Sr. Joan Royo Valls
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Joan Royo Valls

Text del 2001

Joan Royo exemplifica la possibilitat que un professional es decideixi a canviar de rumb laboral després d’haver assolit una consolidada posició en el seu àmbit d’actuació. Després de llicenciar-se en dret, l’any 1964 va decidir, juntament amb José Luis Bonet –actual president de Freixe­net– i Lluís Martí la creació d’un bufet propi, clarament innovador per a l’època: “Tots tres érem companys de promoció i teníem en comú els orígens, ja que cap de nosaltres pertanyia a una família dedi­cada tradicio­nalment a l’advocacia, i també la filosofia i els objec­tius que volíem que guiessin la nostra tasca quotidiana. Havíem tingut l’opor­tu­nitat de viatjar i havíem observat que a altres països era general l’exis­tència de despatxos col·lectius que aplegaven un conjunt de lletrats especialitzats en diverses àrees, mentre que aquí el més comú eren els despatxos unipersonals, que o bé esta­ven especialit­zats en una branca legal determinada o bé eren gene­ralistes. Nosal­tres ens vam decidir per un assessorament empre­sa­rial en diverses àrees, la qual cosa representà avançar-se a les tendències que des­prés han acabat dominant el mercat.”

Tot i la brillantor dels creadors i de la seva pro­posta, les limitacions condicio­naren els primers moments vida del des­patx: “Com que cap dels tres disposava de la indepen­dèn­cia eco­nòmica neces­sària per centrar-se exclusivament en l’e­xer­ci­ci lliure de la professió, combinàrem aquesta tasca amb la do­cència uni­versitària i amb el servei en el sector privat. Va ser llavors quan José Luis Bonet entrà a col·labo­rar amb Freixenet, Lluís Martí ho va fer en una empresa de la bran­ca tèxtil i jo vaig començar a actuar com a assessor jurídic d’un gran laboratori.”

A poc a poc, l’evolució del despatx va permetre que Joan Royo se cen­trés exclusivament en les tasques de consultoria empresarial i docèn­cia. En aquesta última parcel·la ha exercit com a professor de dret fiscal a la Universitat Autònoma de Barcelona i a Eada. Alhora, també ha im­partit diversos seminaris relacionats amb aquesta matèria a Esade: “Quan vaig començar a fer classes, la massificació a la facultat de dret no era tan alarmant com la que patim en l’actualitat. No obs­tant això, ja era considerable i em feia qüestionar si era raonable que el nombre de vocacions per dedicar-se a la nostra activitat fos tan e­levat. Sempre vaig pensar que no era possible que hi hagués tanta gent interessada pel dret fiscal, una matèria àrida i difícil d’assimilar si s’estudia aïlladament. Crec que el seu vertader interès sorgeix en considerar-la juntament amb altres branques del dret, com ara la mercantil i, darrerament, el dret internacional.”

La mort prematura de Lluís Martí, l’any 1987, i la consolidació i el crei­xement progressius del despatx, dugueren Joan Royo a plantejar-se un canvi d’activitat el 1992: “D’una banda en aquell moment el des­patx ja estava totalment consolidat dins del mercat de consulto­ria de mitjanes i grans empreses nacionals i internacionals que ac­tuen a Catalunya en els àmbits fiscal, jurídic i comptable. De l’altra, jo sem­pre havia actuat en el camp del dret fiscal i mercantil i, en me­nor mesura, en el del dret internacional, i desitjava poder aportar tota la meva experiència en aquestes àrees a aquelles empreses que optessin per una expansió internacional. Alhora, aquesta aporta­ció significaria haver d’aplicar els meus coneixements d’una mane­ra més global, la qual cosa m’enriquiria com a persona. Aquest repte només comportava un inconvenient: hauria d’aban­do­nar la me­va par­­ticipació activa al despatx i també la meva resi­dèn­cia a Bar­celona per encetar una etapa vital molt més itinerant i canviant.”

La magnitud i complexitat de la seva tasca com a consultor expert en dret internacional d’operacions empresarials fan difícil definir quines són les seves atribucions professionals exactes: “A grans trets, puc dir que m’encarrego de l’assessorament jurídic en operacions in­ter­nacio­nals, sobretot en les àrees de logística jurídica i fiscal i en la plani­ficació fiscal. He de disposar de la legislació dels dife­rents es­tats i branques legals. Puc accedir fàcilment a aquesta quan­titat ingent d’informació gràcies al treball dels despatxos col·­la­bo­ra­dors de di­versos països, que envien qualsevol novetat jurí­di­ca que es pre­senta a un bufet de Ginebra del qual també sóc soci i que s’en­car­rega de recopilar i ordenar aquesta documentació. Així puc saber en qualsevol moment quines són les novetats que es pro­duei­xen als diferents països i en les diverses àrees.”

Tot i que la seva implicació en el despatx, ubicat al carrer Bailèn, és ara per ara menor, continua col·laborant-hi estretament: “És el meu vincle d’unió amb l’estat legislatiu de Catalunya i d’Espanya. Tots els dub­tes i novetats que es presenten en el moment d’assessorar una empresa són fàcilment esmenats amb una trucada al despatx, on els economistes i els lletrats em posen al dia de les novetats. Al­hora, també sóc una important font de clients nous per a ells, ja que sempre que una empresa estrangera desitja implantar-se a Ca­talunya i es posa en contacte amb mi, la derivo cap al despatx per­què s’ocupin del seu assessorament intern. A més, continuo es­tant present al Consell Directiu i marcant les seves directrius de ges­tió i d’actuació, tot i que els quaranta professionals que s’hi han anat incorporant al llarg dels anys disposen d’un elevat grau d’autonomia. Crec que això és positiu i realista per al funcio­na­ment del despatx perquè ni José Luis Bonet ni jo hi som pre­sents durant el dia a dia.”

La seva presència física en el despatx no és tan necessària en l’actualitat com en altres èpoques perquè gaudeix de molt bona salut: “L’equip d’advocats i economistes té qualitat pro­fes­sional i experiència suficients com per actuar en les fun­cions d’as­sessorament de les 400 empreses que integren la nostra car­tera de clients sense que sigui necessària la meva pre­sència con­tinuada a Barcelona.” D’altra banda, el fet que aquesta cartera si­gui molt estable permet als professionals conèixer en profunditat la pro­­blemàtica de cada firma i esdevenir, amb el pas dels anys, una peça del seu esquema operatiu.

Joan Royo Valls es confessa feliç i satisfet. La seva dedicació profes­sional li ha omplert personalment. Potser l’únic que canviaria en la se­va trajectòria i que aconsellaria a les noves generacions és una for­mació mínima en economia: “Vaig haver d’aprendre en el dia a dia, a trossos, corrents i malament unes nocions mínimes de comp­ta­­bi­litat que em permetessin assessorar els clients. Crec que fóra millor que els assessors disposessin d’aquesta formació abans d’in­cor­porar-se al mercat laboral.”