Sr. Juan Antonio Roger Gamir
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Juan Antonio Roger Gamir

FORO LEGAL

Text del 2001

Els advocats Rubén Romero i José Sánchez fa més de deu anys que treballen junts; pos­te­riorment van unir-se al seu despatx Fran­cesc Serrasolsas i Àlex Suñé en qualitat de so­cis, i dos advocats més que els ajuden a donar un ampli ven­tall d’assessorament a les em­­preses i persones físiques. En el cas de Rubén Romero, “a­bans de començar a exer­cir com a advocat, vaig estar tre­ballant com a ofi­cial de fis­ca­lia a Mataró, és a dir, que quan vam deci­dir-nos a obrir el des­­­­patx ha­víem de partir de zero. La veritat és que no es­tic se­gur de com ens en vam sor­tir, però ho vam fer i ara portem ja uns 3.000 as­sum­p­tes.”

Cada soci fa un seguiment molt acurat dels seus clients. José Sán­chez porta sobretot “els temes de dret administratiu, principalment els relacionats amb urbanisme, però això no vol dir que aquests casos no tinguin incidències penals i les haguem de solucionar abans no sigui massa tard. L’Àlex s’encarrega de tot el que són les comunitats de propietaris i els arrendaments, i corresponen a en Francesc els temes es civils, especialment successions i herències.”

Rubén Romero, en can­vi, es decanta gairebé exclusivament pel penal: “És la branca que més m’agrada, però això no vol dir que no porti casos civils, perquè sovint els assumptes comencen per aquesta banda i acaben penals, o a la inversa. A més, el dret civil és molt complex i ampli, hi entren des de fa­llides i suspensions de pagaments fins a separacions i divorcis, i malauradament hi ha empreses que comencen per una cosa i acaben per una altra, de manera que jo no puc dir al meu client que només li portaré un dels temes. Ser un especialista rigorós tampoc és bo, entre altres raons perquè les incidències legals que hi ha a les relacions personals no es poden enquadrar en un ordre concret.”

L’important és que el client els dipositi la seva confiança per poder trametre el cas de ma­nera que els resultats siguin els que desitja. “En aquest sentit l’advo­cat és una mica com el metge, el que no pot fer el pacient és enganyar-lo perquè aleshores no li solucionarà el mal de panxa i les visi­tes no li hauran servit de res. Es tracta que el lletrat conegui per­fec­tament el con­flicte i tal com han anat les coses, perquè si se l’en­ganya no farà bé la seva feina.”

La comunicació és, doncs, indispensable: “Normal­ment, després d’anys de professió és fàcil veure quan t’ensarronen i ales­hores procures que el client s’adoni que no li serveix de res amagar-te dades, perquè les descobriràs o, si no, pot estar anant pel camí que menys li convé.”

Convençuts, per tant, que el que fan és el millor per al pú­blic, tant José Sánchez com Rubén Romero creuen en la importància de ser pragmàtic: “El dret no és res més que un conjunt de normes que supleixen, a través de la decisió d’un jutge, la incapacitat de dues parts per posar-se d’acord. I nosaltres som pràctics en el sentit que pro­cu­rem no perdre de vista que l’individu que ens ha vingut a contractar el que vol és que li solucionem el problema i ho hem de fer de la forma que li sigui més ràpida i econòmica.”

Això significa sovint arribar a acords i estalviar-se un plet que podria durar anys: “Un mateix cas el puc veure d’una manera jo i l’advocat contrari d’una altra, i tots dos partim de la mateixa llei. El jutge donarà la raó a l’un o a l’altre, o potser no la do­na­rà a ningú, però el que és segur és que no ens la concedirà a tots dos, per tant, no podem garantir mai al client quina serà la sentència.”

El plet habitualment no convenç cap de les parts: “Si a una persona li soluciones un assumpte abans d’arribar a judici i ho fas amb celeritat, encara que per a tu els honoraris siguin menors, el nivell de satis­facció sempre és més gran, i saps que aquell client te’n portarà d’al­tres.”

Malgrat aquesta defensa dels pactes, Rubén Romero no vol que es malinterpretin les seves paraules: “El que no seria lògic és que un ad­vocat sempre arribés a un acord i no anés mai als tribunals, perquè aleshores el lletrat contrari se n’aprofitaria i li aconseguiria treure el que fos. Nosaltres anem a judici si cal, i lluitem perquè el cli­ent guanyi el cas, però el que no fem mai és enganyar-lo, li expli­quem les pos­si­bilitats que té i com poden acabar les coses.”

I és que la perspectiva d’un jutge a l’hora d’encarar-se a un assumpte és molt diferent de la d’un ad­vo­cat: “La meva esposa és jutgessa i pot arribar a veure 700 casos en un any, mentre que per a un advocat això és impossible, perquè se’ls estaria preparant molt malament; en canvi, el jutge el que fa és llegir els informes que li presenten i treure’n una conclusió.”

A l’hora de plan­tejar-se la justícia actual, els socis del bufet Romero-Sánchez-Se­rra­sol­sas & Suñé, Abogados Asociados pensen que s’ha arribat una mica massa lluny en la mediatització dels assumptes: “En els últims deu anys, els mitjans de comunicació són darrere de moltes opinions de jutges, advocats i jurats, i això no és gens positiu. En aquest país, i segu­rament a tots els països democràtics occidentals, s’ha partit d’un prin­ci­pi que pos­si­ble­ment no sigui substituïble per cap altre i que és el de la inde­pen­dència judicial: el jutge és independent fins i tot davant dels seus su­periors. El problema es presenta quan con­fonen la inde­pendència amb l’arbitrarietat, sobretot els jutges d’ins­trucció, és a dir, que inter­pre­ten les lleis tal com a ells els interessa.”

Un exemple molt clar: “La presó provisional en els procediments penals està pensada no­més per a la persona que no té domicili fix o bé que es podria voler escapar de la justícia perquè té davant seu l’ame­naça d’una pena molt important. Malauradament a la pràc­tica s’està trans­formant en una mena de pena anticipada, i no hem d’obli­dar que el que està pres de manera provi­sio­nal encara és inno­cent, perquè ni tan sols se l’ha jutjat.”

Això pot a­rribar a fer molt de mal: “L’opinió pública està con­ven­çu­da que si l’han po­­sat a la presó és perquè és culpable, i no hauria de ser així.”

Rubén Romero i José Sánchez són advocats, so­bretot, perquè els a­grada ser-ho, i és precisament aquesta im­pressió la que do­nen després d’una conversa amb ells. Són amants del dret i de la se­va professió, malgrat que a vegades també els “fa patir molt.”