Jordi Nogués Aymerich i Francesc i Josep Riera
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Srs. Jordi Nogués Aymerich i Francesc i Josep Riera

FUNDACIÓ PARC TEMÀTIC DE L’OLI

Text del 2002.

“L’oli és vital per a la salut i ha de ser present a la nostra dieta diària”

La comarca de les Garrigues està plena d’història i de tradicions vincu­la­des a l’agricultura. És una terra on des de fa segles s’hi ha cultivat l’oli­vera, igual que a tota la Mediterrània, extraient-ne el seu fruit per produir oli. La Fundació Parc Temàtic de l’Oli recupera la història del conreu de l’olivera i del procés d’elaboració de l’oli a través d’un espai únic on es troba la premsa més gran del món. Els creadors d’aquesta Fundació, que neix el 1999, són dos germans, Francesc i Josep Riera, restau­ra­dors molt vinculats a la seva terra i defensors de la utilització de l’oli d’oliva a la cuina. De la direcció se n’encarrega Jordi Nogués Aymerich, estudiós del món de l’oli i gran coneixedor de la seva història.

El Parc Temàtic de l’Oli és l’únic de Catalunya i està inspirat en projectes que existeixen a països amb gran cultura de l’oli, com Itàlia. Està ubicat al centre neuràlgic de la comarca, a les Borges Blanques. Francesc Rie­ra explica: “Junt amb el meu germà vam tenir la idea de crear un es­pai per donar a conèixer el món de l’oli, que des de sempre ha des­per­tat curiositat entre la gent. Volíem dissenyar un projecte que fos educatiu per als nens. Visitàrem museus italians i vam estudiar-ne el funcionament. I decidírem que la millor forma de donar a co­­nèixer la realitat de la comarca era creant una fundació que gesti­onés un parc temàtic de l’oli.”

I Jordi Nogués destaca la passió que aquests dos germans han posat en el projecte: “Han tingut una idea brillant que demostra l’estimació que senten per la seva terra i per les tra­di­ci­ons agrícoles. El món de l’oli és apassionant i queda molt per des­cobrir. Així com en el món del vi hi ha una cultura molt més tre­ballada, és a dir, la majoria de persones poden distingir entre un tipus de vi i un altre, amb l’oli no passa el mateix. Nosaltres prete­nem treballar en aquesta línia de fer pedagogia i cultura de l’oli.”

Engegar aquest projecte no ha estat fàcil i resulta complicat aconseguir els recursos per portar-lo endavant. Els germans Riera ens comenten: “El nostre desig és que la Fundació sigui autosuficient. 15 perso­na­li­tats d’arreu de Catalunya van accep­tar pertànyer a la fundació com a membres d’honor, i tots ens estan ajudant molt en tots els aspectes: des de la seva creació, passant pel finançament, fins ar­ribar al projecte didàctic. Però, a més, com a membres d’honor hi ha també els 34 presidents de les cooperatives de les Garrigues i de la Denominació d’Origen. L’equip de membres d’ho­nor que donen suport a la Fundació, n’asseguren la pervivència d’aquest gran pro­jecte que entre tots tirem endavant amb tanta i·lusió.”

Des de fa uns anys s’ha anat imposant una cultura arribada d’EUA que aposta pel consum de coses ràpides, riques en greixos animals i que pre­tén guanyar la partida a la cuina mediterrània. “L’oli és un producte natu­ral que enriqueix els nostres plats i la nostra cuina. Una combi­na­ció tan sim­ple com el pa amb oli és un plaer pel paladar. L’oli és vital per a la salut i ha de ser present a la nostra dieta diària. Hi ha estudis cien­tífics que afirmen que les persones que en consumeixen viuen més anys. Hi ha molts metges que reconeixen les seves pro­pi­etats. En els darrers anys, en molts restaurants, ve­iem un inte­rès especial en la cultura de l’oli; concretament en el nostre, Masia Salat, tenim un gran expositor amb ampolles d’oli de totes les co­o­peratives de la comarca perquè el client pugui escollir el que més li agradi.”

L’activitat més destacable de la Fundació és l’educativa. Les visites d’es­co­lars al Museu són nombroses, de fet, en tenim més de 8.000 l’any. “La Fun­dació va editar un dossier destinat als alumnes d’educació pri­mà­ria per introduir-los en el món de l’oli. Els nens i nenes que visi­ten el nostre museu descobreixen un espai únic, nou, fan pregun­tes, escolten, observen i, sobretot, aprenen. Després han de resol­dre les preguntes que formulem al dossier. És una activitat molt edu­cativa que apropa el nen al terreny de l’agricultura i de l’elabora­ció d’un pro­ducte sa i natural.” Però la xifra de visitants és molt més àmplia, ja que al llarg de l’any visiten el museu més de 35.000 persones, entre les quals hi ha turistes, excursionistes i amants de l’oli.

Un passeig pel Parc Temàtic de l’Oli descobreix un món de cultura i de tradició mediterrània i catalana. “Disposem de 10.000 m2, entre inte­riors i exteriors, per conèixer tot allò que fa referència a l’oli. A l’ex­terior hi ha un camp d’oliveres, 55 de les quals són mil·­le­nà­ries. Cada any en plantem una i així podem seguir el seu creixement i explicar-lo als visitants. Entre aquestes oliveres mil·lenàries hi ha la més gran del món amb un perímetre de tronc de 10 metres i mig. El museu es troba en un edifici de l’època dels templers amb unes es­tances magnífiques. La construcció data del segle XIII i, segons els histo­ri­adors, el 1264 hi havien viscut els templers. L’encant és que el Museu està ubicat sota terra, allà on hi havia hagut uns grans cups de cairons vermells plens d’oli durant segles. La paret mes­tra fa més de dos metres d’ample, i destaca una arcada de cinc arcs dia­frag­mà­tics de mig punt molt ben conservats.”

En aquest marc arquitectònic històric té lloc el recorregut per submer­gir el visitant en la història de l’oli que transcorre al llarg de 12 sales. “La història arrenca a la Grècia clàssica, al segle VI abans de Crist. S’ex­plica com elaboraven l’oli, com l’utilitzaven per a múltiples co­­ses, i com creen una primera cultura de l’oli. En aquest punt de la visita es pot observar una premsa grega que data del segle IV aC. Després, el món romà continua utilitzant-lo i el transmet a l’edat mit­jana. Més endavant, el descobriment d’Amèrica fa que l’oli surti del seu àm­bit natural fins arribar al continent australià. Un dels atrac­tius del re­cinte és la premsa més gran del món que té una llargada de més de 13 metres. És una peça interessant feta amb fusta de se­quo­­ies portades del Canadà. Es va construir a Cam­brils, i el seu propie­ta­ri ens la va cedir per exposar-la al museu. De fet, una vegada a l’any la posem en marxa; ens vestim amb les pe­ces de roba típiques cata­lanes i recreem el procés d’elaboració de l’oli. A la part final del re­corregut convidem els visitants a una de­gus­tació de pa amb oli i olives, que fa les delícies de tothom.”

L’oli ha format part de la nostra història però sovint no en som cons­cients. A través d’aquest projecte s’apropa la cultura de l’oli a la soci­e­tat i es contribueix a donar a conèixer les seves propietats i els seus derivats.

Com a projecte de futur, els germans riera veuen amb satisfacció com el director del Parc Temàtic de l’Oli, Jordi Nogués Aymerich, està treba­llant per obtenir el doctorat amb una tesi sobre la cultura de l’oli. “La nostra il·lusió és que Jordi arribi a ser el primer doctor en oli del món. I estem convençuts que ho serà.”