Srs. Jordi Tuset Vallet i Josep Manel Ulldemolins
Srs. Jordi Tuset Vallet i Josep Manel Ulldemolins
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. JORDI TUSET VALLET I JOSEP MANEL ULLDEMOLINS

FUNDACIÓ ANESPRO

Texto del 2002

Hem d’anar a buscar tots els avenços que hi hagi i donar la màxima qualitat de formació

.

L’any 1924 tres joves obrers de Valls, Rafael Morlà, Artemi Plana i Rafael Solé, es van plantejar el problema de la manca de formació cultural i pro­fes­sional que tenien ells mateixos i la majoria d’obrers de la comarca. Per tal de posar-hi remei, van pensar de crear una escola del treball. Eren els anys de la Mancomunitat, i els tres joves amics van aconseguir que diver­ses personalitats vallenques, entre les quals cal destacar Francesc Balles­ter, doctor en Farmàcia, Josep Sabaté, mestre, i Cèsar Martinell, arqui­tec­te, s’interessessin pel projecte i el tiressin endavant.

Un salt en el temps ens porta fins a principis dels anys noranta, quan Xavier Bagés, aleshores director de l’Institut Jaume Huguet-Antiga Escola del Treball, i Josep Manel Ulldemolins, president de la Cambra de comerç i indústria de Valls, comencen a veure la necessitat d’endegar una fundació per contribuir a millorar la formació professional dels joves de la comarca: “L’any 1992, les cambres de comerç vam signar un conveni amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat que afavoria els contac­tes entre escola i empresa. En aquells moments, els alumnes de Formació Professional feien pràctiques a les empreses i algunes cam­bres, de forma voluntària, els pagaven els desplaçaments i poca cosa més. Però certes empreses, satisfetes amb la feina dels alum­nes en pràctiques, van començar-los a oferir un petita gratificació i es van crear diferències entre els alumnes.” Per tal de gestionar el procés de re­la­ció alumnes-empreses, va néixer la idea de fer la fundació, que va co­men­çar els tràmits de creació l’any 1994: “Vam començar a redactar els estatuts i a donar forma a l’entitat que preteníem crear per tal d’iniciar ben aviat el seu funcionament. A més, vam definir els mem­bres del Patronat, els quals són, a més de la Cambra de comerç i de l’Institut Jaume Huguet, empreses rellevants de la demarcació, enti­tats i admi­nistracions locals i comarcals. Després, però, va cal­dre fer-hi les mo­di­fi­cacions que ens exigia el departament de Justí­cia i no va ser fins l’any 1997 que vam tenir l’autorització definitiva.”

Fa vuit anys, doncs, que la Fundació ANESPRO (Antiga Escola Profes­si­o­nal de Valls) va començar plenament la seva activitat, amb una finalitat molt concreta, tal com ens explica el director de l’IES Jaume Huguet, i actual vicepresident, Jordi Tuset: “Es tractava, i encara es tra­­cta, de canalitzar els convenis de pràctiques dels alumnes de ci-cles formatius amb les empreses, de tal manera que puguin fer les pràctiques a les empreses més adients, segons la seva especialit­zació, i que tots els alumnes rebin la mateixa beca per part de la Fundació. Per tal de finançar-la, totes les empreses col·laboradores hi fan una mateixa aportació econòmica.” Però encara es pretenen aconseguir altres objectius amb la creació de la Fundació: “Pensem que també cal fomentar la formació profes­si­o­nal en l’àmbit de les nostres comarques.” I és ara que en Josep Manel intervé per afegir: “A més de president de la Cambra i de la Fundació, sóc vicepresident del Consorci prouniversitari de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà, i fa temps que veig que té moltes més sortides un alumne que ha cursat algun cicle formatiu que alguns titulats universitaris. Penso que ja és hora que acabem definitivament amb el tabú que qui serveix per estudiar ha d’anar a la universitat i qui no s’ha de que­dar a formació professional.” Un altre objectiu de la Fundació és ajudar l’institut on s’imparteixen aquests cursos a millorar les seves instal·la­ci­ons i equipaments: “El departament d’Ensenyament dota d’equipa­ments els seus centres formatius, però amb això no n’hi ha prou si volem aconseguir els últims avenços tecnològics, i per aquesta raó la Fundació inverteix bona part dels seus beneficis en una constant actualització dels equipaments.”

La formació que coordina la Fundació Anespro engloba diversos àmbits: “En primer lloc, treballem en formació reglada, és a dir, aquella que forma part dels cicles formatius propis de l’ensenyament oficial. En segon lloc, la Fun­da­­ció ha esdevingut centre col·laborador del de­parta­ment de Tre­ball, de manera que s’ofereixen cursos de formació ocupacional per a majors de 16 anys. I, en tercer lloc, l’àmbit de la formació conti­nuada, adreçada a treballadors en actiu.” A més de tot això, un conve­ni amb ASCAMM, l’Associació catalana de motlles i matrius, permet oferir cursos específics sobre aquest sector del metall. I encara hauríem d’afegir que la Fundació va traspassar l’any 1996 els límits de la comarca de l’Alt Camp: “L’institut d’educació secundària de Montblanc es va mostrar molt interessat pel que estàvem fent, i ens va demanar d’entrar a la fundació. Ara, doncs, no solament tenim alumnes en pràctiques i empreses de Valls i comarca, sinó també de la Conca de Barberà.” Així, aquest últim curs 2000-2001, s’han gestionat 130 con­venis, entre pràcti­ques i pròrrogues, i han estat 88 les empreses d’amb­dues comar­­ques que hi han participat. Anespro, a més, també va crear el Premi Escola-Empre­sa que es dóna anualment a una de les em­preses col·laboradores, i una beca “per a l’alumne de Cicles Forma­tius de Grau Superior (CFGS) amb un millor expedient acadèmic i que a­credita que es matricula a la universitat.”

És molta la feina que s’ha fet i que s’està fent des de la Fundació i encara seria més profitosa si tots els empresaris coneguessin el fruit d’aquesta tasca: “N’hi ha alguns que voldrien que se’ls portés el treballador ja totalment format, però també n’hi ha d’altres que entenen que tenir una persona en pràctiques és una inversió de futur. Per promocionar aquest sistema fem sovint entrevistes amb empreses; és així com ens donem a conèixer i anem mentalitzant l’empresari del fet que existeix aquesta possibilitat.” Els bons resultats que ha obtingut la Fundació fins ara es demostren amb la gran quantitat d’empreses que decideixen quedar-se els alumnes que han tingut en pràctiques: “La col·locació definitiva en els llocs de treball és molt alta, de fet, està per damunt del 70%. Fins i tot hi ha més demanda d’alumnes per entrar en conveni dels que nosaltres els podem oferir, ja que hi ha alumnes que al matí estudien i que a la tarda ja treballen, bé sigui amb conveni, bé amb pròrroga per­­­­què ja havien acabat el període de pràctiques estipulat.” I Jordi Tuset afegeix: “La inserció laboral dels alumnes de CFGS és del 100% i la demanda potser és del 400%!”

President de la Cambra durant 23 anys, Josep Manel Ulldemolins pensa que la Fundació ha estat un encert, però també que no es poden conformar amb el que tenen: “Hem d’anar a buscar tots els avenços que hi hagi i donar la màxima qualitat de formació.” Finalment, Jordi Tu­set comenta respecte al company: “Vol­dri­a reconèixer l’interès, la solida­ritat i l’ajuda que hem rebut en tot moment per part d’ell i de la institució que representa.”