Sr. Jaume Blancafort Portavella
Sr. Jaume Blancafort Portavella
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JAUME BLANCAFORT PORTAVELLA, SR. JOSEP COLLADO

FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES DE LA CARN

Texto del 2002

Si volem competir en el mercat mundial, hem d’oferir unes garanties i uns estàndards de qualitat molt elevats.

Els darrers anys la Fundació Privada Indústries de la Carn ha de­sen­vo­lu­­pat una tasca de gran importància per al sector carni català. Va néixer com a iniciativa de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (com­pos­­ta per les tres associacions càrnies catalanes: l’Associació d’Es­cor­­xa­dors Catalans, l’Associació d’Indústries de la Carn de Barcelona, Tarra­­go­na i Lleida i l’Associació d’Indústries de la Carn de Girona). Entre totes elles agru­pen el 90% dels productors de carn i de productes car­nis de Ca­ta­lunya. Jaume Blancafort Portavella és el president de la Fun­dació i Josep Colla­do el seu director. “La Fundació promou ini­cia­tives per als em­pre­saris i ajuda les empreses a ser més com­petitives perquè pu­guin es­tar presents en millors condicions en els mercats nacionals i in­ter­nacionals. Ha enfocat gran part de la seva labor a millorar els ni­vells de qualitat de les empreses. Així, en aquesta línia, hem in­troduït la figura de l’auxiliar tècnic veterinari, que ha comportat un canvi de rumb molt important dins del sec­tor carni”, expressa el president de l’entitat.

La Fundació Privada Indústries de la Carn es va constituir el 1997. Des d’a­leshores ha seguit una línia de creixement imparable que l’ha portat a es­tablir un equip de treball de més de 150 persones. “Catalunya és una po­tència dins del sector carni. Calia algun organisme que s’en­car­re­­gués de promoure la millora qualitativa de les empreses del sector per poder competir amb les d’altres països europeus com Alemanya o Dinamarca que són les més desenvolupades en aquesta matèria. Avui podem dir que hem aconseguit estar al nivell d’aquests països. Pe­­rò cal anar més enllà, encara hi ha necessitats a cobrir; si volem com­­­petir en el mercat mundial, hem d’oferir unes garanties i uns estàn­dards de qualitat molt elevats.”

L’Administració autonòmica també juga un paper important dins del pro­cés de control de qualitat però la Fundació el complementa i així s’asse­gu­ra la màxima qualitat dels productes que arriben al consumidor. Josep Colla­do ens comenta al respecte que “l’Administració té la com­pe­tèn­cia, la facultat i la responsabilitat de la inspecció de les empreses. La Fundació, per la seva banda, la reforça mitjançant uns pro­fes­sio­nals que posem a la seva disposició, els auxiliars tècnics veteri­na­ris. Les carns que produeixen els escorxadors reben ara la inspec­ció dels veterinaris oficials que destina el Departament de Sanitat de la Ge­neralitat de Catalunya, així com dels auxiliars que nosaltres hi apor­tem, i als qual no manem funcionalment. També s’ha procedit a una millora tecnològica de les condicions en què es realitza la ins­pec­ció, ja que han facilitat a tots aquests escorxadors equips infor­mà­tics, correus electrònics, fax, accés a Internet, així com una intra­net prò­pia que permet interconnexió entre els Serveis Veterinaris Oficials.”

Es pot afirmar, doncs, que en els darrers anys s’ha reforçat molt la se­gu­­re­tat alimentària entre els productors de carn, sobretot als escor­xa­dors. “Era una assignatura necessària. Ja se sabia que el camp de la inspecció era millorable en comparació amb alguns dels com­­pe­ti­­dors europeus que disposaven d’uns equips i d’uns sistemes molt més desenvolupats. Per a una empresa que vol vendre en un mer­cat internacional, la seguretat i la qualitat pesen molt. La Fun­da­ció va dissenyar un model de control de qualitat inspirat en mo­dels ja existents i adaptant-lo a la realitat de la indústria càr­ni­a ca­­­ta­lana. Més de 250 empreses càrnies es nodreixen d’aquest es­­quema de treball de la Fundació.”

L’auxiliar tècnic veterinari es forma mitjançant uns cursos supervisats per la Con­selleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que es basen en un ma­­terial formatiu dissenyat per la Fundació. “Vam signar un con­ve­ni amb la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Bar­ce­­lona per confeccionar un programa de formació per als auxi­liars tèc­nics veterinaris. El programa inclou un conjunt de clas­ses teò­riques i pràctiques que sumen al voltant de 400 ho­res. S’ha creat ma­terial audiovisual específic per a aquests cursos que te­nen lloc arreu del territori català. També duem a terme ac­cions de for­mació con­tinuada. Van adreçats en gran part al per­so­nal que tre­balla les àrees de producció per tal d’aconseguir que les seves actituds sa­ni­­tàries siguin correctes; o bé als comer­cials, amb cursos de ven­da, sobre mercats exteriors; però també per als di­rectius i tècnics de les empreses. Amb aquests cursos cobrim els buits formatius del sector carni.”

A banda dels auxiliars desplaçats als escorxadors, la Fundació dis­po­sa d’un sistema centralitzat per a l’anàlisi de residus de carn. “Tenim sub­con­­tractats dos laboratoris que controlen de forma per­ma­nent els proveïdors de bestiar dels escorxadors. Ens hem d’asse­gu­rar que els animals que entren a l’escorxador no hagin pres me­­di­­ca­ments o qualsevol de les substàncies no autoritzades i con­trolar tots aquells te­mes que poden ser irregulars i poden afectar la sanitat. Aquestes me­sures ens han portat a complir els estàn­dards més elevats de con­trol carni que hi ha a Europa. Si les di­rectives euro­pees es re­forcen, nosaltres ens reforçarem. No es tracta tant d’a­cumular ins­pectors als escorxadors com de crear un sistema de control i autocontrol òptims.”

Jaume Blancafort posa de manifest una de les necessitats immediates del sector: “S’hauria de reforçar el comerç exterior. Hem realitzat ac­cions comercials a diferents països d’arreu del món i cada ve­ga­da som més conscients de la necessitat de fer més actuacions de comerç internacional, sobretot davant el fenomen glo­ba­lit­za­dor irreversible i la interrelació entre els mercats mundials. Si les em­preses catalanes volen créixer i expandir-se han d’entendre a­quest punt de vista i treballar de valent (la participació en fires inter­na­cionals i continuar actuant en el tema de la seguretat ali­men­tària són bàsics per assolir aquest objectiu).”

Des de la Fundació s’indica que “de cara al futur és molt important que els controls i la sobrevigilància s’estengui a la producció pri­mà­ria (la fase de producció ramadera) per evitar situacions com la cri­si de la pesta porcina que ha afectat les comarques de Lleida i Oso­na. El sector carni és el quart en valor de producció a Cata­lunya, i a tot l’Estat representa el 35% de la producció espanyola. Les nostres carns són apreciades dins i fora de les nostres fron­teres amb una indústria de transformació de productes carnis d’una riquesa irrepetible. És un actiu que podem donar a l’exterior i que, per tant, entre tots hem de saber conservar i millorar.”