Sr. Thomas Portune
Sr. Thomas Portune
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

THOMAS PORTUNE

JDA

Text del 29-11-13

L’economista responsable de la consultoria estratègica d’aquesta empresa tecnològica nord-americana ha basat la seva carrera en un seguit de reptes professionals; això el porta a defensar la necessitat d’un lideratge intel·lectual que propiciï un canvi de mentalitat empresarial i personal, on els valors de la innovació, la internacionalització, la flexibilitat, la millora contínua i l’ambició formin part de les senyes d’identitat d’empreses i treballadors per tenir un país competitiu i modern. 

Entre Alemanya, els Estats Units i Espanya

Vaig néixer i formar-me com a economista a Alemanya i com a especialista en International Management a Europa i als Estats Units. Posteriorment, em vaig incorporar a una empresa consultora nord-americana, cosa que em donà una visió panoràmica de l’àmbit empresarial. Amb el desig de créixer professionalment, fa 14 anys em vaig establir a Tarragona per instaurar la central europea de la multinacional Bic. Fou un projecte ambiciós i molt enriquidor, ja que aconseguírem que la fàbrica tarragonina proveís a l’any 200 milions de productes a clients de 92 països. Després d’un creixement orgànic molt important poguérem iniciar l’expansió del grup adquirint altres companyies. Tot just fa un any, però, vaig decidir retornar al món de la consultoria: fou aleshores que em vaig adherir a JDA, amb seu estatal a Madrid, tot i que desenvolupo la meva tasca de lideratge intel·lectual i de consultoria estratègica dirigint des de Tarragona grups humans a l’Índia, els Estats Units i Europa. Es tracta d’aplicar millores en la gestió de les empreses partint dels meus coneixements tècnics i de la meva experiència com a directiu, empresari i consultor. 

Multinacional dedicada a la implementació tecnològica i a la consultoria estratègica, tecnològica i de serveis

JDA és una corporació multinacional nord-americana, fundada l’any 1978, que es dedica a dues tasques: a la implementació tecnològica i a la consultoria personalitzada de tipus tecnològic, estratègic i de serveis. La nostra finalitat és, d’una banda, facilitar la tasca d’optimitzar els processos i l’eficiència des de la necessitat del client modern, mitjançant la cadena de subministrament completa i a través de la creació i implementació d’aplicacions, d’organització, de processos i d’avenços tecnològics i, d’una altra, assessorar-los i ajudar-los a encarar amb solvència el futur de l’entitat partint de la flexibilitat i agilitat cada vegada més imprescindibles en un món marcat per la constant evolució tecnològica i la necessitat d’adaptar-se de manera ràpida als canvis tecnològics, econòmics i de model productiu. Actualment, el nostre equip humà està format per 4.600 treballadors que atenen les necessitats de les companyies més importants a Espanya i a nivell mundial.

Ajudar les empreses a adaptar-se a les necessitats del mercat actual

Atenem les necessitats tant d’implementació tecnològica com de consultoria de minoristes, majoristes, industrials i empreses logístiques. Quant a les necessitats d’implementació tecnològica, ens encarreguem de facilitar la tasca de distribució, fabricació i recepció dels articles mitjançant aplicacions i avenços tecnològics. Avui els consumidors disposen de molta informació sobre els productes i tenen la possibilitat d’adquirir-los a través de diversos canals: establiments comercials de tot tipus, comerç electrònic, xarxes socials, etc. La nostra missió és ajudar les companyies a adaptar-se a les necessitats de distribució actuals obrint nous canals de venda i implementant les transaccions electròniques, però també planificant l’adquisició o fabricació dels articles per evitar la sobreproducció i millorar els marges. En la consultoria, ens encarreguem d’ajudar els nostres clients a planificar el seu futur i a gestionar l’entitat d’una manera més eficient des de la flexibilitat i la imprevisibilitat actuals.

La tecnologia com a motor de canvi i anticipació empresarials

Les nostres premisses d’actuació, tant pel que fa a la consultoria com als projectes d’implementació tecnològica, parteixen del valor dels avenços com a motor de canvi i anticipació empresarials, dos aspectes que permeten la consolidació i el creixement d’una entitat. Només fent servir eines informàtiques des d’un tarannà flexible, internacional i ambiciós, les empreses poden adaptar-se al dinamisme econòmic actual i créixer respectant, a més, l’ètica.

Transformació sociocultural provocada per les noves tecnologies

La irrupció de les noves tecnologies i, sobretot, d’Internet ha provocat profunds canvis socioeconòmics. L’accés universal a una gran quantitat d’informació converteix en determinant la correcta gestió de les dades a l’hora de prendre decisions. Els avenços constants també han accelerat els mercats, de forma que la vida mitjana dels productes s’ha escurçat. Paral·lelament, el mètode de gestió corporatiu també està canviant: hem passat de planificar a llarg termini a fer-ho a curt, així com s’ha revaloritzat la capacitat de prendre decisions ràpides i d’adaptar-se als canvis amb celeritat.

Per créixer personalment i empresarialment cal estar a l’expectativa i avançar-se als canvis

Només des del lideratge intel·lectual els consultors podem transformar la ideologia i la metodologia tradicionals imperants en les empreses; aquesta evolució mental i organitzativa és el pas previ perquè s’interioritzin l’anticipació i l’agilitat en el canvi com a condicions sine qua non de l’activitat empresarial. Les entitats i les persones tendim a mantenir-nos en una zona de confort en què no cal assumir riscos, però justament el creixement empresarial i personal està cada vegada més lligat al fet de mantenir-se a l’expectativa i avançar-se als canvis.

Cadena de processos versus cadena de decisions

Els mètodes tradicionals de gestió empresarial i eficiència productiva es basen en els postulats de Taylor o Ford, en què es partia de l’estandardització dels processos –la producció en cadena– com a fórmula d’eficiència productiva. Des d’aquesta visió, els treballadors, qualificats o no, desenvolupaven la seva tasca seguint uns protocols o executant uns processos, i no es valorava la seva capacitat per prendre decisions en funció de la informació de què disposaven. En endavant viurem un canvi substancial en els mètodes de treball, que partiran de l’autonomia, és a dir, de la presa de decisions individuals a partir de la gestió de la informació provinent de les noves tecnologies. Així, es passarà de treballar en una cadena de processos a fer-ho en una cadena de decisions, en què les capacitats, responsabilitats i ambicions del capital humà seran encara més essencials per a la continuïtat de les corporacions.

Oportunitats i expectatives arran de la crisi

Les crisis econòmiques possibiliten que els treballadors i els empresaris reflexionin sobre les seves aspiracions i possibilitats; d’aquesta manera es replantegen la seva trajectòria professional o la seva orientació empresarial a partir de l’anàlisi d’altres situacions similars. En el cas d’Espanya, és difícil predir quan es produirà la reactivació econòmica, però la baixada constant dels salaris mostra que l’estratègia de recuperació per la qual s’ha optat és la localització industrial, basada en un millor equilibri entre cost de la mà d’obra i la productivitat. Això no treu la necessitat de formar i mantenir el talent i d’augmentar l’R+D.

Cal una veritable Unió Europea

Europa està perdent la preponderància econòmica a favor d’altres zones del món. Per contrarestar aquesta tendència, s’hauria d’avançar en l’harmonització fiscal, política i econòmica de la Unió Europea. El model dels Estats Units, que ofereix importants avantatges competitius, és l’objectiu al qual hauria d’aspirar Europa.

Aprofitar la bona imatge de Barcelona per atraure talents de la resta del món

A Espanya només s’inverteix prop d’un 1% del PIB en R+D; això situa el país a la cua en el rànquing d’inversions per a investigació i desenvolupament, encapçalat pels Estats Units i Alemanya. Espanya podria treure partit de la imatge dinàmica i cosmopolita, especialment pel que fa a l’àmbit de les noves tecnologies, de Barcelona per atraure investigadors de tot el món, la qual cosa invertiria la situació actual de constant fuita de talents nacionals.

Cofundador de l’Escola Internacional del Camp

Crec en l’educació com a eina transformadora de la societat perquè inculca valors i una determinada cosmovisió. Com a més sóc un internacionalista convençut, defenso la necessitat d’educar els joves perquè siguin ciutadans del món, ja que la tecnologia ha esborrat les fronteres tradicionals i em sento molt orgullós de ser cofundador de l’Escola Internacional del Camp. Aquesta entitat imparteix tots els seus ensenyaments íntegrament en anglès, i du a terme intercanvis pedagògics amb altres països, com la Xina.

En un context que tendeix a la unió, l’aspiració separatista no és pragmàtica

Com a alemany, puc entendre el problema del finançament català, ja que al meu país passa quelcom semblant amb Baviera. I també puc empatitzar amb el sentiment identitari del poble català; però com a economista i home d’empresa veig un futur en què es tendeix a l’enfortiment d’estructures supranacionals com ara la UE. El més convenient fóra que se solucionés la qüestió del finançament i que es treballés per aconseguir més respecte i consideració vers els trets culturals propis, fonamentalment la llengua, i les competències autonòmiques. Només la unió d’Europa donarà la base per poder competir a nivell mundial amb la Xina, l’Índia, els Estats Units i la resta de països que dominaran el món de l’avenir. Catalunya i Espanya hauran de trobar la seva identitat i el seu futur dins d’aquesta unió.