Sr. Gabriel Nadal
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Gabriel Nadal

JAUSAS, NADAL & VIDAL DE LLOBATERA

Text del 2001

La formació internacional de què va gaudir Gabriel Nadal li ha possibilitat una visió oberta de la problemàtica actual i, alhora, l’ha ajudat a comprendre la necessitat d’especialitzar-se en nous camps que, o bé eren desconeguts o bé no havien rebut l’atenció necessària fins a l’actualitat: “En acabar els estudis, i desprès de fer un postgrau a Holanda, vaig encetar la meva activitat professional amb una pas­santia al Bufet Bertran i Musitu, que en aquells moments era un dels pocs preocupats per la vessant més internacional i global del dret. Aquesta experiència em possibilità la introducció en un camp que sempre m’havia interessat. Per això mateix, vaig decidir que seria interessant exercir a l’estranger, i m’hi vaig traslladar, con­cre­ta­ment a Brussel·les, l’any 1985. Va ser una etapa molt enriquidora perquè, em vaig integrar en un gran despatx americà, la qual cosa em va donar la possibilitat de conèixer el sistema d’organització i de treball d’aquestes macroestructures jurídiques. La meva estada va coincidir amb l’entrada d’Espanya a l’aleshores Mercat Comú, fet que afavorí que conegués i mantingués una relació amb persones les quals actualment desenvolupen importants funcions en l’or­ga­nigrama de la Unió Europea.”

De retorn a Barcelona, dugué a terme diverses tasques en l’àrea de l’assessorament empresarial fins que s’establí pel seu compte. Les exigències actuals del mercat, però, obliguen totes les empreses i professionals liberals a créixer o fusionar-se per tal de satisfer en millors condicions les necessitats dels seus clients, i la trajectòria de Gabriel Nadal n’és un exemple. Amb el temps, es va associar amb tres companys fins a configurar l’actual despatx de sis socis i més de trenta professionals, ubicats principalment a Barcelona però també amb una important delegació a Madrid. Tot i que el bufet ofereix servei als seus clients en diverses àrees, ha apostat per circumscriure’s a l’atenció de sectors empresarials concrets i cobrir determinades necessitats jurí­diques de consulta, entre les quals cal esmentar la fiscal i les rela­cio­nades amb la competència, la protecció de dades, la propietat industrial i intel·lectual, les fusions, etc.: “Més d’un 30% de les nostres empre­ses pertanyen a dos grans àmbits: el farmacèutic i el de les firmes relacionades amb les noves tecnologies.”

D’aquests dos sectors, el primer acostuma a ser poc conegut pel gran públic, i, tanmateix, té en comú més característiques del que podria semblar amb les noves tec­nologies: “Aquests dos tipus d’empreses són molt especialitzades i en tots dos casos els treballadors disposen d’una formació per sobre la mitjana de la població.”

Fruit del seu tarannà dinàmic i de l’interès que sempre ha demostrat per totes les qüestions jurídiques relatives a les noves formes de fer negoci i a les seves conseqüències, Gabriel Nadal és el soci expert en les branques jurídiques d’aparició més recent, entre les quals destaca el dret de les noves tecnologies. “La protecció de dades és un àmbit que fins no fa gaire era pràcticament desconegut –i ho continua sent– per a molts empresaris i advocats. La severa transposició que s’ha fet a l’Estat espanyol de les directives europees ha comportat que aquestes qüestions adquirissin una importància especial. De fet, aquesta llei regula un dret bàsic com és el de salvaguardar i garantir la privacitat en determinades situacions o davant d’institucions o persones no desitjades. A vegades, les conseqüències de conèixer aquestes dades personals poden ser molt perjudicials. La nostra tasca es basa, doncs, en fer que es respecti la privacitat de qüestions par­ticulars, ideològiques, polítiques, etc., perquè no puguin ser co­negudes per altres persones o entitats sense el consentiment exprés del nostre client, de manera que no es manipulin ni s’utilitzin amb finalitats econòmiques, sanitàries, polí­tiques, socials o de qualsevol altra mena.”

El fet que sigui una especialitat tan recent i que, per tant, pràcticament s’acabin de fer els primers passos per legislar-la, provoca que, d’una banda, els límits amb altres branques properes del dret puguin semblar poc precisos i que, de l’altra, els diferents països occidentals hagin adoptat postures diverses d’acord amb les bases dels seus sistemes polítics: “Encara que pugui no semblar-ho en primera instància, existeix una diferència notòria entre la protecció de dades i el dret a la privacitat i a la pròpia imatge. La nostra funció se centra en la vessant comercial i econòmica de la problemàtica, és a dir, quan s’intenta extreure un benefici econòmic de l’obtenció, venda o manipulació de les dades obtingudes. Tampoc, no hem d’oblidar la diferència de criteri que ha existit fins ara entre Europa i els Estats Units. En aquest darrer país es va optar per no legislar globalment, sinó mes aviat actuar sectorialment per àrees d’activitat. En els últims mesos, la consciència de la necessitat d’una legislació protectora com una extensió dels drets civils dels ciutadans en la moderna societat de la informació s’ha anat estenent. És possible, però, que els terribles fets esdevinguts l’onze de setembre de 2001 puguin invertir aquesta tendència i que, particularment, una adminis­tració tan conservadora i al servei d’interessos tan sec­torials com l’actual aprofiti l’avinentesa per fer marxa enrere en aquest àmbit, cosa que, en definitiva, pot interpretar-se com un retrocés de les llibertats individuals.”

L’interès i el futur que Gabriel Nadal observa en l’àmbit del dret de les noves tecnologies l’han fet anar més enllà del simple assessorament i actuació específics en aquest, i ha decidit participar en un ambiciós i engrescador projecte empresarial relacionat amb l’assessorament jurídic, pensat exclusivament per a l’activitat on-line: “Safenet Solutions és una empresa establerta pel nostre despatx que, a més de la seva seu a Barcelona, té oficines a Madrid i en disposa d’altres amb llicència a Itàlia i Holanda. Aquesta empresa se centra sobretot en la diagnosi i el manteniment legal de la protecció de dades i la se­guretat a les pàgines web. Si la pàgina ja existeix, la nostra tasca és examinar-la i fer-ne les adaptacions adients perquè respecti la nor­mativa. Si comencem de bell nou, podem crear-la en un marc le­gal­ment segur. La metodologia que hem elaborat també permet l’adap­tació continuada de les webs, garantint el respecte de la legalitat vigent, amb una intervenció econòmica, més aviat es­cassa, dels as­sessors jurídics. Creiem que ajudem a aportar un actiu com­ple­mentari a l’activitat legal dels prestadors d’internet: la garantia de legalitat de la seva activitat i oferta.”