PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

JORDI VIDAL PEDROL, MARIA TERESA VIDAL GOTANEGRA, MARIA TERESA VIDAL VIDAL

FARMÀCIA VIDAL – LABORATORIS VIDAL

Text del 2006

“En el nostre model social actual les anàlisis agroalimentàries i mediambientals esdevenen cada vegada més importants”

El fundador de la nissaga farmacèutica Vidal, Joan Vidal i Segura, “va fundar la seva farmàcia a Tarragona l’any 1934. Va dirigir-la i atendre-la, alhora que presidí durant molts anys el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Morí als 86 anys sense jubilar-se i treballant fins al darrer dia. La seva professió era la seva vida. Des del seu establiment va poder percebre els grans canvis que s’han produït en la nostra feina, com el considerable increment del nombre d’oficines de farmàcia; a Tarragona, per exemple, en els seus primers anys d’exercici únicament n’existien 10, mentre que avui n’hi ha més de 60.”

El seu fill, Jordi Vidal, també va desitjar des de sempre dedicar-se a aquesta branca de l’atenció sanitària, i va llicenciar-se en Farmàcia simultàniament amb Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona. Això no obstant, la seva trajectòria laboral no ha estat lligada exactament a la del seu predecessor: “En acabar els estudis universitaris, vaig optar per la branca de la investigació, i vaig desenvolupar la meva activitat professional a la indústria farmacèutica. Hi vaig treballar durant 12 anys, compaginant-ho amb la titularitat d’una oficina de farmàcia.”

Transcorregut aquest període, però, va decidir centrar-se en la realització d’anàlisis: “L’any 1976 vaig crear Laboratoris d’Anàlisis Jordi Vidal, una entitat ubicada a Tarragona que dóna avui treball a més de 80 professionals que atenen demandes d’anàlisis clíniques, agroalimentàries i mediambientals de tot l’Estat espanyol, mitjançant els laboratoris del Grup Vidal.” Aquest projecte professional determinà que Jordi Vidal cursés estudis de postgrau en anàlisis clíniques, anàlisis i control de drogues i medicaments i farmàcia galènica industrial. Del gran ventall de tasques que porten a terme els Laboratoris Vidal, la família en destaca especialment les dels sectors agroalimentari i mediambiental, atesa la novetat, especialització i excel·lència que requereixen.

Pel que fa a les anàlisis alimentàries, examinen tot tipus d’aliments i porten a terme tant analítiques nutricionals com de contaminants, microbiològiques, organolèptiques i sensorials: “En el nostre model social actual les anàlisis agroalimentàries esdevenen cada vegada més importants, no només pel seu volum sinó també perquè serveixen per detectar deficiències en productes de consum massiu, que podrien provocar trastorns a una part significativa de la població. Afortunadament, en els últims anys els controls establerts han augmentat considerablement. Per tal de portar-los a terme, les administracions han acreditat una sèrie de laboratoris com el nostre, preparats per realitzar aquest tipus de control, a través de l’organisme ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), reconegut per tot el món i en especial per la Unió Europea.”

Paral·lelament, també s’encarreguen “de revisar mostres de primeres matèries, amb l’objectiu de detectar-ne la traçabilitat, és a dir, analitzar tots els aliments i substàncies ingerides finalment per les persones a fi de detectar quin era el pas intermedi contaminat.”

Les empreses que demanen aquests serveis són de procedència molt diversa. Tanmateix, com que Laboratoris Vidal també opera lògicament a la província de Tarragona, tenen un pes molt especial “els productes procedents del port, així com els establiments hotelers i de restauració, perquè estan obligats a portar un control analític dels productes que ofereixen.”

Respecte a les anàlisis mediambientals, destaca especialment la seva col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per supervisar les emissions d’aigües brutes d’origen industrial: “L’Agència Catalana de l’Aigua subcontracta amb laboratoris com el nostre la supervisió dels nivells de contaminació emesos per les indústries. Prèviament, aquestes indústries s’han compromès a una determinada taxa de contaminació d’acord amb la qual han de pagar un cànon. Aquesta quantitat es destina a cobrir les despeses de depuració de l’aigua, és a dir, les empreses han d’abonar una quantitat major com més gran és el seu índex de contaminació perquè, al seu torn, l’Administració haurà de destinar més partides econòmiques a depurar les aigües derivades de la seva activitat empresarial.”

L’esposa de Jordi Vidal, Maria Teresa Vidal, també va cursar estudis de farmàcia a la Universitat de Barcelona i en l’actualitat regenta la seva pròpia oficina. Fins a l’entrada en vigor de la legislació vigent, la seva farmàcia era coneguda per l’elaboració de fórmules magistrals; en l’actualitat, però, s’ha centrat en la dispensació de medicaments i ha derivat l’elaboració de fàrmacs artesanals a la seva filla: “La preparació de fórmules magistrals continua tenint un sentit en l’actualitat perquè els facultatius, en especial els dermatòlegs, les exigeixen quan els cal una combinació de fàrmacs que no es troba al mercat de forma industrial.”

Maria Teresa Vidal considera que la permanència d’aquesta activitat en el futur està assegurada, ja que sempre caldrà “formular compostos molt específics i, en el cas dels medicaments orfes, la seva especificitat i reduïda demanda comporten que s’hagin d’elaborar seguint un procés artesanal.”

La primogènita de la família, Maria Teresa, també es va decantar per estudiar farmàcia a la Universitat de Barcelona. Posteriorment va cursar a l’Institut Químic de Sarrià un màster en química alimentària i, a continuació, va desenvolupar una recerca a la Universitat Rovira i Virgili amb la tesi doctoral Efectes del coure en la fermentació malolàctica dels vins, amb la qual obtingué la qualificació de cum laude a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. La doctora Vidal considera que “la meva formació postgraduada ha estat especialment interessant de cara a poder col·laborar en la feina dels laboratoris familiars.”

Professionalment, no només està implicada en les activitats diàries dels Laboratoris Vidal, en especial les relacionades amb els compromisos de qualitat i excel·lència dels resultats, sinó que també s’encarrega de l’oficina de farmàcia que originàriament va inaugurar el seu avi. Una de les particularitats d’aquest establiment és la preparació de fórmules. “Amb la normativa vigent, les exigències per tal que una farmàcia pugui formular són molt més grans. Aquesta exigència, però, ha comportat una millora de la qualitat, perquè en l’actualitat tan sols s’hi dediquen les oficines que hi estan molt especialitzades i que hi han abocat els mitjans físics i humans necessaris, com és el nostre cas. En aquests moments desenvolupem els encàrrecs d’un centenar d’oficines de farmàcia catalanes, gràcies als tres professionals que hi estan implicats.”

Les tres generacions dels Vidal es caracteritzen pel seu entusiasme, caràcter despert i esperit emprenedor. Al mateix temps aquesta nissaga posa en evidència la polivalència i diversificació professional existent en el món de la farmàcia. De segur que aquestes tres generacions de professionals sanitaris no desitgen quedar-se sense una quarta. De moment, caldrà esperar que els besnéts del fundador hi diguin la seva.