Montserrat Ribes
Montserrat Ribes
PC, 3r VOLUM. Empresàries de Catalunya

Sra. Montserrat Ribes