Sr. Rafel Lluís Gisbert
Sr. Rafel Lluís Gisbert
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. RAFEL LLUÍS GISBERT

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES COMARQUES DE L’EBRE

Text del 2002

Estem convençuts que cal apropar les terres de l´Ebre a la resta de Catalunya, perquè fins fa uns anys sempre n´havíem quedat una mica al marge.

Associar-se té molts avantatges, i en té, sobretot, en llocs on la força pot a­­ju­­dar a superar mancances que s’arrosseguen des de fa molt de temps. A­quest és el cas de les terres del sud de Catalunya, i és per això que l’ac­tu­al pre­sident de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, Rafel Lluís Gisbert, s’expressa en aquests termes: “Al nostre país hem estat pioners en l’associacionisme, però per a les terres de l’E­bre realment ha estat un pas molt important entrar a Foment del Tre­ball, perquè aquesta patronal catalana, que va ser una de les prime­res d’Europa, s’aturava al Francolí, i nosaltres hem tingut la sort de po­der-hi estar representats a través de la nostra Associació.”

Fundada l’any 1996, l’entitat que ens ocupa compta ja amb 1.200 em­pre­­ses que treballen amb uns objectius comuns: “Vam néixer amb la idea de dig-nificar i promocionar la figura de l’empresari, perquè creiem que és bo rompre una llança a favor d’unes persones que no sempre han es­­tat ben tractades per la societat.”

Es tracta, doncs, de realçar la figura de l’empresari com a motor de l’economia d’un territori, en a­quest cas, d’un que calia també potenciar: “Estàvem convençuts, i encara ho es­­tem, que calia apropar les terres de l’Ebre a la resta de Catalunya, per­­què fins fa uns anys sempre n’havíem quedat una mica massa al mar­­ge.”

Al co-mençament, però, va caldre convèncer els em­presaris de la zo­­na que era bo que s’unissin a un projecte que els podia afavorir a tots: “Nos­­altres no hem forçat mai ningú, però aquests petits i mitjans em­pre­­saris han anat veient la importància que unes quantes veus juntes po­­den tenir per defensar millor una cosa; molt més que si ho fa ca­das­­cú per separat. I és que, a més dels problemes que ens afecten a tots, parlar amb els companys és molt gratificant i pot aportar moltes so­­lu­cions també individuals, perquè un problema que t’afecta en a­quests moments potser va afectar fa dos anys un altre empresari i ell t’ex­­plica com el va resoldre.”

Rafel Lluís Gisbert es mostra segur de les se­ves paraules, i encara afegeix: “S’ha creat un bon ambient entre tots nos­­altres i això fa que sorgeixin idees que poden ser bones tant per a les em­­preses com també en conjunt per a les terres de l’Ebre.”

Aques­ta és una àrea de Catalunya que comprèn quatre comarques i que s’ha vist castigada sovint per la marxa d’algunes empreses que pro­por­ci­o­na­­­ven molts llocs de treball: “Fa vint-i-cinc o trenta anys hi havia moltes in­dús­tri­es a­gro­alimentàries que van arribar a tenir una gran expansió, però que van acabar desapareixent en uns moments de crisi. Això va provocar que s’instal·lessin a la zona algunes multinacionals, que van aconse­guir donar feina a molta gent, però que van anar deixant en segon ter­me aquestes em-preses del país que ja hi havia. Amb el temps, però, han anat crei-xent, al voltant de les grans empreses, ta­llers i petits ne­go­­­cis que han anat trobant el seu lloc.”

És evident que els temps can­vi­­en i els empresaris de l’Associació tenen clar que ells tam­bé hauran d’a­nar afrontant els nous reptes que els depari el futur. Com afirma el seu president: “L’im­por­­tant és que les in­­­dústries catalanes es consoli-din, perquè de la ma­teixa manera que una multinacional un dia pot decidir instal·lar-se a les nostres ter­res, l’endemà pot decidir mar-xar i deixar al car­rer un gran nombre de tre­ba­lla­­dors.”

Un dels aspectes que més preocupen actualment els empresaris són les re­­­la­­­cions laborals amb els seus treballadors: “Penso que és un error que les relacions laborals a Espanya siguin les mateixes per a una empre­sa petita que per a una multinacional. No pot ser que hagi de se­guir la mateixa normativa una indústria de mil treballadors que una bo­­­ti­ga que té dues dependentes.”

No obstant això, sembla que en a­ques­­­tes qüestions els empresaris hi tenen poc a dir: “Són temes massa vin­­­culats a la política i considero que se’ns deixa parlar poc. Els em­pre­­­saris som uns convidats de pedra en unes discussions que ens afec­­­ten di­rec­ta­ment, perquè som nosaltres els que contractem, i els que contrac­taríem més encara si se’ns facilitessin les coses”, assevera Rafel Lluís Gisbert.

Els em­pre­­­saris són gent emprenedora, amb inquietuds i amb ganes de tirar en­da­­vant el país, però massa sovint se senten coaccionats: “No es pot ta­llar les ales a la gent que té projectes per tirar endavant, i crec que no se’ns pot acusar de poca sensibilitat social quan la millor sensibilitat so­­­cial és crear llocs de treball.”

Un altre dels temes que es treballen des de les associacions empresarials com la de les comarques de l’Ebre és la formació: “Fem cursos per a em­pre­­saris, cursos per a treballadors i per a gent en situació d’atur, però pen­­so que encara tenim tots plegats una assignatura pendent, i és la de lligar la formació professional amb les necessitats reals dels em­pre­­saris. Aquest any, per exemple, sortiran quinze o vint administra-tius de les es­co­­les de Tortosa, però potser només en sortirà un elec-tricista i un me­cà­nic, i a nosaltres ens falten professionals per poder continuar tre­ba­llant i oferint un bon servei als nostres clients.”

Sempre lligats al territori, els empresaris de les terres de l’Ebre procuren fer for­­­ça per millorar les prestacions de les seves comarques: “Seria sum­ma­ment important que l’Euromed parés a les nostres terres; seria una in­jec­­­­ció que solucionaria els problemes de comunicacions que arros­se­guem des de fa molt de temps.”

No podem oblidar tampoc la lluita que man­­­tenen tots els habitants d’aquestes terres en contra del transvasament de l’aigua del riu i dels plantejaments de l’anomenat Pla Hidrològic Nacional: “Quan va sortir la notícia del PHN, l’Associació d’Empresaris de les Co­­­mar­ques de l’Ebre es va reunir per adoptar una postura conjunta i vam decidir que calia lluitar i donar exemple com a empresaris que con­­­sideràvem que aquest transvasament empobriria les nostres co­mar­­­ques.”

I continua: “El riu és potser el darrer recurs que ens resta i pen­­­sem que hi ha prou motius econòmics, ecològics i sentimentals per­­­què no es porti a terme el PHN. A més, tots els tècnics amb qui hem parlat, ja sigui catalans o d’arreu d’Europa, s’han posicionat en contra, la qual cosa ens ha acabat de convèncer a fer opo­­­sició al projecte.”

De fet, sembla que a Europa ja es va finançar un pla d’aquestes característiques i va ser un fracàs: “La missió dels rius és por­­­tar aigua al mar, i sembla que d’això la gent se n’oblida. A tothom li sembla que ens hem de beure tota l’aigua que baixa perquè, si no, es malgasta . Però en canvi, el que pro-voca és el deteriorament dels bos­cos de ribera, el retrocés del delta i la salinització de l’aigua del riu.”

L’Associació, doncs, es mostra contundent pel que fa a aquesta qüestió: “Pactar a­­bans de lluitar és un error, penso que només es pot aixecar la ban­de­­­ra blanca quan estàs perdent, i la gent de l’Ebre i de totes les co­mar­­­ques veïnes han demostrat que poden fer molta força per salvar el ter­ri­tori que s’estimen.”