Sres. Montserrat Martí Oliveras i Montserrat Sopena
Sres. Montserrat Martí Oliveras i Montserrat Sopena
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRES. MONTSERRAT MARTÍ OLIVERAS I MONTSERRAT SOPENA

FUNDACIÓ INT. SOLIDARITAT COMPANYIA DE MARIA

Text del 2002

La germana Montserrat Martí Oliveras és delegada a Cata­lu­nya de la Fundació Inter­nacional de Solidaritat Com­pa­nyia de Maria. Montserrat Sapena for­ma part de la per­ma­nent. “El nostre com­pro­mís con­sis­teix a col·la­borar en pro­jec­tes d’educació i de sen­si­bi­lit­za­ció envers la so­li­da­ri­tat.” Su­b­­ratllen que “cal inter­pre­tar la paraula edu­ca­ció en un sen­­­­tit ampli i inte­gra­­dor. Anem molt més en­llà de l’es­­cola: treballem en al­­tres àm­­bits, com l’agri­cul­tu­ra i la sanitat.”

La Fundació, definida per una cla­ra voluntat de ro­man­dre al cos­­tat dels ex­closos, va néixer el 1986, si bé fins el 1995 no es va con­vertir en ONG. L’en­ti­tat és fruit “d’un procés de substitució de l’ajuda que en el passat es prestava a les missions”, i és que si algun tret ca­rac­teritza la Companyia de Maria és la seva capacitat d’evolució: “Ens vam adonar que ajudar no era suficient, que el que calia era fer sortir els menys afavorits de la si­tuació en què es trobaven per millorar-ne la qualitat de vida.” L’entitat, amb seu a Sant Sebastià, disposa de dele­ga­cions a diverses co­mu­nitats autònomes. Cal subratllar el fet que “entre els membres del Pa­tro­nat hi ha religiosos i laics.”

La pedagogia juga un paper fonamental en aquesta institució. “Només a Ca­talunya, intervenim en els projectes de formació solidària de set es­co­les.” En aquests centres, la Fundació vetlla per transmetre als alumnes uns valors que “avui són difícils de trobar a la societat.”

A les seves au­les es tracten temes tan fonamentals i candents com “la intolerància i la im­migració.” Els recursos de què disposen per fer reflexionar els joves so­bre aquestes qüestions són múltiples: “Material pedagògic, xerrades, cam­­panyes puntuals i fires dedicades al comerç just.”

Val a dir que les accions de l’entitat no van només destinades als nois i noies de l’escola, si­nó també a les seves famílies i a antics alumnes. Indubtablement, aquesta tas­ca de sensibilització no seria possible sense la col·laboració dels do­cents: “A cada escola hi ha un professor que actua com un enllaç entre la de­le­gació i el centre educatiu. És l’encarregat d’organitzar les ac­ti­vi­tats i formar un equip per dur-les a terme. A poc a poc, la resta del pro­fessorat s’hi va implicant cada cop més.”

La Fundació també desenvolupa projectes als barris marginals de les ciutats i arreu de tot el món, sempre “sotmesos a un seguiment i una avaluació ri­gorosos.” En totes les seves iniciatives, parteix de la mateixa base: “Cal que els projectes neixin al mateix país, i que els habitants s’hi impliquin, que se’ls facin seus. Nosaltres els facilitem la matèria primera, però a pos­te­rio­ri són ells mateixos els qui han d’aprendre com aconseguir-la.”

L’èxit d’aquesta fórmula anima els membres de la Fun­­da­ció a seguir endavant: “La població respon i s’adona que la seva vida canvia progressivament.” Aquests projectes tenen un component eco­nò­mic important, però la formació tam­bé hi juga un paper fonamental: “D’una banda, els habitants dels països en vies de desenvolupament vénen a formar-se a casa nostra; de l’altra, nosaltres enviem professionals a aquests països perquè hi do­­­nin classes.”

Entre les 13 delegacions de què disposa l’entitat hi ha un nom­­­bre considerable de “voluntaris fixos i oca­sionals” que tots els estius, prè­via preparació, es desplacen als camps de treball de la Fundació: “Gran part dels voluntaris puntuals, arran de l’ex­periència al país on els en­viem, es queden a treballar amb nos­al­tres.”

Sens dubte, el contacte amb els més desafortunats no deixa ningú indiferent: “Els voluntaris tornen a Catalunya molt afectats, no en va acaben de co­nèixer una realitat molt diferent del benestar de què estem acos­tumats a gaudir al nostre país. És clar que aquí també hi ha misèria, però allà la po­bresa és estructural, i amb la corrupció que hi impera, és molt difícil po­sar-hi remei.” No és estrany que la primera reacció dels joves cooperants con­sisteixi a “estrènyer-se el cinturó, si bé poste­riorment el van aflui­xant.” Ara bé, un cop a casa, una de les accions més destacades és a “fer par­tícip la família de la inquietud experimentada.”

L’entitat no treballa al Tercer Món únicament durant el pe­rí­o­de d’es­­tiu, sinó que al llarg de tot l’any està present en indrets d’arreu del glo­bus. La res­pon­sable d’aquesta ONG a Catalunya incideix en la im­por­tàn­cia dels pro­­jec­tes agrícoles que porta a terme l’entitat: “Hi ha zones de la Terra, a l’À­fri­­­ca per exemple, on el sòl ja no permet certs tipus de con­reus. No­sal­tres aju­dem els habitants d’aquests indrets a pro­gres­sar cap a un altre tipus de producció que els permeti viure dignament.”

Un al­tre cop, la seva tasca no s’ha limitat a “l’enviament d’adobs i llavors, sinó que també ha consistit a transmetre a aquests homes i dones els coneixe­ments necessaris per conrear la terra eficaçment.” La Fundació aspira que les lla­vors plantades donin alguna cosa més que plantes: “A llarg ter­mi­ni, vol­dríem que la població fos capaç de crear coope­rati­ves agràries.”

Quant als projectes sanitaris, val a dir que la Fundació ha ajudat a recuperar “la tradició de l’ús de plantes medicinals” en més d’un país. “Els preus dels medicaments són prohibitius, però la comunitat té la possibilitat de gua­rir-se a través dels vegetals. La medicina natural gaudeix d’una gran tradició en aquests indrets, però molts d’ells ja l’havien obli­da­da.”

D’al­tra banda, és habitual que l’entitat enviï infermers a aquests indrets, perquè “n’avaluïn la situació sanitària i transmetin a la comunitat co­neixements bàsics sobre primers auxilis.”

Al costat de l’agricultura i la medicina, hem de parlar de l’artesania. Ins­ti­tu­cions com aquesta, estendards del comerç just, han contribuït que els ciu­ta­­dans des­­cobrissin que “els objectes fabricats als països pobres –mo­ne­­ders, motxilles, polseres…– són d’una gran qualitat i que, per tant, es me­­reixen uns preus més equilibrats.”

A través de la Fundació, artesans i ar­te­sanes d’arreu del món reben comandes que els permeten guanyar-se la vida. El comerç just, a més d’ajudar el Tercer Món, contribueix a “sen­si­bi­­lit­zar” Occident sobre la realitat d’aquestes contrades. D’aquesta mane­ra, els mem­bres de la Fundació donen testimoni de la ferma “vocació de ser­vei” que mou les seves iniciatives: “Cal ajudar perquè puguin fer-se el pa.”