Sr. Àngel Tobalina Pérez
Sr. Àngel Tobalina Pérez
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

ÀNGEL TOBALINA I PÉREZ

Aquos Human Consulting

Text del 20-06-2013

L’enfortiment de la internacionalització de les empreses catalanes, si s’opta per la factible emancipació de l’Estat espanyol, i la urgència d’un marc jurídic sòlid que fomenti la flexibilitat laboral i l’emprenedoria, destaquen al testimoni de l’enginyer industrial que dirigeix aquesta consultoria de recursos humans, partidari d’un canvi de paradigma en les relacions laborals que permeti superar la crisi que afecta bàsicament els països del sud d’Europa.

D’entitat auxiliar a empresa independent

Aquos Human Consulting és una firma de consultoria especialitzada en l’àrea dels recursos humans que nasqué el 2006 com a companyia auxiliar de Tobalina Consulting Group, la consultoria empresarial integral creada pel meu pare, Fèlix Tobalina, en evidenciar-se la transcendència que el vessant laboral tenia en els projectes de transformació i optimització empresarial. A pesar que en principi l’estructura i funcionament d’Aquos depenia de la consultoria matriu, progressivament ha anat assolint projectes propis i en l’actualitat actua com una corporació independent que dóna suport a Tobalina Consulting.

Orgull davant la confiança del meu pare per la meva tasca professional

Desitjava implicar-me de forma eficient a l’empresa familiar, per la qual cosa vaig fer els meus estudis d’Enginyeria Industrial a Espanya, França i Alemanya i vaig complementar aquesta formació tècnica amb un màster MBA per l’IESE. Després d’haver col·laborat a Tobalina Consulting Group i d’haver participat en la creació d’Aquos, en vaig ser nomenat director general l’any 2006, la qual cosa m’omplí de satisfacció professional i personal perquè era la demostració de la confiança que el meu pare dipositava en la meva tasca professional.

Gestió integral de recursos humans

L’objectiu de l’entitat, que adreça els seus serveis majoritàriament a les pimes del país, és la gestió dels recursos humans de les societats en tots els seus àmbits, és a dir, en la selecció dels membres de l’equip humà, en la seva formació i reciclatge posterior i en l’anàlisi de les necessitats de transformació de les actituds i mètodes de treball de les plantilles en funció dels avenços tecnològics, les modificacions de la casuística laboral i els canvis estructurals i el posterior acompanyament per a l’assoliment d’aquesta transformació. La nostra finalitat última és esdevenir un suport permanent i proper en la gestió de les qüestions laborals de les nostres empreses clients.

Homenatge a Félix Tobalina i Pons

El meu pare és el meu referent personal i professional. Des de la perspectiva personal, des de ben petit em mostrà la necessitat de treballar de forma constant per assolir les pròpies fites i de transmetre entusiasme al teu voltant per implicar els altres en el teu projecte. Professionalment, admiro la seva capacitat emprenedora i de gestió i les seves aptituds per divulgar coneixements, crear empatia amb l’interlocutor i persuadir-lo perquè apliqui els seus dictàmens.

Interim management

Ens encarreguem dels processos selectius habituals per a directius i també per a comandaments intermedis; aquest vessant de l’activitat inclou també l’anomenat interim management, que tracta de la contractació parcial de directius segons la durada d’un projecte empresarial o les necessitats específiques de les corporacions, Per prestar aquest servei tan especialitzat, ens nodrim tant de professionals propis com d’una borsa de col·laboradors externs habituals.

Ajudar els equips a adaptar-se als canvis estructurals o de metodologia

Ensenyem als equips humans com enfrontar-se i adaptar-se de forma positiva i eficient als canvis estructurals o de metodologia de treball, els quals són cada vegada més freqüents per l’ús de noves tecnologies. Molt sovint els equips humans es troben desorientats i desmotivats davant d’aquestes modificacions, que no saben com assimilar. La nostra missió és mostrar-los la necessitat i avantatges d’adaptar-s’hi i estratègies per fer-ho de manera eficient i enriquidora.

El tarannà emprenedor és innat; les competències empresarials han d’adquirir-se

També desenvolupem tasques formatives, que poden ser tant cursos de tall clàssic, amb l’objectiu de millorar la gestió empresarial i dels equips humans, la productivitat, els costos, etc., com tallers pràctics, durant els quals expliquem i implantem in situ una mesura de millora. En ambdós casos, la nostra concepció de la formació parteix de l’evidència que no tots els empresaris són bons gestors; de fet, el tarannà emprenedor o empresarial és innat però cal formar-se per esdevenir un gestor empresarial competent.

Contacte telemàtic permanent amb les nostres empreses clients

Tenim un contacte permanent telemàtic amb les nostres empreses clients i hem creat un sistema propi d’emmagatzematge digital, de seguretat molt superior a les aplicacions convencionals, per poder compartir informació en tot moment i des de qualsevol lloc amb els nostres clients.

Analitzem i concretem les necessitats reals de les companyies

Les companyies operen encara per tradició, de manera que cobreixen les vacants laborals existents sense examinar quines són les necessitats reals de l’entitat. La nostra missió és analitzar i concretar les exigències de cada empresa per plantejar-los una solució ajustada. Molt sovint, en el cas de les pimes, la conclusió és que no cal contractar a temps complet un directiu. D’altra banda, i pel que fa als processos d’internacionalització, les dimensions de les pimes poden resultar un entrebanc a l’hora d’engegar una iniciativa d’aquesta mena, tot i que, simultàniament, la seva estructura els permet una flexibilitat que les grans empreses sovint no tenen.

Crisi local en un context global de prosperitat

L’Estat espanyol i els països del sud d’Europa, especialment, i altres nacions occidentals, en menor mesura, estan patint una crisi local que res no té a veure amb la situació de creixement mundial. Estem vivint una època de transformació socioeconòmica, fruit de les innovacions tecnològiques, que han escurçat distàncies i modificat profundament els mètodes de treball i les relacions humanes. Això es plasmarà en la manera de relacionar-se empresarialment i laboralment, ja que cada cop perden més força els valors de la fidelitat i la seguretat en favor de la flexibilitat. 

Canvi de paradigma en les relacions laborals

Caminem cap a un model de relació laboral a mig camí de l’actual autònom i del contractat convencional. Als Estats Units i a altres indrets del món ja s’està consolidant la figura del col·laborador que, mitjançant el teletreball, presta serveis a diverses companyies alhora. D’aquesta manera, la seva trajectòria laboral no està subjecta només a l’evolució d’una entitat, es pot beneficiar del coneixement de diverses cultures empresarials i pot fer feina en un clima de llibertat més gran. En el cas de l’Estat espanyol, aquesta situació ja s’està començant a donar en perfils executius com el de director financer. Per això, en el futur les relacions laborals es basaran en la satisfacció dels interessos i les aspiracions d’ambdues parts i en l’enriquiment laboral i humà del professional durant la realització de la seva tasca.

Manca de seguretat jurídica en matèria laboral

Una de les grans problemàtiques existents al nostre país és la manca de seguretat jurídica, atesa la contínua variació de la normativa en matèria laboral. Les corporacions i la societat en general necessiten i reclamen un marc jurídic estable dins del qual poder dur a terme l’activitat productiva. És evident que, si la normativa té en compte els condicionants empresarials, es propiciarà un major creixement econòmic del país.

Pragmatisme en la presa de decisions sobre temes de recursos humans

Les actuacions a l’àmbit dels recursos humans estan condicionades per la legislació laboral; per exemple, de vegades els empresaris ni tan sols poden acomiadar, ja que no poden fer front a les indemnitzacions. Tanmateix, no es basen en criteris jurídics, sinó pragmàtics. En aquest sentit, si es decideix prescindir del servei d’un assalariat només es fa quan la seva presència, per motius productius o econòmics, és redundant per al projecte empresarial. Implicar els sentiments o la subjectivitat en aquestes qüestions garanteix el fracàs d’un projecte.

Per l’emprenedoria i la flexibilitat laboral

No es tracta d’adoptar mesures de ràpid però superficial efecte per a la reducció de l’atur, sinó d’analitzar la situació i assentar les bases d’un canvi socioeconòmic que garanteixi el progrés del país a mitjà i llarg termini. Des del meu punt de vista, el primer gran pas seria subvertir socialment l’actual sistema de valors, basat en l’estabilitat laboral i el treball per compte de tercers, per enaltir l’emprenedoria. En segon lloc, caldria establir una regulació laboral que promogués veritablement la flexibilitat per part del treballador i de l’empresari.

Necessària internacionalització si s’opta per la independència

Les opinions dels empresaris respecte del procés i les conseqüències de la secessió de Catalunya són diverses. És una opció factible econòmicament perquè, tot i que potser en un primer moment es trencarien els lligams econòmics amb l’Estat espanyol, passats uns anys les relacions es refarien; a més, en un mercat global, els productes i serveis catalans poden tenir múltiples destinataris. Avui Catalunya exporta un 20% de la seva producció, mentre que els països líders mundials destinen al comerç internacional el 30% en relació amb el comerç estatal. Ara bé, si es decideix d’avançar cap a l’emancipació, caldria fomentar les exportacions tenint en compte la pèrdua inicial de quota de mercat estatal.