Sr. Antonio Gavin Velasco
Sr. Antonio Gavin Velasco
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. ANTONIO GAVIN VELASCO

ASSOCIACIÓ D’EXPERTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA

Text del 2002

En l’actualitat, la figura de l’expert immobiliari a Catalunya està consolidada i contribueix en gran mesura que els sectors immobiliari i de la construcció siguin el principal motor de l’economia del país.

L’Associació Professional d’Experts Immobiliaris de Catalunya, presi­dida per Antonio Gavín Velasco, es va inscriure al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 1990, i ha estat una de les primeres associacions reconegudes en aquest sector. Les seves competències són àmplies i variades, però principalment se centren en la intermediació immobiliària. Entre els objectius principals de l’Associació destaquen la representació dels professionals associats de tot Catalu­nya i la defensa dels seus interessos. La figura de l’expert immobiliari com a professional en la intermediació immobiliària té un gran prestigi avalat per una trajectòria irreprotxable i de sobres reconeguda que es va iniciar a partir de l’any 1985, quan Espanya es va adherir a la Comunitat Europea. El seu president ens parla de la tasca feta: “Des de la seva constitució, fa dotze anys, l’Associació Professional d’Experts Immobiliaris de Catalunya ha realitzat una magnífica gestió pel reconeixement de la professió per part de les institucions. En l’actualitat, la figura d’aquest professional està també fortament consolidada en l’àmbit social i contribueix en gran mesura que els sectors immobiliari i de la construcció siguin el principal motor de l’economia del país.”

En aquest sentit, la representació i promoció de la figura de l’expert immobiliari en la societat s’han fet paleses amb la presència de l’Associació en les principals fires i congressos del sector, com ara la fira Meeting Point de Barcelona, la més especialitzada i la més important en el camp de la immobiliària. La veu de l’Associació ha estat també escoltada per les institucions. Així, ha estat rebuda en audiència pel president del Parlament de Catalunya, pels consellers de la Generalitat competents en el sector immobiliari, i per tots els portaveus dels grups parlamentaris dels principals partits polítics, tant en l’àmbit autonòmic com nacional. En els darrers anys, el sector immobiliari ha patit una important transformació arran sobretot del Reial decret 4/2000, de 23 de juny, sobre mesures urgents de liberalització del sector immobiliari, que ha volgut acabar amb les discrepàncies existents en el sector fins aleshores. Tanmateix, el desenvolupament final d’aquesta fase de canvis i novetats és encara incert, i en aquest sentit Antonio Gavín opina: “Si bé és veritat que nosaltres hem apostat des d’un començament per la llibertat en l’exercici de la intermediació immobiliària, com passa a la resta de països de l’Europa comunitària, aquesta activitat hauria d’estar avalada per un col·lectiu totalment professional com és el nostre.”

Antonio Gavín ens comenta que l’esmentat reial decret sobre la liberalització del sector immobiliari s’ha desenvolupat en un projecte de llei regulador del sector que actualment es tramita a la Comissió d’Infraestructures del Congrés dels Diputats. L’Associació d’Experts Immobiliaris de Catalunya, a través del seu president, s’ha reunit a Madrid amb el president i els principals components d’aquesta Comissió, en la qual també s’ha presentat la Federació de Gestors Experts Immobiliaris. Aquest col·lectiu, que agrupa les associacions competents en el sector immobiliari –fonamentalment en el tema de la intermediació–, pretén establir una forta posició en el mercat per tal de defensar els seus integrants davant la nova regulació. El president de l’Associació ens en comenta els resultats: “He fet participar el nostre col·lectiu en la regulació de la professió, perquè crec que és el futur del sector i perquè necessàriament ens afectarà. La meva intenció ha es­tat que de totes les opcions possibles es triï la que sigui més beneficiosa i positiva per als interessos dels nostres associats i, lògicament, també per al mateix sector immobiliari.”

Aquesta fase de liberalització ha afavorit la creació de noves facetes professionals en la mediació immobiliària. Així, de la mà de l’Associació d’Experts Im­mobiliaris de Catalunya, es va constituir l’Associació de Perits Judicials Im­mobiliaris, que obre les portes al peritatge judicial en l’àmbit immobiliari. El peritatge judicial “consisteix en l’elaboració d’informes de valoració sobre els immobles que es demanen en els diferents procediments judicials, feina que a més es veu recompensada pel reconeixement judicial.”

Antonio Gavín ens co­menta: “El fet d’ampliar el camp professional dels nostres associats ja és per a nosaltres un motiu de satisfacció. Però, a més, en aquest cas hi ha un reconeixement judicial de la nostra tasca com a professionals del sector immobiliari, i això afavoreix directament el nostre col·lectiu.”

Evidentment, en tractar-se d’una activitat que no es troba dintre de la competència de l’Associació d’Experts Immobiliaris de Catalunya com a tal, es fa a través d’una associació específicament constituïda per a aquesta finalitat, amb uns estatuts propis i amb competències determinades en l’elaboració d’informes, dictàmens i valoracions en l’àrea exclusivament immobiliària. L’Associació de Perits Judicials Immobiliaris té uns objectius diferenciats però coincidents amb la d’Experts Immobiliaris que giren entorn de la millora de l’acte pericial, la seva promoció en l’àrea d’especialització immobiliària, el patrocini dels interessos dels pèrits immobiliaris que en formin part i la realització de cursos de preparació per als professionals que vulguin aprofundir en serveis pericials immobiliaris. La relació entre una i altra associació és evident, ja que és la d’Experts Immobiliaris de Catalunya la que avala la professionalitat i experiència per accedir als peritatges judicials, i només els professionals acreditats per aquest col·lectiu podran convertir-se en perits judicials immobiliaris. Totes aquestes iniciatives que amplien el camp professional dels associats no han fet desatendre, però, els serveis i l’accés a les noves formes de treballar, i l’Associació sempre ha assolit ràpidament aquests progressos: “No és per casualitat que el nostre col·lectiu hagi estat un dels primers a disposar d’una base de dades d’immobles a Internet que pot ser consultada per tots els usuaris de la xarxa en la nostra pàgina web, en la qual els nostres associats poden introduir les seves finques per tal que els possibles interessats es posin directament en contacte amb ells.”

Des de la creació del col·lectiu ençà, l’evolució de la figura de l’expert immobiliari ha passat per diferents etapes fins a aconseguir una forta estabilitat i posició en el mercat immobiliari, però hi ha fets que poden modificar la situació existent. El futur del sector dependrà directament de la seva regulació, però totes les activitats que s’han fet des d’aquesta entitat han anat encaminades a facilitar amb total garantia la feina als seus associats, els quals sempre han comptat amb el suport d’una associació professional que vetlla pels seus interessos.