Sr. Alfons Martínez i Fernández et alia
Sr. Alfons Martínez i Fernández et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

ALFONSO MARTÍNEZ I FERNÁNDEZ i ISABEL ORDOYO I GIMENO

Altran España

Text del 13-09-2013

La innovació tecnològica i l’optimització de processos són la tasca essencial de l’enginyer aeronàutic i de l’enginyera informàtica que encapçalen la seu espanyola d’una companyia que mobilitza a tot el món més de 20.000 professionals al servei dels sectors industrials més capdavanters. Com a coneixedors de la realitat interna i externa de l’Estat, identifiquen els dos handicaps que ens resten competitivitat: l’insuficient domini de l’anglès i l’excessiva pressió fiscal. 

La tasca de les consultories espanyoles ha afermat el progrés econòmic del país

Malgrat la crisi, si comparem el PIB d’Alemanya i el d’Espanya al llarg dels darrers anys comprovarem que cada vegada és més igualat. Part del mèrit d’aquest progrés econòmic cal atribuir-lo al paper que han jugat les consultores espanyoles. Gràcies al seu talent i al seu know how, sobretot en el camp de l’organització i de l’estratègia, les grans empreses públiques es van poder privatitzar, fet que els ha permès de convertir-se en grans entitats de projecció internacional. En aquesta línia, l’objectiu de la divisió espanyola del Grup Altran –present al nostre país des de l’any 1992– és ajudar les empreses a desenvolupar nous productes, incorporar noves tecnologies, optimitzar els seus processos i la seva organització, i entrar en nous mercats.

Especialistes en processos de canvi, innovació i optimització

A Altran hem optat per especialitzar-nos en els processos de canvi i innovació, i ens centrem principalment en l’estadi comprès entre el pla d’acció i la seva l’aplicació. El nostre core business és el desenvolupament de tecnologia. Això ens ha permès col·laborar estretament amb el sector de l’aeronàutica –Airbus és el nostre principal client a escala mundial–, sobretot en els processos d’R+D, perquè cada nou model d’avió representa una innovació tecnològica respecte a l’anterior. Un dels nostres projectes més ambiciosos és el Solar Impulse, el primer avió tripulat que funciona amb energia solar. També treballem amb sectors com l’automoció, el transport (seguretat ferroviària en ferrocarrils d’alta velocitat), l’energia i les telecomunicacions.

L’Índex Altran: establir un seguit d’objectius que posicionin Espanya dins les economies més innovadores d’Europa

Una altra de les eines que estem potenciant recentment, i que ens donen un alt valor afegit, és l’Índex Altran de Potencial Innovador: un informe sintètic d’innovació, ciència i tecnologia que representa el potencial innovador i tecnològic dels països de la UE, així com els seus principals components i factors. El seu objectiu és avaluar la capacitat innovadora dels països del nostre continent i determinar les recomanacions òptimes per a cada Estat, amb la finalitat que millorin la seva capacitat científica, tecnològica i innovadora. Aquest índex suposa una important novetat tant pel seu objectiu com pel seu plantejament, i pretén contribuir amb les seves recomanacions a l’establiment d’una sèrie d’objectius que ajudin a posicionar Espanya dins el grup d’economies més innovadores d’Europa.

Una de les entitats que més ocupació crea actualment

Considerem molt important la gestió del talent i de l’enginy, que són la maquinària que fa funcionar la companyia. A tal fi, treballem de manera estreta amb les universitats per tal d’incorporar a l’empresa nous enginyers, informàtics i tècnics altament qualificats. El nivell de la universitat pública espanyola és excel·lent, i això ens ha permès de ser una de les entitats que està creant més ocupació. Ens omple de satisfacció que durant aquest 2013 s’hagin incorporat a la nostra plantilla 150 persones, que l’any anterior haguessin estat 200 les noves incorporacions, i que la majoria d’aquests nous membres de la companyia gaudeixin de la possibilitat de romandre-hi durant un temps indefinit. Com a dada, cal dir que aproximadament el 50% d’aquest creixement s’ha produït a Catalunya. 

Canalitzar i desenvolupar el talent del nostre equip

A Altran som ambiciosos: volem créixer i oferir als nostres enginyers, informàtics i tècnics la possibilitat de canalitzar el seu talent i desenvolupar una carrera sòlida. Per aconseguir-ho, establim relacions amb companyies que ens ofereixin reptes i feines estimulants, i d’aquesta manera establim un cercle virtuós que satisfaci les expectatives de creixement de la nostra companyia i les aspiracions laborals dels nostres 20.000 empleats (2.400 dels quals treballen a Espanya).

Serveis que innoven a partir de tecnologia ja existent

A la nostra empresa invertim molt en R+D en el camp de la recerca tecnològica machine to machine, i treballem per desmentir la idea restrictiva segons la qual la innovació tecnològica sempre va lligada a avenços en el software i en el hardware; cal tenir present que també es pot innovar a partir de tecnologia que ja existeix. I desenvolupar nous models o serveis per optimitzar la tecnologia actual pot considerar-se, en si mateix, un àmbit ric i fecund per a la innovació tecnològica.

Cal saber desxifrar els canvis tecnològics presents en clau de futur

En els darrers anys, el negoci de la innovació tecnològica s’ha transformat: ha passat de centrar-se en la xarxa a focalitzar l’interès en les aplicacions dels telèfons mòbils. En un sector com el nostre, per anticipar els models de negoci del futur immediat cal saber desxifrar els canvis que es donen en moment present. Aquests canvis són permanents i afecten el dia a dia de tota la població; posem-ne un exemple: encara avui, quan sortim de casa ens assegurem que portem la cartera, les claus i el mòbil, per aquest ordre; demà, o com a molt demà passat, només amb el mòbil, o amb qualsevol altre dispositiu únic, en tindrem prou, i ningú podrà viure al marge del món de les telecomunicacions. En el camp de l’automoció també ens trobem amb una renovació tecnològica constant, no només pel que fa als vehicles elèctrics o híbrids, també en el pla de l’entertainment a bord i la connectivitat i la interfície amb l’usuari. 

Una gran companyia amb virtuts d’una pime

Altran és una gran companyia que cotitza en borsa a París però que encara conserva, i vol conservar, alguns dels trets funcionals de la pime. A Catalunya, per exemple, Altran es limità a comprar empreses, fins al punt que fa només quatre anys érem 26 empreses tecnològiques diferents. Un altre dels atributs positius de la pime que encara mantenim és que estem oberts a col·laboracions i projectes conjunts amb tot tipus d’empreses.

La velocitat en què es donen els canvis al nostre sector pot desbaratar tot el pla estratègic d’una empresa

Totes les companyies amb una certa entitat tenen plans estratègics a llarg termini. Tanmateix, arran de la conjuntura actual, els plans estratègics s’han hagut de compatibilitzar amb la necessitat d’actuar i de decidir cada vegada més a curt termini, entre altres raons perquè l’escepticisme dels inversors i els accionistes els du a fer una lectura dels resultats a curt termini. El més adient seria fer plans estratègics a cinc o deu anys vista; plans adaptables, modificables, i que no condicionessin l’any en curs ni el següent, perquè la velocitat en què es donen els canvis al nostre sector pot fer desbaratar tota la planificació.

Insostenible pressió fiscal

Considerem que abaixar els impostos és una de les accions que el Govern actual hauria de dur a terme de manera urgent. Tinguem en compte que l’impost de societats que s’aplica a Europa és un handicap a l’hora de competir amb els Estats Units i Àsia, i aquesta circumstància pot provocar que moltes empreses abandonin el continent. També caldria actualitzar les condicions de l’impost de la renda per a les persones físiques, perquè a Espanya, a diferència de països com Suècia, es dóna la paradoxa d’una pressió fiscal elevadíssima i un retorn en prestacions molt baix. Aquestes condicions afavoreixen que el talent autòcton emigri a països on la fiscalitat és més raonable i en què hom pot assolir un nivell de vida més elevat.

Per una reforma de l’Administració pública sota criteris de racionalització i optimització

Aquesta reducció d’impostos esmentada hauria d’anar acompanyada de l’optimització i la transformació de l’Administració sota criteris d’eficiència. No és un secret per a ningú que l’estructura estatal espanyola es troba sobredimensionada i excessivament burocratitzada, i que no sempre s’han invertit els fons públics amb els criteris de rendibilitat i interès majoritari que són d’esperar en la gestió dels recursos comuns dels ciutadans.

Paradoxalment, vivim un moment idoni per enfortir els projectes empresarials

Les empreses catalanes, acostumades a operar amb només els propis mitjans –i amb un recuperat sentit de l’estalvi–, tenen una oportunitat magnífica de sortir reforçades de la crisi. Amb el mercat laboral suficientment flexibilitzat i una matèria primera de qualitat, a les nostres empreses només els cal una reducció dels impostos i una Administració que afavoreixi –o, si més no, no obstaculitzi– els sectors productius. Com a inconvenient, aquestes empreses es veuen obligades a fer front a uns sindicats aferrats a pràctiques dels segles xix i xx, incapaços d’adaptar-se als nous reptes.

El taló d’Aquil·les del sistema educatiu estatal: l’aprenentatge de llengües

Tot i l’alt nivell tècnic dels llicenciats de les nostres universitats, el poc domini d’altres llengües segueix sent un dèficit del nostre sistema educatiu. El mercat i les relacions comercials globalitzades exigeixen un domini fluid de l’anglès. Fins i tot, sovint també es detecta un dèficit important pel que fa a l’ús parlat i escrit de la pròpia llengua materna (català o castellà).