Marc Pujol Reynares
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Marc Pujol Reynares

COL·LEGI OFICIAL DE DELINEANTS DE BARCELONA

Text del 2003.

“Tot allò que veiem al nostre voltant ho ha hagut de dibuixar  prèviament un delineant

 “Totes les societats necessiten que els seus col·lectius professionals s’agrupin per tal de construir un país amb un teixit associatiu fort. L’associacionisme és l’indici més clar que la gent té inquietuds i ganes de crear una societat més justa i organitzada.” Seguint a­­quest criteri, expressat per Marc Pujol, degà del Col·legi Oficial de Delineants de Barcelona, el col·lectiu de professionals de la delineació està agrupat des de l´any 1973 en un organisme que assumeix la defensa de la professió i garanteix tant la titulació dels membres com l’exercici professional d’acord amb la normativa. Avui aquest organisme es denomina Col·legi Oficial de Delineants i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Barcelona, però ha tingut diferents denominacions fruit de l’evolució dels ensenyaments oficials. “Al Col·legi hi ha persones que han estudiat delineació industrial o de la construcció, disseny i producció editorial, desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, desenvolupament d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció, i arts plàstiques i disseny en il·lus­­­tració. És un ventall molt ampli d’especialitzacions que parteixen d’una mateixa base formativa que avui correspon als cicles formatius de grau superior. Aquestes especialitzacions abans sorgien una vegada el delineant entrava a treballar en una empresa. Allà accedia a una nova formació de tipus més tècnic. Per tant, avui el Col·legi acull tant els delineants amb títols acadèmics antics com els que tenen els títols més actuals, els Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes.”

El professional de la delineació, d’acord amb llei de Col·legis Professionals, està obligat a la col·legiació per a l’exercici professional. És aleshores quan és bàsic el recolzament d’un organisme oficial amb un pes social i professional. “Hi ha casos de persones que exerceixen sense estar col·legiades. La garantia per al bon professional i sobretot per a la societat és el Col·legi. Estem en contra de l’intrusisme professional i el perseguim.”

Hi ha col·legiats a totes les comarques de la província de Barcelona. Són més de 850 professionals dedicats a camps molts diversos, tant a l’empresa privada com a la pública. “Els delineants fa molts anys que treballen per a les administracions públiques. El 1882 ja se’ls esmentava en una Reial Ordre. L’Estat espanyol va crear el cos de delineants mitjançant la Reial Ordre de l’1 de gener de 1904.” El Col·legi té reconeixement social perquè la professió a la qual dóna suport és avui una de les més sol·licitades en el mercat laboral.

És clar que aquest col·lectiu professional ha evolucionat molt amb un segle i avui les seves tasques i els seus mètodes de treball estan totalment vinculats a les noves tecnologies: “En els darrers quinze anys la nostra professió s’ha transformat notablement. La informàtica ha en­trat amb força en l’àmbit de la delineació i han sorgit programes molt adequats per a la nostra feina que han facilitat processos que abans es feien de forma manual. El Col·legi ha fet cursos de formació sobre aquests programes de dibuix amb la idea que els professionals assimilessin les noves eines que amb el temps han esdevingut bàsiques.”

És una mostra que el Col·legi ha apostat sempre per l’aplicació de les noves tecnologies. “Considerem que els canvis són bons. Els professionals del nostre camp hem de ser conscients que el futur ens portarà encara més canvis per als quals hem d’estar preparats. Possiblement el delineant s’haurà d’adaptar a proce­ssos de fabricació, a nous programes informàtics que faran de mitjancers entre la idea i el producte final. Haurem d’assumir noves responsabilitats relacionades amb la geometria.”

El delineant desenvolupa el seu treball a partir de la geometria. Posa so­bre el paper una geometria que ha sortit d’uns càlculs i d’uns estudis previs duts a terme per altres professionals (enginyers, arquitectes, aparelladors, etc.). “El delineant transmet els càlculs a uns plànols. És el professional que plasma una idea de forma gràfica. Tot allò que es fa­brica, tot allò que veiem al nostre voltant prèviament ho ha hagut de dibuixar un delineant. Per tant, saber dibuixar és essencial, però també entendre allò que has d’expressar gràficament. Einstein va fer referència a aquesta idea amb una frase: ‘Si no ho saps dibuixar és perquè no ho entens’. La nostra labor es desenvolupa en molts àm­bits perquè tots necessiten un professional que pugui posar sobre el paper una idea. Si bé actualment els cicles formatius especialitzen més el delineant, la veritable especialització esdevé a l’empresa. És el lloc on s’adquireixen uns coneixements molt concrets que fan evolucionar la formació base del delineant.”

El perfil d’aquest professional tècnic es pot precisar força: “Ha de ser una persona molt meticulosa amb la seva feina, detallista des del punt de vista de la geometria, amb les idees molt clares sobre el que és l’espai i les dimensions. Evidentment, cal saber dibuixar a mà alçada, però tam­bé utilitzar els mitjans informàtics. El mercat ens obliga a estar al dia pel que fa a nous mitjans tecnològics encara que no hem d’oblidar les tècniques tradicionals de tipus manual.”

L’estudiant que acaba els estudis de delineació té al seu abast la borsa de treball del Col·legi, el millor camí per trobar la primera feina. “Diàriament rebem ofertes de treball. Ens donem a conèixer com a col·le­gi en els àmbits formatius, per exemple a la UPC, perquè els futurs delineants coneguin els serveis que oferim al col·lectiu. Hem creat una figura dirigida a l’estudiant de final de curs, qui pagant una matrícula pot formar part del Col·legi i rebre uns primers serveis per introduir-se en la professió i l’entitat. També donem serveis als professionals que fa anys que desenvolupen la professió donant-los cursos de reciclatge. El Col·legi és un punt de trobada per parlar, interactuar i expressar problemes i dubtes.”

El Col·legi disposa d’un gerent des del 1998, el Sr. Miquel A. Domínguez, que al seu torn també porta el gabinet jurídic de l’entitat, un servei molt utilitzat pels col·legiats. “Al Col·legi també tenim una pòlissa de responsabilitat civil contractada perquè volem donar un servei molt organitzat, correcte i de qualitat. També editem la revista Ratlles, que informa els col·legiats sobre les actuacions del Col·legi i les novetats en el sector. Representem els interessos generals de la professió davant de la societat i especialment davant de les administracions públiques; visem els treballs professionals dels col·le­giats i realitzem visites, jornades i activitats tècniques. En definitiva, un ventall de serveis per fer que el nostre col·lectiu disposi de tot allò que necessita per estar al dia i fer una feina d’alt nivell.”