Sr. Santos Gracia Villar
Sr. Santos Gracia Villar
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. SANTOS GRACIA VILLAR

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA IBEROAMERICANA

Text del 2002

La Fundació Universitària Ibe­ro­americana (FUNIBER) és un projecte que s’emmarca dins del món universitari i de formació amb un plan­te­ja­ment que va més enllà de les fron­te­res nacionals per convertir-se en una experiència con­jun­ta entre Espanya i Llatino­a­mè­rica. L’objectiu de la Fun­dació és formar persones per a la nova Societat del Conei­xe­ment mitjançant la coo­pe­ració solidària i entre iguals de xarxes d’universitats que ac­tu­en en l’espai global de la llen­gua i la cultura espa­nyo­la i portuguesa. El president de FUNIBER és Santos Gracia Villar, doctor en enginyeria in­dustrial, professor de la Uni­ver­sitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la Universitat de Puerto Rico.

“El nostre repte és la creació de programes acadèmics entre uni­ver­si­tats iberoamericanes, d’Espanya i Llatinoamèrica, amb una visió de relació entre iguals, de fer participar acadèmics d’aquests centres d’en­senyament, els millors, d’unir persones amb capacitat de pro­duc­ció de continguts perquè s’elaborin programes. No hi ha una uni­ver­sitat que destaqui per sobre d’una altra. Estem convençuts que podem elaborar grans programes i continguts que poden tenir la ma­teixa qualitat que els que es produeixen a les universitats dels EUA”, expressa Santos Gracia, que presideix la Fundació des del 1997.

Aquest projecte va néixer a partir de les experiències i accions de coo­pe­ració per al desenvolupament del Departament de Projectes d’En­ginyeria de la UPC i de la Universitat de Las Palmas de Gran Ca­naria (ULPGC). El president de la Fundació Universitària Iberoamericana ex­pli­ca que “aquestes experiències fa anys que es realitzen en el marc del Programa de Càtedres i Xarxes UNITWIN-UNESCO. Vam unir-nos persones d’Espanya i Llatinoamèrica per participar en aques­ta càtedra sobre tecnologies de la informació. La visió que es com­par­tia era que Internet no s’havia d’utilitzar com una eina d’invasió dels països. No era lògic que s’elaboressin programes acadèmics i es comencessin a vendre a qualsevol país sense respectar les iden­­titats locals i culturals. La idea és que les noves tecnologies de la in­for­mació, sobretot Internet, siguin una eina de cooperació, de re­la­ció entre iguals i que faci que tothom tingui les mateixes opor­tu­­­­nitats d’accedir a la formació.”

I afegeix: “Pretenem que tothom res­pecti les universitats públiques dels diferents països, és així com po­drem con­feccionar programes interuniversitaris. Busquem la con­so­lidació d’un espai democràtic on acadèmics i alumnes puguin veu­re les diferències de programes i de legislació de cada país en un entorn iberoamericà amb la utilització de les dues llengües de més di­fu­sió en aquest moment, el castellà i el portuguès.”

Per dur a terme el projecte de formació s’utilitzen models d’apre­nen­tat­ge centrats en les persones utilitzant adequadament les tecnologies de la informació. Dues grans línies de treball són la formació continuada i els cursos de postgrau. Les àrees de formació de FUNIBER són cinc: medi ambient, turisme, nutrició, tecnologies de la informació i formació de professorat. “El primer vessant que vam desenvolupar va ser el de medi ambient. El fons editorial de la Fundació, tant en llengua castellana com en portuguesa, és molt ampli. S’han format més de vuit mil persones a través de diferents programes ambientals de post­grau. Per a l’elaboració d’un programa de gestió ambiental, pri­mer farem un disseny curricular des d’una visió global per buscar els millors especialistes de les universitats amb què treballem, pro­duirem aquests continguts i posteriorment els adaptarem a la rea­li­tat de cada país. Entenem que els alumnes han de poder estudiar a la universitat del seu país, titular-s’hi i que aquesta titulació si­gui reconeguda dins de la xarxa d’universitats, és a dir, que sigui un títol propi però a la vegada reconegut en un marc global d’ense­nya­ment. Els continguts estan a l’abast dels estudiants que poden veure les adaptacions que se n’han fet a cada país. També tenen a l’abast contactar amb professorat de les universitats que par­ti­ci­pen en el projecte i accedir als productors dels continguts.” En de­finitiva, es pot afirmar que s’està creant una comunitat global en un en­torn iberoamericà de formació.

Des de FUNIBER es treballa perquè el cost dels programes s’adapti a la realitat econòmica i social de cada país i dels seus alumnes. “El po­der adquisitiu d’una persona de Barcelona és diferent del d’una per­sona de Bolívia. Pretenem que tothom tingui les mateixes opor­tunitats formatives. Tradicionalment a Llatinoamèrica només les per­sones de classe mitjana, o mitjana alta, han tingut accés a l’edu­cació de qualitat, com també els becaris. Sobre aquests últims s’ha comprovat que acaben quedant-se al país on realitzen la beca per­què hi troben feina. Hem d’intentar que les persones es pu­guin formar al seu territori de naixement i quedar-s’hi, és més eco­nò­mic pels governs, i amb els seus coneixements poden ajudar a mi­llorar la situació del seu país. En aquest sentit, hem de transmetre als llatinoamericans la idea que han d’estimar el seu país i un ca­mí és formant persones en el seu àmbit, pobles i ciutats, fent que donin prestigi a les seves universitats i produeixin continguts de qualitat adaptats a la realitat de la zona.”

FUNIBER l’integren institucions acadèmiques de diversos països: Es­pa­nya (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat Poli­tèc­ni­ca de Catalunya, Universidad del País Vasco, Universidad de Vigo i Uni­ver­sidad de Granada), Xile, Bolívia, Colòmbia, Perú, Brasil, Panamà, Mè­xic, Argentina, Veneçuela i Puerto Rico. “La Fundació actua a tra­vés d’en­sen­yament no presencial però a cada país hi ha un di­rec­tor aca­dèmic.”

Nombrosos alumnes d’Espanya i Llatinoamèrica s’han acollit a aquest projecte que els permet continuar formant-se “i és que en el mo­ment que deixem d’interessar-nos per aprendre, deixarem d’existir.”