Xavier Pomerol Monseny i Albert Bardolet
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Srs. Xavier Pomerol Monseny i Albert Bardolet

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

Text del 2002.

“Ningú ens ha demanat que nasquéssim ni que cresquéssim, en canvi, ens demanen que hi siguem”

La Fundació Orquestra Simfònica del Vallès és una eina i una entitat in­de­pen­dent de l’Orquestra Simfònica del Vallès, un dels conjunts orquestrals més prestigiosos de l’Estat espanyol. Malgrat la seva joventut, ha acon­se­guit tro­bar el seu espai musical i demostrar que té un alt nivell fruit de l’es­forç i la il·lusió que han dipositat en ella els músics que la integren. La Fun­da­ció té per missió l’organització de tot el que es relaciona amb l’activitat mu­si­cal simfònica, clàssica bàsicament, com ara l’organització de con­certs, pe­rò tam­bé d’altres aspectes vinculats: realització de cursos, clas­ses, con­cur­sos, edició de CD’s, etc. El president de la Fundació, Xavier Po­me­rol Mon­seny, explica que “quan ens vam plantejar de crear la Fundació teníem un motiu concret: havíem creat una orquestra autogestionada pels ma­teixos músics però calia enriquir l’entitat amb més gent, els patrons, persones de fora que ens orientessin, que ens aportessin idees per ela­borar projectes. Diverses personalitats de l’àmbit de la música, de la in­­tel·lectualitat i del món empresarial formen part del Patronat, una ex­pe­riència que està donant uns resultats molt positius. Quan vam plan­tejar-nos aquesta figura jurídica hi havia poques fundacions a Ca­talunya. Vam veure que a través de la Fundació podríem realitzar unes accions que anirien en benefici de la societat.”

La Fundació, fins ara, s’ha nodrit dels beneficis econòmics que obté l’or­ques­­tra a través dels concerts. Un dels objectius, però, és aconseguir que el món empresarial s’interessi en realitzar patrocinis. Albert Bardolet, pre­si­dent de l’Or­questra Simfònica del Vallès ens comenta que “l’Orquestra Sim­fònica del Vallès és un cas excepcional en el món de la música, en el sentit que l’autogestionen els músics. El fet de ser insuficients les sub­­ven­cions públiques fa que haguem de treballar molt per acon­se­guir que l’Or­questra vagi endavant. El món polític cada vegada de­mos­tra menys interès per l’àmbit cultural i això espanta perquè pot por­tar cap a l’au­to­gestió. És injust que els músics no tinguin els be­ne­fi­cis eco­nò­mics que es mereixen. Això no obstant, l’Orquestra no serà mai pública. És curiós, però, que malgrat que ningú ens ha demanat que nas­quéssim ni que cresquéssim, en canvi, ens demanen que hi si­guem. Nosaltres ens definim com orquestra itinerant amb vocació pú­blica.” I segueix: “És important que el nostre pressupost pugui aug­mentar, que arribin ajudes a través del patrocini. La Fundació pot aportar moltes co­ses a canvi d’un patrocini, coses molt llamineres als ulls d’una empresa.”

I en aquest punt es planteja el disseny d’un mapa simfònic a Catalunya. “Ara és un bon moment perquè estan naixent orquestres amb voluntat se­mi­professional. S’estan vertebrant projectes que requereixen formar part d’un organigrama ben organitzat que a Catalunya no existeix i que és necessari. I és que no hi ha massa preocupació per donar forma i nivell al panorama musical català. El tema musical s’ha de dinamitzar. Galícia disposa d’una de les millors orquestres d’Espanya. Rep un su­port extraordinari de l’Ajuntament de la ciutat, però no econòmic. L’al­calde es belluga, dinamitza el camp musical i la ciutat viu la música de més a prop. Potser hauríem de prendre com a referència aquest exemple.” I continua: “El marc musical, el pedagògic, les audicions… han estat temes que s’han deixat força de banda fins fa alguns anys. Avui l’Orquestra Nacional de Catalunya i l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu han emprès una línia de millora i de professionalització evi­dent que sembla preludiar un gir en la concepció de la música en aquest país. El Liceu i el Palau de la Música Catalana estan sempre plens i això vol dir alguna cosa: que si l’oferta és bona i diversificada, passa com a qualsevol ciutat gran europea, que en un mateix dia poden te­nir lloc activitats culturalmusicals diferents.”

La Simfònica del Vallès és l’orquestra espanyola que fa més concerts al llarg de l’any a l’Estat. Una necessitat per continuar endavant. “La primera gran il·lusió com a president de l’Orquestra és poder dir que fem més de 100 concerts l’any. Som una orquestra que no podem anar a un poble de Ca­talunya, fer-ho malament i tenir un públic escàs perquè l’any se­güent no repetirem. Quan tenim un concert, on sigui, hem d’omplir. Amb es­forç, qualitat, voluntat i professionalitat ens hem anat creant un pres­ti­­gi i al mateix temps un mercat.”

L’Orquestra Simfònica del Vallès porta ja algunes temporades com a or­ques­­tra del Palau de la Música Catalana amb un èxit notable. “És un rep­te molt important per a l’Orquestra estar portant la temporada de mú­si­ca del Palau. Vam substituir l’Orquestra Nacional que es va des­pla­çar a l’Au­di­tori. Els darrers anys s’havia diversificat molt l’oferta mu­si­cal a Bar­ce­lona, amb molts cicles de concerts, però la situació s’ha anat es­ta­bi­litzant i això ha comportat reduccions en l’oferta. El cicle de con­certs del Palau ha pres una progressió ascendent tant de pú­blic com de nombre de concerts i per a nosaltres és un motiu de satis­fac­ció.”

Accedir com a músic a l’Orquestra no és senzill. “El nivell d’exigència és alt però hi ha possibilitats d’entrar-hi. Som una orquestra conso­li­da­da i els músics s’interessen per tocar amb nosaltres, fins i tot gent es­trangera. La qualitat existeix però els sous són baixos.” Des de la Fun­da­ció es tenen en compte les joves promeses: “Volem ser receptors de jo­­ves pro­fessio­nals i els vo­lem ajudar. Quan l’Orquestra necessita re­for­­ços comptem amb ells. També ens interessa educar els joves en el sen­tit de l’esforç. Volem mos­trar-los que els músics d’aquest país hem lluitat molt per viure de la música.”

Una bona part dels músics de l’Orquestra tenen un doble vessant, artístic i docent. “És interessant el vessant docent perquè podem aportar mol­­ta informació a l’alumne des d’una doble perspectiva, la de músic i la de professor. De totes maneres, els músics voldríem dedicar-nos ex­clu­­­sivament a l’Orquestra però en aquest país això, avui, encara no és pos­sible.”

És una aspiració que algun dia s’aconseguirà però men­tres­tant els músics han de lluitar de valent. “Malgrat les dificultats amb les quals to­pem, en els concerts gaudim de la música. L’orquestra és una inter­re­lació absoluta on els músics comparteixen i s’uneixen per crear un producte únic. Nosaltres com a músics professionals valo­rem molt la mú­sica en directe, la vivència del concert. Fins i tot diria que val la pe­na anar a un concert encara que només sigui per detec­tar l’error d’un músic. Estem tant acostumats a la perfecció del CD que la música s’es­tà deshumanitzant. La vivència del concert és in­descriptible.” Vi­vèn­­cies que han viscut molt de prop els ciutadans de Sabadell, la ciutat que ha vist néixer i créixer aquesta formació musical a la qual se sent for­ta­ment arrelada. La ciutat i l’Orquestra Simfònica s’han unit per donar vida a la mú­si­ca però, sobretot, a l’òpera que és una de les grans il·lusions i reptes de futur de la Fundació.