Dr. Josep Grau i Torrodà
Dr. Josep Grau i Torrodà
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP M. GARCÍA TALAVERA LLIMÓS

FUNDACIÓ DOCTOR GRAU

La Fundació Doctor Grau va néixer el dia 12 de febrer de 1998 a Prats de Lluçanès. És fruit de l’estimació i el re­co­neixement que la senyora Teresa Grau i Torrodà, nas­cu­da l’any 1915 a Tremp, sen­tia pel seu germà, el doc­­tor Josep Grau i Torrodà, nascut a la mateixa població l’any 1909, i alhora també representa l’esperit altruista d’aquests dos germans.

Josep Grau i Torrodà va cur­sar brillantment la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona, “alternant els estudis amb el tre­ball que exercia en una far­màcia.” Al cap de poc temps d’haver finalitzat la llicenciatura, es va consagrar de ple a la seva tasca de metge. “Va arribar al Lluçanès, comarca on va exercir la seva vocació gairebé al llarg de tota la se­va vida professional. Començà a Sant Boi de Lluçanès, abans de la guerra, però va ser a Prats de Lluçanès on va desenvolupar durant més de cinquanta anys una tasca assistencial importantíssima. Va ser un metge que estimava profundament la seva professió i la terra on servia, i és així com el recorden els seus convilatans.”

Teresa Grau decidí crear la Fundació “per honrar encara més la me­mò­ria del seu germà i veure complert un desig que en diverses oca­sions ell li havia expressat: el d’ajudar els joves a re­alitzar car­reres universitàries, tot recordant les dificultats que el mateix Dr. Grau havia hagut de superar per poder continuar els seus estu­dis.”

Teresa Grau va fundar una entitat on es projecten “els anhels expressats pel meu germà i hi reverteix el seu llegat per fer un bé a la societat i així continuar servint la seva comunitat més enllà de la vida. Aquesta és una de les principals raons de ser de la Fundació.”

L‘any 1966 va ser molt significatiu. “El 28 de juliol, coincidint amb el 25è aniversari de la seva estada a Prats de Lluçanès, l’Ajuntament de la vila li atorgà la distinció de fill adoptiu. Dos mesos més tard, el 24 de setembre, tot el poble li tributà un sentit homenatge. Aquesta és una de les coses que demostren com se l’estimaven els seus pacients.”

La finalitat de la Fundació Doctor Grau és principalment “la realització i promoció de forma directa o concertada d’activitats que tinguin per objecte la prestació d’ajudes en el camp de l’ensenyament en to­tes les seves instàncies.” També la de “promoure i efectuar de ma­nera directa o concertada activitats i programes de tipus social, en benefici d’aquelles persones individuals o col·lectives que més ho requereixin.”

Tanmateix, la Fundació, d’acord amb l’esperit i sen­sibilitat deIs seus fundadors, situa com a primer objectiu la concessió d’ajudes d’estudis a tots aquells estudiants universitaris que més ho ne­cessitin i que presentin el millor balanç entre resultats obtinguts, neces­sitats i interessos. “Actualment es recolzen aquells joves que estan a punt d’iniciar una carrera superior o que ja l’estant cursant. El saber i el coneixement es troben a la universitat, la qual con­side­rem una excel·lent eina per desenvolupar-se personalment i pro­fes­sionalment. Aquesta també permet ajudes en el camp de l’estu­di que va més enllà d’una llicenciatura i també en altres especi­a­li­tats com les arts: belles arts, música, etc.” EIs beneficiaris de la Fun­dació són “totes aquelles les persones naturals o residents en els termes municipals de l’àrea sanitària on va exercir la medicina el doctor Grau: Prats de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Lluçà, Santa Maria de Merlès i Sagàs.”

Des dels seus inicis, la Fundació també “va crear el Premi Doctor Grau, consistent en un premi en metàl·lic destinat a tots aquells alumnes que cursen el segon curs de batxillerat, just el curs abans d’entrar a la universitat, d’entre els quals es premia aquell qui té la nota mit­jana més alta. Aquest premi vol motivar els estudiant perquè s’es­for­cin en l’assoliment i la millora deIs seus conei­xe­ments, més enllà de les tasques educatives que tenen encoma­nades. Se’ls vol trans­metre la passió per l’estudi i la investigació.”

El Patronat de la Fundació està format per “persones fidels i total­ment compromeses amb la preservació i el desig de Teresa Grau de reflectir i salvaguardar la voluntat i l’obra del seu germà.” Sem­pre integrat per persones de Prats de Lluçanès, “avui el formen els se­güents membres: Manel Bartrons i Fañé, Lourdes Borralleras i Ri­ba, Mossèn Lluís Jané i Llampà, Josep Molas i Parés, Mercè Perer­nau i Borralleras, Montserrat Rovira i Plarromaní, Ramon Vall i Ciu­ró, alcalde de Prats de Lluçanès, Francesc Xavier Cortada i Jordà, secretari de la Fundació i Josep Maria García-Talavera i Llimós, que n’és el president i metge titular de la vila de Prats de Lluçanès, el qual va tenir la satisfacció de conèixer i poder treballar durant més de vint anys amb el doctor Grau, creant-se des del principi una amistat que el temps va anar aprofundint.”

Contribuir a dibuixar nous horitzons per a la joventut de Prats de Llu­ça­nès, estimular-los a ampliar la seva perspectiva, els seus coneixements i les seves experiències personals era un pla de gran envergadura del Doctor Grau. La seva germana M. Teresa va saber captar i convertir en realitat aquest propòsit, que la Fundació continua reafirmant gràcies al com­promís profund dels seus integrants. Com afirma el seu president: “La Fundació Doctor Grau és una entitat local, de moment jove i petita, que sent el goig d’ajudar i animar a l’estudi a la joventut d’aquests cinc municipis d’una manera modesta. Però la Fundació Doctor Grau és una fundació de futur, que adquirirà més recursos, creixerà i la se­­va obra s’obrirà a d’altres projectes, altres idees, sempre con­ser­vant l’esperit, el respecte, la memòria i voluntat deIs seus fun­da­dors.” Aquesta és, doncs, la voluntat d’un Patronat que treballa perquè també els joves dels pobles petits, com els del Lluçanès, tinguin les ma­teixes possibilitats que tenen tots els estudiants catalans, visquin a la comarca que visquin. Sempre amb la idea de donar-los un futur ple d’es­perança i d’oportunitats.