de gens codificants que constitueixen la individualitat biològica de cada persona. Per tant, per trasplantar amb èxit, cal reduir la resposta immune amb agents immunosupressors de manera que permetin anular-la, però que respectin la capacitat defensiva davant possibles infeccions. En determinats trasplantaments es busca que donant i receptor siguin al més compatibles possible perquè la resposta del sistema immunològic no sigui tan violenta.

Cada vegada hi ha més al·lèrgies. Diferents factors, no només l’entorn, en condicionen l’aparició. Les condicions de vida han canviat notablement. Avui patim menys infeccions, ens vacunem i prenem antibiòtics per qualsevol infecció. Davant daquestes condicions, el sistema immunològic ha perdut part de la seva funció de defensa davant les infeccions i per tant té més disponibilitat per detectar substàncies estranyes que penetren en el nostre organisme. Això, afegit a certa predisposició genètica i a les condicions mediambientals, condiciona laugment daquesta patologia. Lal·lèrgia significa que el nostre organisme produeix anticossos de la classe IgE dirigits contra diverses substàncies, com el pol·len de les plantes, el pèl dalguns animals, proteïnes dels àcars de la pols, fongs, fàrmacs o aliments. Habitualment, les persones no al·lèrgiques no hi reaccionen en contra perquè el seu sistema immune les considera innòcues. La unió dels anticossos IgE i el seu corresponent antigen té lloc sobre la superfície de determinades cèl·lules (mastòcits, basòfils) i, com a conseqüència de la reacció, aquestes cèl·lules alliberen substàncies biològicament molt actives i en sintetitzen de noves. Així sinicien els símptomes de lal·lèrgia, que poden ser més o menys importants depenent de la quantitat de mediadors de la inflamació al·lèrgica alliberats. Quan aquest alliberament és massiu pot afectar tot lorganisme i tenir conseqüències greus, és el que sanomena xoc anafilàctic.

La tasca del doctor Buendia va més enllà de la pràctica investigadora i assistencial i participa també en el camp de la docència. Al llarg de la seva trajectòria professional ha presidit la Societat Catalana de Biologia Mèdica, la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica i la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica i ha estat editor en cap de diverses revistes mèdiques sobre immunologia i al·lèrgia.