Srs. Joan Albert Sánchez Cabeza i Albert Colomer
Srs. Joan Albert Sánchez Cabeza i Albert Colomer
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. JOAN ALBERT SÁNCHEZ CABEZA I ALBERT COLOMER

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ A CATALUNYA

Text del 2002

Avui l’emprenedor  està ressorgint  perquè s’ha treballat  per revitalitzar-lo

.

“El 1986 un grup d’amics que tot just estàvem acabant les nostres car­re­res universitàries vam fer-nos conscients de les dificultats dels jo­ves per trobar ocupació i vam decidir actuar. El primer pas va ser la cre­a­ció d’una associació, amb el recolzament de l’Escola Pia de Cata­lu­nya, per donar suport al jove i ajudar-lo a integrar-se al mercat de tre­­ball amb una actitud positiva, creant la seva pròpia ocu­pa­ció partint d’un projecte personal. El 1995, l’associació es va acollir a la Llei de fun­da­ci­ons perquè aquesta forma jurídica era mi­llor per acon­seguir els nostres objectius i va néixer Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC)”, explica Joan Albert Sánchez Cabeza, un dels socis fundadors de l’Associació, pa­tró fundador i actual­ment president de la Fundació. L’acompanya el di­rec­tor d’aquesta entitat, Albert Colomer, també  soci fundador de l’Associació i pa­tró elector de la Fun­dació.

El plantejament inicial de l’Associació va ser el de promoure un concepte poc conegut a Espanya, el self-employment: “És a dir, l’autoocupació. Era una opció que no es tenia en compte. La figura de l’empresari em­pre­nedor no estava ben vista perquè es considerava una persona es­pe­cu­ladora. Avui l’emprenedor està ressorgint perquè s’ha treballat per revitalitzar-lo. Vam prendre com a objectiu ajudar el petit empresari per­què pensem que està molt més implicat dins del teixit social i lo­cal que la gran empresa”, comenta Albert Colomer. I la Fundació ha tin­gut una vocació plena de servir d’instrument perquè les persones que han pas­sat per l’entitat tinguessin una manera de desenvolupar diferents pro­jec­tes. “El 1986 vam crear un secretariat que es dedicava a coordinar les aportacions que feien diferents professionals a gent que volia cre­ar la seva empresa. Vam dur a terme una tasca d’assessorament per aju­dar a formar microempreses. Aquest treball ens va portar a elaborar diferents instruments metodològics, entre els quals destaca el llibre Pas­sos i costos per a la posada en marxa d’un projecte d’auto­ocu­pa­ció del qual se n’han fet sis reedicions.”

De mica en mica l’estructura de la Fundació s’ha professionalitzat i s’ha com­binat el voluntariat amb la integració d’assessors que permeten ofe­rir for­mació, assessorament, recolzament i seguiment per a la creació d’una em­pre­sa. “Aquests quatre aspectes defineixen el nostre sistema de fun­­cionament que es complementa amb la utilització d’instruments me­todològics i amb la incorporació de les noves tecnologies. Quan una persona arriba a la Fundació accedeix amb una idea empresarial. For­ma part del nostre mètode fer que la persona reflexioni sobre el seu objectiu i que realitzi un pla d’empresa. Algunes de les persones que passen pel CP’AC surten descartant la possibilitat de crear una em­pre­sa. En aquest sentit, s’han de portar a terme aquells projectes d’em­­presa que són viables, que estan ben estructurats i asse­gu­ren el seu fun­cio­na­ment. Quan una persona ens expressa una idea que con­siderem bo­na, l’ajudem a crear l’empresa.”

Per a dur a terme aquest projecte es disposa, entre d’altres, del Pro­gra­ma de Reciclatge Empresarial i Suport a l’Autoocupació (PROGRESA) que pretén fomentar la cultura emprenedora i donar les eines necessàries per gestionar la pròpia empresa. “És un programa formatiu amb te­mà­ti­ques diverses: elaboració d’un pla d’empresa, d’un estudi de mer­cat, d’un pla de màrqueting, planificació econòmica i financera, temes de legislació mercantil, eines informàtiques, seguretat i higiene en el tre­ball, medi ambient, club de l’emprenedor i assessorament per­so­nalitzat (presencial i a distància).”

Aquesta Fundació ha dissenyat quatre serveis dirigits a l’emprenedor: el Ser­vei d’Autoocupació, el Servei d’Ocupació, el Servei de Gestió i el Servei de Promoció que es desenvolupen des de les quatre capitals de província cata­lanes. Joan Albert Sánchez ho explica: “L’objectiu del Servei d’Auto­ocu­pa­ció del CP’AC és donar suport als emprenedors que volen crear la se­­va pròpia empresa mitjançant l’aprofitament d’una oportunitat de ne­goci i la posada en marxa d’un projecte empresarial. S’ofereix la diag­no­si de la idea empresarial i el disseny del pla de treball. S’assessora en l’elaboració del pla d’empresa, es realitzen seminaris sobre tèc­ni­ques de gestió empresarial i es duu a terme formació especialitzada en creació d’empreses. Els resultats d’aquest servei durant l’últim any han portat a assessorar 733 projectes que han acabat amb la creació de 153 noves empreses i 230 nous llocs de treball.” I continua: “Pel que fa al Servei d’Ocupació, va dirigit a totes aquelles persones que cer­quen un lloc de treball per accedir al mercat laboral o per tal de millorar la seva situació professional actual. Es diagnostica la situació per­so­nal i es dissenya un pla de treball. S’assessora sobre com bus­car fei­na amb la realització de seminaris i es disposa d’una borsa de tre­ball. El darrer any s’han acollit a aquest servei 420 alumnes dels quals un 91% han aconseguit la inserció laboral.” També es compta amb el Ser­­vei de Gestió que dóna suport als emprenedors que ja han decidit crear la prò­pia empresa: “Reben assessorament durant el seu procés de cons­ti­tu­ció (tramitació de la constitució de l’empresa, tramitació d’ajuts i sub­­­ven­cions, assessorament comptable, etc.) i als pe­tits em­presaris que volen consolidar-se en el mercat, una vegada iniciada l’ac­ti­vitat. En el dar­rer any s’han constituït 25 empreses i s’han tra­mi­tat 37 subvencions.”

Per últim, el Servei de Promoció del CP’AC vol donar a conèixer el fenomen de l’autoocupació com una possibilitat de qualitat per a desenvolupar una car­re­ra professional, especialment entre els joves que en pocs anys acce­di­ran al mercat laboral. “Així hem entrat en un àmbit de treball molt es­pe­cífic, el dels nens. S’ha arribat a 12.000 joves estudiants d’instituts ca­talans a través del joc de rol Com crear una empresa, a més s’han realitzat xerrades i seminaris sobre l’autoocupació dels joves. Una llavor que pot­ser en un futur donarà els seus fruits empresarials.”

L’Administració no posa fàcil el procés de creació d’una empresa. Són traves que a vegades fan perdre la il·lusió de molts emprenedors. Tot i així, “el ca­ràc­­ter llatí és especial, la il·lusió, el pro­jec­te personal, les ganes de fer co­­ses noves, l’esperit d’independència, la llibertat per decidir, són ele­ments que empenyen la persona a lluitar contra qualsevol entrebanc.” I el primer escull a vèncer és la innovació: “Que no ne­ces­sàri­ament vol dir inventar sinó oferir un servei o producte d’una ma­nera nova. I des del 1986 hem ajudat a la creació de 1.069 micro­em­pre­ses seguint aquests arguments i les nostres línies pedagògiques. Ara es­tem posant en mar­xa noves accions: pretenem associar em­pre­ne­dors i empresaris amb èxit perquè col·laborin en la creació d’una em­pre­sa, és el concepte dels business angels.” Idees, projectes, formació, ser­veis… que de ben se­gur contribuiran a augmentar les xifres d’ocupació catalanes.