Sr. Gonzalo Perdrix Ezequiel
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Gonzalo Perdrix Ezequiel

GONZALO PERDRIX I ASSOCIATS

Text del 2001

Per a Gonzalo Perdrix la decisió d’esdevenir advocat va ser una qüestió de vocació, i la d’especialitzar-se en dret fiscal, conseqüència d’haver viscut el món empresarial a casa seva: “Tant el meu avi com el meu pa­re, Antonio Perdrix, van ser empresaris, per la qual cosa conec en profunditat el tarannà d’aquests professionals i del seu món. Tot i que m’interessava força aquest sector, m’atreia més el dret. Des­prés d’acabar la carrera, vaig fer oposicions i vaig obtenir una plaça al mi­nisteri d’Economia i Hisenda. Tres anys després dema­na­va l’ex­ce­dèn­cia perquè la meva personalitat no s’avenia amb la ca­rrera fun­cionarial. El 1990 em vaig establir pel meu compte a Cam­brils amb un despatx especialitat en qüestions fiscals i jurídi­ques. Al contrari de molts llicenciats en dret que acaben no sent ad­vocats perquè no se senten còmodes exercint la professió, a mi m’apassio­na. M’im­plico en les empreses clientes, les visc perso­nal­ment i intento apor­tar-hi el millor de mi mateix per garantir-ne l’es­tabilitat i el creixe­ment. A més, és una satisfacció que els clients con­fi­ïn en mi i es­coltin els meus consells. En aquest sentit, sóc de l’opinió que l’assessor no ha d’estar tot el dia donant-los, sinó no­més en les oca­sions con­ve­nients. Aquests pocs consells, però, han de ser contun­dents i s’han d’explicar amb la necessària clare­dat per­què l’empre­sari n’en­tengui la importància.”

L’assessorament requereix passió, però també l’objectivitat necessària per distanciar-se de les problemàtiques i tensions que es viuen a l’empre­sa i poder-les analitzar i solucionar de la forma més adient: “La nostra tasca és conscienciar els directius que deleguin tots els seus afers legals i fiscals en nosaltres, fins i tot en aquells casos en què hem de recórrer als tribunals per solucionar-los. A més, com a membres externs que coneixem l’entitat en profunditat però que també n’as­ses­sorem moltes altres, podem actuar com a moderadors o mitjan­cers que vetllen per la continuïtat de l’empresa per sobre dels inte­res­sos i relacions personals. Aquesta funció explica la idoneïtat que estiguem presents en els consells d’administració o que actuem en determinats conflictes entre socis o membres d’una família.”

Com a fill d’empresari i expert en dret tributari, s’adona de la forta pressió fiscal a la qual està sotmès el petit i mitjà empresari i del pes que té aques­ta figura en el procés de recaptació de tributs: “Les múltiples obliga­cions fiscals i legals dels empresaris poden provocar un desinterès en les generacions més joves respecte a aquesta activitat perquè podrien considerar que comporta massa obligacions no retribuïdes per part de l’Estat.”

També sap que el reciclatge permanent és l’única arma de la qual disposa per fer front al dinamisme actual de la legislació: “La tendència és que la normativa fiscal esdevingui cada cop més inestable. Això respon a decisions de política econòmica que es van corregint successivament i que es reflecteixen en les mesures de tipus fiscal. En conseqüència, crec que durant la propera dècada a­questa tendència s’anirà accentuant. Per fortuna, avui en dia dispo­sem d’avenços informàtics que han modificat substancialment la nos­­tra manera de treballar i que estan arraconant l’ús de llibres de consulta.”

Com a antic funcionari, coneix perfectament el mecanisme intern i els sistemes de treball que utilitza l’Estat: “L’Administració és un ens que té uns sistemes de valoració objectius. Per això, quan de­tec­ta una infracció, no en valora les causes i passa directament a apli­car-hi la sanció corresponent.”

L’ús de les noves tecnologies no tan sols està comportant canvis interns en el funcionament i la gestió del despatx, sinó que també es preveu que modifiqui els sistemes tradicionals de relació: “Nosaltres sempre hem apostat per tenir un contacte estret amb els clients perquè així les nostres propostes tindran en compte els factors idiosincràtics i per­so­nals de l’empresa i seran més assenyades. Fins ara, nosaltres ma­­teixos ens desplaçàvem a cadascuna de les firmes clientes per prestar-los suport, però pensem que en un futur moltes de les con­sul­tes es produiran mitjançant algun dels avenços actuals en el camp de les noves tecnologies. Aquest fet modificarà la nostra rela­ció amb els clients, però també la relació de l’Administració amb els admi­nis­trats, que esdevindrà més propera i accessible.”

Treballar a una població tan turística com Cambrils determina que un bon nombre dels seus clients pertanyi al sector immobiliari: “Les empreses re­la­ci­onades amb l’activitat immobiliària tenen característiques defi­ni­tò­ries que les separen d’altres sectors perquè la seva activitat és cíclica. Això fa que la prevenció i l’actuació d’un assessor sigui en­ca­ra més important. Les previsions de futur ens mostren que la si­tuació d’auge que ha viscut la construcció durant els passats cinc anys derivarà cap a una progressiva aturada durant el proper lustre, per la qual cosa caldrà que els empresaris estiguin preparats i dis­po­sin de les eines necessàries per resistir la recessió.”

Els serveis que el seu despatx presta a aquestes empreses no tan sols passen per l’assessorament fiscal i jurídic en la seva gestió interna, sinó també pel suport i la redacció de tota la documentació legal que la compravenda d’un habitatge o propietat requereix: “La compra d’habitatges per part de ciu­tadans comunitaris o extracomunitaris és molt freqüent a la costa tarragonina. Això explica que la redacció de tota la documen­ta­ció en aquestes operacions sigui una tasca habitual al despatx.”

El turisme és un altre dels sectors econòmics que aporta més clients al despatx: “No únicament treballem amb clients de Cambrils, sinó pro­ce­dents de tota la costa de la província de Tarragona. Hem de pensar que, per exemple, Salou es troba a sis quilòmetres i que molts dels nostres clients desenvolupen la seva activitat allí. Les diferències en­tre ambdues poblacions són notables perquè Cambrils es carac­te­rit­za per tenir nombrosos restaurants i una ocupació turística es­table, mentre que Salou és clarament una destinació estacional. Això fa que alguns dels nostres clients necessitin un suport suple­men­tari durant la temporada alta i que, en canvi, la seva demanda de serveis baixi de manera notable a l’hivern. Aquesta característica ha de ser considerada amb cura per un despatx com el nostre per tal d’adaptar-nos convenientment a les necessitats del públic.”

Les perspectives de futur per al bufet són immillorables. La seva apos­ta no passa per un creixement quantitatiu, sinó per mantenir-se i con­tinuar garantint un servei personalitzat al client mitjançant “profes­si­o­na­litat, honradesa, una estreta relació personal, confiança i, fins i tot de vegades, generositat.”