Nuria del Pozo
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Nuria del Pozo

CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL

Text del 2001

“Cal que els empresaris apliquin les mesures correctores necessàries per evitar al màxim els accidents laborals”

Les cambres de Comerç ofereixen un servei d’orientació i assessorament empresarial que no sempre és aprofitat plenament pels seus associats. Concretament, la Cambra de Comerç de Sabadell està formada per un equip de trenta professionals, dels quals dues terceres parts tenen com a fun­ció principal contestar totes les preguntes que els plantegen els seus as­sociats i satisfer les seves demandes d’assessorament. Així ho explica l’ad­vocada Núria del Pozo: “Hi ha deu tècnics que s’encarreguen de donar un assessorament sistemàtic no especialitzat, és a dir, resolen dub­tes recurrents que responen a un perfil fix. En canvi, quan la con­sulta re­que­reix un estudi previ, és necessari concertar una cita amb l’es­pe­ci­alista de l’àrea. Com que el món de l’empresa requereix un as­ses­so­ra­ment multidisciplinari i les diverses àrees s’interrela­cio­nen, molt so­vint la qüestió és analitzada per especialistes de sectors diferents.”

Dins de l’àrea estrictament jurídica, les preguntes que els arriben són moltes i molt diverses: “D’una banda aclarim els dubtes relacionats amb el dret fiscal, mercantil, laboral, etc. De l’altra, prioritzem determinades bran­­ques perquè creiem que són fonamentals per al creixement empresarial del Vallès. Dues d’aquestes àrees són el dret mediam­biental i la prevenció de riscos laborals. L’empresari ha de conèixer i saber aplicar les regulacions mediambientals perquè tenen unes re­percussions molt importants en la tasca productiva. Desgracia­da­ment, força empresaris les desconeixen. Això ens ha portat a publicar tres guies sobre tràmits mediambientals que recullen tota la nor­ma­tiva en vigor a la nostra demarcació, que afecta les empreses de l’àrea. Aquest camp del dret i de l’activitat empresarial està sent molt discutit perquè limita el desenvolupament de determinades activitats consi­derades de risc, com ara les relacionades amb el sector químic. I, a més, ni tan sols l’Estat espanyol està complint amb les seves obliga­cions perquè, per exemple, encara no ha fet la transposició de la Di­rec­tiva de control integrat de la contaminació (la Directiva IPPC).

De qualsevol manera, cada cop serà més important, i els empresaris han de saber quines són les seves obligacions sobre aquesta qüestió. Quant a la normativa de riscos laborals, l’actual llei data de 1995 i ara per ara el compliment és escàs entre la petita i mitjana empresa. La ma­teixa Administració ha aplicat una moratòria en l’execució d’ins­peccions, ja que va considerar que caldria un termini d’adaptació i implantació per a aquesta mena d’empreses. No obstant això, el cert és que moltes encara no han portat a terme ni el primer pas, l’ano­menada avaluació de riscos inicials que inclou un examen per part d’una entitat –generalment una mútua– acreditada per l’Admi­nis­tra­ció. Després d’aquesta primera exigència, cal que els empresaris a­pli­quin les mesures correctores necessàries per evitar al màxim els accidents laborals. Només així tindran totes les garanties per superar una inspecció amb seguretat.”

La necessitat d’aplicació d’aques­ta nor­mativa és evident per reduir l’elevada sinistralitat laboral de l’Estat es­panyol. Tanmateix, és convenient fer una sèrie d’apreciacions quant a la ma­nera de taxar-la: “No podem negar les elevades xifres de víctimes d’accidents laborals que hi ha al nostre país, però tampoc no podem deixar de reconèixer que el nostre sistema comptabilitza com a ac­ci­dents la­borals situacions no previstes a d’altres països, com els que es produeixen durant els desplaçaments al lloc de treball o els rela­ci­o­nats amb les malalties cardiovasculars. El mètode emprat és dife­rent a cada país de la Unió Europea, i és realment difícil disposar d’estimacions globals vertaderament fia­bles.”

La Cambra de Comerç de Sabadell, però, va molt més enllà d’aquestes qüestions i també s’ocupa de l’assessorament en matèries tan diverses com el comerç exterior, el comerç interior, el sòl industrial i la creació d’em­preses: “Un dels temes que més preocupa i sobre el qual més ens pre­gunten els empresaris és el de les operacions internacionals. No­sal­tres els donem la informació necessària i, si cal, ens posem en con­tac­te amb l’oficina comercial del país per resoldre els dubtes o els problemes que es plantegin. Molts dels nostres membres no saben que nosaltres, d’acord amb la llei de cambres, tenim com a funció des­envolupar activitats de recolzament i estímul al comerç exterior, en es­pecial l’exportació. I és que, tot i la creació de la Unió Europea, els em­presaris encara es troben amb diversos entrebancs a l’hora d’en­ge­gar una operació d’intercanvi o de creixement internacional perquè exis­teixen importants diferències fiscals, laborals, mediambientals i d’altres entre els estats membres. L’harmonització de totes aquestes legislacions nacionals serà llarga perquè als països els costa molt de renunciar a aquesta part de la seva sobirania. Una altra de les nostres actuacions és la relacionada amb la recerca de sòl industrial a la comarca del Vallès Occidental perquè cada cop és més difícil acon­se­guir-lo, sobretot per a les empreses que requereixen una gran quan­titat de metres quadrats.

Per tal d’assolir aquest objectiu, estem en contacte permanent amb els ajuntaments, en revisem les ordenances, presentem les al·legacions convenients quan no estem d’acord amb les proporcions assignades i disposem d’una base de dades de l’àrea que s’actualitza constantment. També moltes perso­nes empre­ne­do­res s’adrecen a nosaltres, de manera que, per poder aconsellar-les gratuïtament, formem part de la Xarxa Autoempresa, mitjançant un conveni amb el Departament de Treball de la Generalitat i també for­mem part del Programa PAEM (Promoción y Apoyo Empresarial a la Mujer), programa subvencionat pel Fons Social Euro­peu, juntament amb el Ministerio de Trabajo i el Instituto de la Mujer, d’assessorament a les dones empresàries, un col·lectiu que, per raons de tipus social, encara és minoritari. Alhora, mitjançant el Servei Autoempresa, els emprenedors poden accedir a préstecs amb un tipus d’interès bo­nificat. En el cas de les dones, la Fundació Interna­ci­onal de la Dona Emprenedora actua també com a avaladora.

La bona situació econòmica del nostre país impedeix que els nostres empresaris rebin la mateixa quantitat d’ajuts econòmics que a d’altres regions: “Catalunya no és una regió d’objectiu preferent i, per tant, les quan­titats a fons perdut són minses. Tot i així, és possible aconseguir préstecs subvencionats i ajudes especials en alguns casos”.

La proposta d’assessorament jurídic integral de la Cambra encara va més enllà, amb la possibilitat de fer ús del Tribunal Arbitral de Sabadell, creat per la mateixa Cambra, conjuntament amb la de la Propietat urbana, el Centre metal·lúrgic, el Col·legi d’Advocats i el Gremi de Fabricants, i la signatura d’un acord de consultoria industrial amb el Col·legi d’Enginyers.