Manuel Busquet
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Manuel Busquet Arrufat

BUSQUET ADVOCATS

Text del 2001

“La concentració pot ser bona, necessària, però, per a mi, la filosofia que ha de presidir la feina de qualsevol professional és la qualitat”.

Busquet Advocats assessora jurídicament empreses del territori català que necessiten professionals especialitzats en diferents branques del dret. Ma­nuel Busquet Arrufat és el creador d’aquest bufet preparat per resoldre qüestions relacionades amb el dret mercantil, administratiu, laboral, civil i urbanístic, entre d’altres. Donen servei des de Manresa, una ciutat que en els darrers anys ha sofert un notable creixement industrial i empresarial que ha exigit l’aparició de més serveis per tal de cobrir les necessitats d’aquest nou sector, i també des de Barcelona, on, des del 1993, tenen despatx obert a la Vila Olímpica.

Així, Busquet Advocats ha demostrat que els profes­sionals del dret no sols es concentren a la capital catalana. “Hem de fugir dels estereotips. La ubicació no és important. La preparació i l’expe­riència professional són els aspectes que permeten donar un bon servei al client i això es pot fer igual des de Manresa que des de Barce­lo­na. Jo estic molt content d’haver començat la meva trajectòria a Man­resa, potser perquè és una ciutat mitjana, on les relacions són més senzilles i al client li costa menys confiar en l’advocat perquè el coneix, condicions que no pots trobar en una ciutat gran.”

Manuel Busquet Arrufat va introduir-se en el camp jurídic de mans del seu pare, Ramon Busquet, que havia creat un despatx d’assessorament comp­table i tributari, dels primers de la comarca. Ara bé, ell no ha estat l’únic membre de la família que s’ha sentit atret pel món assessor; els seus ger­mans, Josep i Ferran, disposen d’un despatx d’auditoria i comptabilitat tam­bé a la capital del Bages. “Des del nostre despatx no podem auditar per una qües­tió d’incompatibilitats entre auditors i juristes. El segon té l’obli­gació de guardar el secret professional; l’auditor, no. Són facetes to­tal­ment contraposades que no tothom entén, i hi ha una important pres­sió per part de les grans firmes del sector de l’assessorament que no accepten aquesta incompatibilitat.”

Són empreses de dimensions considerables, moltes de les quals actuen a escala internacional d’acord amb la creixent unificació empresarial arreu del planeta: “Aquest procés de concentració pot provocar que un despatx gran es cregui molt autosuficient perquè disposa d’especialistes en diferents matèries. Pe­rò, per gran que sigui, és un error pensar que pot cobrir qualsevol tema. El món en el qual vivim és d’una gran complexitat i mai saps fins a quin nivell hauràs de recórrer per resoldre un assumpte. Hem de tenir sempre en el punt de mira l’interès del client i que la resolució del cas sigui el més afinada possible. Nosaltres ens movem en un ni­vell que en determinats casos ens porta a delegar, compartir i codi­rigir un tema amb altres despatxos.” I conclou: “La concentració pot ser bona, necessària, però no és l’única filosofia que hi ha en aquests moments. Per a mi, la filosofia que ha de presidir la feina de qualsevol pro­fessional és la qualitat.”

Proporcionar un servei de qualitat és, per a l’assessor, un repte diari que es manifesta des de diferents vessants: atenció al client, rapidesa, eficàcia, cost… “Des del punt de vista de l’empresa són variables que es valo­ren. Nosaltres donem molta importància al contacte continuat amb el client. És bàsic estar al corrent de l’estat de la seva companyia perquè et proporciona una visió de conjunt respecte a qui estàs assessorant i pots donar respostes molt més precises a les seves necessitats. Co­nèixer la seva organització, els seus productes, com els distribueixen, quins problemes poden tenir, si es troben en època de crisi o de bonan­­ça… és imprescindible. Al mateix temps, en l’aspecte personal es va adquirint un nivell de coneixements molt enriquidor. Nosaltres des­en­volupem la nostra tasca des d’una estructura més petita que la de les multinacionals del sector de l’assessorament, cosa que ens fa més à­gils i lluitadors i, a la vegada, ens trobem més a prop del client.”

El pro­cés de treball s’ha de guiar per un concepte pràctic de la professió, “és a dir, hem de buscar la millor solució per al client, si s’ha de pactar es fa i si s’ha de lluitar, també. Alguns agraeixen que t’hi juguis el coll per un tema i altres que pactis al més aviat possible. ‘Pràctica’ és un con­cep­­te lligat a honradesa professional. Aquests ele­ments ens portarien a parlar d’ètica, una qüestió molt personal que, tot i que s’emmarca dins d’uns límits, cadascú acaba forjant d’acord amb el seu tarannà.”

El treball divulgador que s’ha dut a terme en els darrers anys, relacionat amb la importància de rebre suport jurídic, ha donat els seus fruits. Final­ment, l’empresari ha reconegut el valor del paper dels professionals de l’assessoria. “La majoria d’empreses són conscients que la prevenció és essencial per aconseguir una bona gestió de la seva activitat. Els directius, abans de prendre cap decisió, plantegen el tema a l’asses­sor, sobretot aquells que ens tenen a prop d’una forma permanent.”

Manuel Busquet actua de lletrat assessor en els consells d’administració de diferents firmes, una altra manera de guiar les decisions empresarials. “La nostra presència en aquestes reunions és positiva però s’hauria d’am­pliar a tots els àmbits de l’empresa. Els seus responsables haurien d’entendre que l’assessorament ha de ser el màxim de permanent possible, atès que la complexitat legislativa va en augment.”

Estem endinsant-nos en una societat cada vegada més complexa on les fronteres es desdibuixen. Les empreses les travessen i entren en nous àm­bits amb característiques jurídiques diferents de les dels països d’origen. “El dret internacional ha esdevingut una disciplina bàsica perquè ca­da vegada més parlem d’una única economia a escala mundial. El nostre bufet ha d’assessorar societats que tenen presència fora d’Es­pa­nya i quan es tracta de temes complexos col·laborem amb despat­xos del país on fa referència el cas.”

Les polítiques comunitàries estan treballant per consolidar una harmonització jurídica i fiscal a Europa. En opinió de Manuel Busquet, “en l’aspecte jurídic l’harmonització és abso­lu­ta­ment necessària en determinats camps, perquè no podem formar una unió de quinze estats amb legislacions pròpies tan diferents en el tema comercial. Les directives europees han comportat un pas enda­vant en aquest procés però encara s’ha d’avançar molt més. Pel que fa a l’harmonització fiscal, en canvi, no crec que hagi de ser uniforme. No es poden crear dèficits de competitivitat entre territoris o estats. Cer­tes zones, per qüestions estructurals, històriques, de situació ge­ogrà­fica, etc. necessitaran sempre un determinat suport. Per tant, l’har­­mo­nització com a marc ha d’existir per evitar problemes de com­petitivitat, però amb prou excepcions com per no caure en la concen­tració.”

Aquestes són les idees de Manuel Busquet, algú que viu la pro­fessió de forma vocacional, amb un sentiment profund de respecte cap al dret i el que representa. Amb aquesta passió desenvolupa tasques d’as­ses­so­rament amb el suport de la seva esposa i col·laboradora, Susanna.