Sr. Josep M. Simon Comalada
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP M. SIMON COMALADA

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA CATALANA

Text del 2002

Han estat sempre un grup de persones que han dedicat la seva acció i el seu esforç en interessos de caire social

Josep M. Simón i Comalada va ser un dels promotors de l’actual Fun­da­ció Privada Universitària Catalana, de la qual forma part com a patró i que di­ri­geix des dels seus inicis. Una entitat privada amb finalitats socials i edu­catives que “patrocina i gestiona el Col·legi Major Universitari La Salle de Barcelona, fundat l’any 1966.” Ell mateix ens explica que la Fun­da­ció té tota una llarga història al darrere a la qual deu els seus orígens.

“Durant els anys 60, va sorgir un important moviment associatiu, i un dels seus objectius era fomentar l’assistència a sectors mar­gi­nals, en­tre d’altres els que tenien origen en la forta immigració a Ca­ta­lunya que venia d’altres parts de l’Estat espanyol. En aquells anys, antics alum­nes de Col·legis La Salle de diversos indrets de Catalunya, jun­ta­ment amb els Germans de les Escoles Cristianes, promogueren una Federació d’associacions d’antics que bàsicament va actuar a Bar­ce­lona en sectors marginats i precaris, actuació que dugueren a ter­me fins que els ajuntaments i les institucions públiques es feren càrrec de l’atenció d’aquests col·lectius. És en l’ambient de com­promís amb la societat que es respirava amb intensitat aquells anys que con­jun­ta­ment amb la institució dels Germans de La Salle, es posà en marxa la llavors residència universitària. El 1974 va obtenir la categoria de Col·le­gi Major Universitari i l’any 1985 es va institu­cionalitzar jurídi­ca­ment i oficialment la Fundació, que té com a ob­jecte la rebuda, l’a­ten­ció i la contribució a la formació dels joves uni­ver­sitaris per mitjà d’una formació paral·lela que complementa la dels seus currículums aca­dèmics.” El Col·legi Major Universitari és la prin­cipal activitat que pa­tro­cina la Fundació, en una clara voluntat d’acudir a una figura que de la millor manera reculli l’interès social i el caràcter no lucratiu del Col·legi Major. “Un aspecte que cal ressaltar, per a mi el més valuós, és que tant la Fun­dació com el Col·legi Major, han estat sempre l’expressió de la in­quietud d’un grup de persones inserides a la vida familiar i pro­fessional, que han dedicat la seva acció i el seu esforç en interessos de caire social.”

En justificar la creació de la Fundació, Josep M. Simón afirma: “Quan es va optar per l’estructura de fundació, amb preferència a altres ti­pus d’entitats, es va fer per diversos motius. En primer lloc, perquè es considerava com el més potent i vàlid instrument per a la pro­mo­ció d’inquietuds, avalada per la solvència d’un patrimoni afecte a ella. Un patrimoni desinteressat que va ser aportat a la Fundació pels seus pa­trons. En segon lloc, es veia que les fundacions a Catalunya tenien to­­ta una gran història. La societat ha copsat aquest sentit d’in­qui­etud i això fa que en aquest entorn la institució fundacional a Cata­lunya hagi estat una figura viva, actual i molt beneficiosa. Així ho ha en­tès també el legislador català en aquests últims anys. Caldrà, però tenir cura d’aquesta institució jurídica a fi que no sigui objecte de ma­­ni­pu­la­cions per a finalitats allunyades de l’esperit de servei i del seu ca­ràcter desinteressat i social.”

Pel que fa a la principal activitat que la Fundació patrocina, ens comenta els trets més definitoris del Col·legi Major: “Som una institució secular que s’ha mantingut en plena vigència al llarg del temps, complint la se­va missió al costat de la Universitat, al temps que ha sapigut adap­tar el seu llenguatge a la modernitat, al moment actual, ha donat res­pos­ta al que en cada moment ha calgut per al públic que li cor­res­­po­nia i ha estat atenta al que la societat demana.” Entrant en més de­tall en la funció del Col·legi Major, assegura que “de cap manera el Col·legi Major és un ens que doni només serveis d’allotjament o únicament res­posta a les necessitats domèstiques dels alumnes. Això també, pe­rò, és el que menys valor té en aquests centres. En el vessant aca­dè­mic el compromís del Col·legi Major es concreta en la creació d’un en­torn que afavoreixi a l’alumne l’ambient adient per a les tasques dels seus estudis. La selecció de les persones que ha­gin d’in­cor­po­rar-se a un Col·legi Major és fonamental. És el com­pro­mís que el cen­tre adquireix enfront a tots els membres que en formen part: que en el si de la família hi hagi preocupació intel·lec­tual, qualitat humana i vo­luntat de treball. S’ofereixen, pel que fa a l’aspec­te acadèmic, molts suports puntuals, com ara les tutories, les clas­ses particulars, els ajuts de companys de darrers cursos als de 1r. curs, l’assesso­ra­ment i l’encoratjament. Els primers cursos són molt durs per a l’a­lum­ne que es pren la feina seriosament, i el Col·legi Major hi juga un pa­per molt important.” I segueix comentant que: “El treball que es fa mit­jan­çant activitats i contactes amb professors, amb l’em­presa, amb an­­tics residents ja instal·lats en el món professional és gran, i, en de­fi­ni­tiva, s’ofereix tota una preparació per a l’entrada al món de la feina una vegada acabada la carrera.”

No pot oblidar-se la gran convivència que es genera en el si d’una casa com el Col·legi Major, com relacions de confiança i d’amistat nascudes de la relació del treball, d’esforç i de coincidència: “Potser el tret més im­por­tant dels Col·legis Majors és que són nuclis vius d’in­qui­etuds cul­turals de tota mena. Conferències, grups de treball, tertúlies amb pro­fessors, professionals, personalitats del món de la cul­tura, cons­ti­tueixen la dinàmica rica que es dóna al Col·legi Major.” És tasca del Col·legi Major servir al col·lectiu universitari inquiet i que valori el creixe­ment intel·lectual i acadèmic: “El Col·legi Major és com un gran mosàic de peces úniques i amb rica personalitat. Es trac­ta de fomentar i res­sal­tar les potencialitats d’aquestes peces amb el ple respecte per ca­das­cuna d’elles.”

La simbiosi de la Fundació al servei del Col·legi Major, el senyor Simón l’entén com d’allò més viu i adeqüat: “La possibilitat que els centres edu­catius i de for­ma­ció puguin autofinançar-se i regular-se mit­jan­çant la fórmula ju­rí­di­ca de fundació, és un pas més per assolir el bon nivell educatiu que tots desitgem per al nostre país perquè parteix d’un dels valors bà­sics de l’ensenyament, l’estimació cap a l’apre­nent, i d’una filosofia ad­ministrativa que no persegueix el lu­cre, sinó la in­ver­sió en el valor més preciós que té la nostra societat: els nostres ciu­ta­dans i, en es­pe­cial, els més joves, que seran els encarregats de fer-la millor.” Comenta també que “un actiu que té la Fundació i el propi Col·legi Ma­jor és el Col·lectiu d’Antics Residents.” Tanta im­por­tància li dóna que “en fer el Col·legi Major els 25 anys, es va pro­moure una Fun­da­ció d’Antics, la Fundació Universitària Cultura i Societat, que, amb les seves actuacions vers els actuals resi­dents, vincula el gran col·lectiu, el d’avui i el d’ahir, en un intercanvi d’oportunitats, su­ports i ex­pe­riència.”