Sr. Hermini Tudela i Capo
Sr. Hermini Tudela i Capo
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. HERMINI TUDELA I CAPO

F. HERMINI TUDELA –F. PROJECTE

Text del 2002

Diversitat, atenció pedagò­gi­ca personal i integració són els tres principis que fona­menten l’obra del pedagog i mestre Hermini Tudela i Capo nascut a Barcelona l’any 1951, impulsor l’any 1979 de la Fundació Hermini Tudela i creador l’any 1980 de l’Escola Projecte. Des de la seva mort l’any 1988, tant la seva ger­ma­na M. Teresa Tudela –ac­tu­al presidenta– com també el seu company d’estudis i amic Miquel Martínez –secre­tari de la F. Hermini Tudela, vi­cepresident de la F. Pro­jec­te, i catedràtic de la Univer­si­tat de Barcelona– i tot l’equip de professionals i col·labo­ra­dors han reafirmat any rere any la seva voluntat pionera amb fidelitat i entusiasme. “La creació de Projecte a Barcelona va ser l’objectiu del meu germà Hermini. Era he­mo­fílic i coneixia molt bé els problemes que suposava el fet de ser-ho. Juntament amb Miquel Martínez i Martín, Marta Blancafort i Costas i Anna Molas Marcellés fundà l’any 1980 l’Escola Projecte basada en el compromís d’escolaritzar nens i adolescents afectats d’hemofília amb independència de la seva situació econòmica en un nou model d’es­cola” afirma M. Teresa Tudela. “Als anys setanta i vuitanta l’hemofília es trobava en una situació molt diferent a la d’ara. Gràcies als avenços de la medicina, actualment aquesta coagulopatia s’aborda més des de la prevenció, cosa que permet una millor qualitat de vida als afectats.” Miquel Martínez i Martín assegura que “la proposta de l’Hermini era pio­ne­ra pel fet de voler crear una escola on convisquessin alumnes he­mofílics i alumnes sense malformacions; proposava un ambient peda­gò­gic integrador, on hi hagués un servei d’atenció sanitària que per­me­tés que un nen hemofílic fos atès sense haver-se de desplaçar a un hospital. Va ser una experiència única a Espanya i a Europa, on vàrem establir contactes amb altres institucions preocupades per aquest te­ma.” Un dels resultats desitjats per Hermini Tudela respecte de la convivèn­cia entre nens amb i sense problemes, era l’efecte positiu que els primers exercien sobre els segons. M. Teresa està convençuda que “aquest model és una oportunitat per als nens per aprendre a respectar i a sensi­bi­lit­zar-se pel problema del company. Conviure en un ambient on hi ha per­sones amb dificultats resulta molt més enriquidor.”

La col·laboració inicial de la família va ser decisiva per posar en marxa la Fundació i el projecte d’Hermini Tudela: “El nostre pare, Hermini Tudela i Mirete, tenia un negoci familiar de joieria a l’engròs. Quan el meu ger­mà li parlà del projecte, de seguida va veure l’entusiasme amb què li explicava la idea, i no s’ho va pensar gens a fer una donació que engegués la iniciativa. El pare va ser el primer president. Quan va morir, el va succeir la mare, Teresa Capo i Sarroca, de la mateixa manera que jo vaig ocupar el càrrec quan ella ens va deixar. El pri­mer Patronat va estar format pels doctors Lluís Folch i Camarasa, psi­quiatra infantil, i Alexandre Sanvisens i Marfull, degà dels peda­gogs catalans i professors d’Hermini i Miquel a la Universitat. També en formaven part els meus pares, el meu marit Miguel Ángel Agua­re­les, pedagog, i Miquel, Hermini i jo mateixa.”

Projecte va obrir les seves portes el curs 1980-81 iniciant la seva activitat com a escola d’educació preescolar i d’educació general bàsica. Ara Projec­te és una escola d’educació Infantil, primària i secundària obliga­tò­ria. “L’escola Projecte va ser possible gràcies als següents factors: en primer lloc, a l’elaboració prèvia d’un projecte educatiu i d’un ideari pedagògic fruit d’un treball en equip dels seus fundadors; en segon lloc, a les aportacions econòmiques i materials que la Fundació Her­mi­ni Tudela va destinar per llogar la seu de l’escola i equipar-la per tal que pogués iniciar la seva activitat; i, en tercer lloc, gràcies a la col·la­boració d’un equip de professionals i de pares i mares que van creure en la viabilitat del projecte i en el seu model pedagògic.” Des de la seva creació, com un tret d’identitat bàsic del seu ideari, els fundadors de l’escola volien oferir un model especialment dissenyat per aprendre a conviure en la diferència i en un marc plural. Projecte, des dels seus primers planteja­ments, volia ésser una escola en què la diversitat i el pluralisme fossin trets característics del seu ambient i factors de l’aprenentatge social en aquests valors. “La creació d’aquest tipus d’escola integrativa va obligar que fos reconeguda de forma singular per la Generalitat de Catalunya, atès que l’any 1980 encara no existia la llei d’integració educativa. Per aquest motiu reservava un 10% de les places de cada nivell a infants i adolescents afectats d’hemofília.”

La contribució i la col·laboració desinteressada de la família Tudela i dels que varen aportar recursos, temps i il·lusió a la Fundació i al projecte d’Her­mini Tudela, van fer possible una escola pluralista que acollia alumnes de famílies ben diverses, tant econòmicament com culturalment i ideolò­gicament. “Aquesta voluntat de pluralisme va fer que des del primer any se sol·licités subvenció a la Generalitat de Catalunya i s’establís un sistema de quotes, flexible i responsable, per tal que cada família hi po­gués optar en funció de les seves possibilitats. A partir de 1982, la Generalitat de Catalunya va concedir la subvenció a l’escola i des­prés va assignar el concert econòmic de què continua gaudint.”

Al març de 1988, Hermini Tudela, fundador i titular de l’escola, va morir havent constituït la Fundació Projecte a fi que aquesta assumís la continu­a­ció de la seva obra pedagògica. En els estatuts es manifesta la voluntat del fundador de mantenir en la dinàmica de la Fundació, a més de l’ajuda a la millora de la qualitat de vida i l’educació de la infància i adolescència afectada d’hemofília, l’absència de tot caràcter lucratiu; i a l’Escola Projecte, l’absència de tota vinculació religiosa i/o política; l’interclassisme i el sentit social, i la promoció i col·laboració en programes de formació i actualització del professorat. Projecte procura una òptima atenció en els aprenentatges i en el desenvolupament equilibrat de la per­sonalitat de cada infant i ado­les­­cent que creix, juga, aprèn i conviu a l’escola.