Sra. Rosa Farres Vilarrasa et alia
Sra. Rosa Farres Vilarrasa et alia
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

SRA. ROSA FARRES VILARRASA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS TÈCNICS EN RESPIRACIÓ

Text del 2002

Una respiració adequada fa desaparèixer les tensions del cos, incrementa el benestar físic i mental i ens permet aconseguir una gestió apropiada de les nostres emocions.

“L’Associació Catalana de Professionals de Tècniques i Teràpies de Respiració i Relaxació (ACPTTRR) va ser creada el 1999 amb l’objectiu de promoure la formació i la interrelació de professionals d’aquestes tècniques i similars i de difondre un conjunt de coneixements teòrics i pràctics a professionals d’àmbits com el sanitari, l’educatiu i l’empresarial, així com a la població en general. La pràctica d’aquestes tècniques dóna l’oportunitat a les persones de millorar la seva qualitat de vida. Es produeixen canvis en les parts física, mental i emocional que es tradueixen en una sensació de recuperació del benestar.”

Aquestes tècniques i teràpies “són un conjunt de programes multidisciplinaris que comprenen tècniques de respiració conscient, visualització creativa, programació neurolingüística (PNL), constel·lacions familiars sistèmiques, teràpia gestalt, tai-txi, txi-kung i treballs energètics i corporals.”

Les tècniques de “respiració conscient” poden ser emprades pels professionals formats en aquestes disciplines i relacionats amb els camps de la salut, l’ensenyament, el benestar corporal i altres, tant per prevenir malalties com per accelerar el procés de curació: “Les tècniques de respiració tenen una llarga tradició com a eines de transformació. Les referències a la respiració en diferents pràctiques espirituals es remunten a fa milers d’anys.”

En la nostra època, és a principis dels anys setanta quan es comença a treballar amb la respiració. Es defineix l’ús conscient de la respiració com un instrument de curació útil per reduir l’estrès i com a eina de creixement personal: “L’objectiu del treball amb la respiració conscient és que la persona recuperi el seu estat normal de respiració, que unes determinades circumstàncies com ara les tensions i l’estrès han modificat.”

Quan el cos està sotmès a una tensió que pot estar relacionada o no amb una emoció, reacciona amb una restricció respiratòria. La disminució d’oxigen a la sang redueix la producció d’energia i això ens pot provocar una sensació de cansament crònic i, a la llarga, l’aparició d’una malaltia: “Una respiració adequada fa desaparèixer les tensions del cos i incrementa el benestar físic i mental, i ens permet alhora aconseguir una gestió adequada de les nostres emocions.”

Quan sentim ràbia, por o tristesa, tendim a disminuir la respiració contenint l’alè, i això fa que les emocions negatives ens durin hores o dies: “Si som conscients d’això i aprenem a respirar a través de les emocions practicant les tècniques de la respiració conscient, serem capaços de superar-les amb facilitat.”

Poden pertànyer a aquesta Associació les persones que tinguin una formació sòlida en les disciplines esmentades anteriorment i que es comprometin a seguir un reciclatge continuat i a col·laborar amb altres professionals del benestar personal. Això és possible fonamentalment a través de la incorporació de noves tècniques i la participació en seminaris i congressos: “L’Associació organitza conferències, xerrades i taules rodones, i forma part de la International Breathwork Foundation (IBF), organisme des del qual s’investiga i es difon el treball de respiració conscient arreu del món.”

L’actuació dels professionals de l’Associació s’ha de circumscriure a donar eines perquè l’ésser humà se senti cada vegada millor, és a dir, ha de proporcionar els mitjans per desbloquejar les actituds i comportaments que impedeixen que la persona evolucioni. No consisteix, però, en un sistema –almenys com a teràpia única– per a la resolució de conflictes més seriosos, els quals han de ser examinats i valorats per psicòlegs, psiquiatres o altres especialistes: “Així, s’ha comprovat, per exemple, que les tècniques de respiració conscient són molt beneficioses com a complement del tractament de la depressió –perquè s’aconsegueix alliberar el tap emocional existent en el subjecte–, combinades amb els medicaments adequats. Són també una eina que fem servir en programes per ajudar la persona a alliberar-se de l’estrès tan físic com emocional, a potenciar els seus recursos i a assolir una millor qualitat de vida.”

Un dels objectius de l’Associació “ha estat donar-se a conèixer i treballar en estreta col·laboració amb altres professionals de la salut, malgrat que aquesta cooperació i entesa no sempre han estat possibles. Una de les raons per constituir l’Associació va ser precisament per crear un marc legal que facilités les relacions amb aquests pro­fes­sio­nals.”

El treball amb les tècniques de respiració i relaxació també inclou “la dimensió espiritual. Considerem que l’ésser humà és una totalitat i que quan hi ha un malestar, tant si es manifesta en forma de malaltia com si no, s’han de buscar les seves causes psíquiques o espirituals.”

Per això volen agrair la important tasca que alguns membres de l’Associació han desenvolupat: “Han treballat l’espiritualitat a través de la meditació i la contemplació des dels vessants confessional i aconfessional i li han concedit la importància que veritablement té en la vida de les persones.”

Una de les màximes aspiracions de l’Associació és que “la teràpia de respiració conscient sigui reconeguda oficialment. Evidentment, ens agradaria molt que s’integrés dins del sistema de la sanitat pública. Aquest és un somni que creiem que amb el temps pot esdevenir realitat, com ja està passant a Austràlia. Tot i així, desitgem que pugui ser aplicada en grups amb nivells d’estrès especialment elevats; per exemple, el col·lectiu d’ensenyants i les persones de la tercera edat. En el moment actual, aquest conjunt de tècniques són demanades cada vegada més de manera particular per persones que volen trobar-se millor i créixer personalment.”

En la medicina, la psicologia i altres disciplines relacionades amb el benestar de les persones, els procediments terapèutics més utilitzats només són una petita expressió de totes les possibilitats que els avenços científics i tecnològics ens ofereixen. La contínua evolució en el camp de les ciències de la salut, tant pel que fa a coneixements com a procediments diagnòstics –per exemple, els nous aparells que detecten els bloqueigs energètics– explica que “cada cop hi hagi més metges formats en l’àmbit de la medicina tradicional que s’interessin per la medicina alternativa, en la qual s’inscriu la respiració conscient, sense excloure l’una o l’altra sinó veient-les com a complementàries.” Això és així segurament perquè la medicina alternativa tracta la salut de les persones de manera integral, tenint en compte les parts física, mental, emocional i espiritual i perquè les seves principals funcions són tant la prevenció de determinades malalties com la curació o la millora més ràpida de malalties que ja s’han manifestat.

L’Associació Catalana de Professionals de Tècniques i Teràpies en Respiració i Relaxació dóna suport i posa èmfasi en aquest nou esperit de les ciències de la salut.