Jordi Busquets Tarrats, Joan Busquets Thomas i Josep Busquets Tarrats
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Jordi Busquets Tarrats, Joan Busquets Thomas i Josep Busquets Tarrats

Indústries Joan Busquets Crusat SA