Sr. Antoni Font i Piera
Sr. Antoni Font i Piera
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

ANTONI FONT I PIERA

EUROAUDIT AUDITORES

Text del 15-07-13

L’economista que encapçala aquesta entitat, que combina de manera autònoma l’auditoria amb la consultoria empresarials, en una simbiosi humanitzadora de la primera i objectivitzadora de la segona, analitza la present conjuntura socioeconòmica del nostre país i conclou que la cultura de l’especulació i l’enriquiment fàcil ha estat la gran responsable de la pèrdua de valors com l’esforç i l’honestedat i de l’extensió de la corrupció en certes instàncies polítiques.

Economista, professor mercantil, censor jurat de comptes i auditor

Em vaig llicenciar en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i, posteriorment, em vaig especialitzar com a censor jurat de comptes i vaig fer oposicions per incorporar-me al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. Sóc també professor mercantil. El 1978 començà la meva tasca com a auditor. En un primer període vaig exercir pel meu compte, fins a l’any 1988, quan vaig impulsar la creació d’Euroaudit Auditores, S.A.P. una empresa de serveis empresarials que s’estructura en dos àmbits de treball autònoms i paral·lels: l’auditoria i la consultoria, però amb capacitat de cooperació, comunicació i contrastació de dades quan s’escau. En l’actualitat exerceixo de director del despatx amb la funció essencial de supervisar totes les fases de les auditories que els nostres especialistes porten a terme.

Anàlisi objectiu de l’auditoria i element humà de la consultoria

Inicialment la nostra activitat se circumscrivia a la realització d’auditories, però la demanda empresarial condicionà l’ampliació a la consultoria, que porten a terme equips d’especialistes autònoms i independents. Aquests parteixen de la metodologia i els principis ètics dels censors jurats de comptes, és a dir, basen les seves recomanacions en l’anàlisi de dades objectives contrastables. Alhora, les tasques de consultoria han permès que “humanitzem” la realització d’auditories, perquè no basem els nostres exàmens únicament en les xifres, sinó que també tenim en compte la casuística de l’empresa. En definitiva, les dues branques s’han enriquit mútuament pel que fa als procediments de treball i a la finalitat última de la seva tasca, de manera que podem afirmar que actualment som una empresa mitjana d’auditors consultors i de consultors auditors.

Fidelització i confiança dels nostres clients

Atenem les necessitats d’auditoria i consultoria de pimes mitjanes i empreses familiars grans de tot l’Estat espanyol, malgrat que les companyies catalanes suposen el 70% del total dels nostres clients. La implicació, el treball i la relació de confiança establerta amb tots ells han permès fidelitzar-los i que la incidència de la crisi hagi estat mínima.

El nombre d’auditories voluntàries s’ha incrementat arran de la crisi

Les auditories permeten conèixer de manera objectiva la situació econòmica de l’empresa i valorar la recollida i gestió de les dades que s’hi porta a terme. Ideològicament, persegueixen que l’empresari prengui les decisions sobre bases objectives i no valent-se exclusivament de les seves impressions, la qual cosa és especialment rellevant en temps de crisi per adoptar decisions acurades, i segurament per això el nombre d’auditories voluntàries s’ha incrementat arran de la crisi. A més a més, junt amb l’informe final incloem recomanacions i observacions que ajuden a optimitzar la gestió empresarial.

Especialitzats en auditar cooperatives

De les més de cent auditories que portem a terme a l’any, moltes són de cooperatives, fonamentalment dedicades a la distribució de productes; unes societats amb les quals és molt fàcil treballar perquè els cooperadors són els primers interessats a demostrar la transparència i operativitat de l’entitat, per la qual cosa l’obtenció de la informació és fàcil i ràpida.

Importància de la flexibilitat i de l’adaptació als canvis en la tasca empresarial

La funció dels consultors és donar suport en la presa de decisions empresarials treballant els valors que les motiven. Per això, intentem inculcar als empresaris i administradors la importància de la flexibilitat i l’adaptació als canvis. Els emprenedors han de saber reinventar-se, un concepte empresarial molt ampli que engloba canvis en l’estructura empresarial, introducció de maquinària o d’innovacions productives o organitzatives, desenvolupament de nous productes i adaptació dels ja implantats, i recerca i implantació en nous mercats, és a dir, canviar per millorar i optimitzar els beneficis empresarials. Tanmateix, no tots els empresaris estan mentalment preparats per assolir determinats canvis; a més, qualsevol procés de transformació requereix finançament, i la manca de crèdit actual frena molts intents de millora.

D’una concepció socialdemòcrata de l’Estat a una neoliberal

La present conjuntura d’Espanya és una crisi generalitzada que depassa l’àmbit econòmic. De fet, s’ha produït un esfondrament del sistema de valors dels anys de creixement econòmic basat en l’especulació, en què el codi individualista i hedonista d’actuació, que rebutjava el treball i l’esforç com a mitjans de superació personal, ara es percep com a culpable de la situació actual, agreujada per la desconfiança en els polítics motivada per l’impacte que els casos de corrupció han provocat en la ciutadania. Aquest últim aspecte és especialment rellevant perquè les retallades estan deixant enrere la concepció socialdemòcrata de la societat en què l’Estat donava resposta a les necessitats dels ciutadans, amb uns representats capaços de donar exemple de lideratge i moralitat, per donar pas a una concepció neoliberal, en què predomina la iniciativa privada i la capacitat d’adaptació de cada individu.

Per sobreposar-se a la crisi, cal innovar i crear

Els empresaris no haurien de contraure’s reduint l’estructura de l’empresa i acomiadant personal per afrontar un període de recessió, sinó que caldria que aboquessin tot el seu potencial a innovar i transformar la seva companyia per optimitzar els costos i millorar les xifres de negoci.

Un nou i incert context socioeconòmic

Fins a l’actual recessió, la formació econòmica de base, el reciclatge de coneixements i l’experiència acumulada garantien la capacitat de resposta dels especialistes davant de les situacions econòmiques compromeses. No obstant això, el canvi de paràmetres que ha comportat aquesta crisi deixa un emocionant, però incert, context socioeconòmic en què no són operatives les fórmules anteriors, per la qual cosa el futur es presenta com quelcom incert.

Polítiques europees orientades a recuperar la inversió en els països perifèrics

La cultura del malbaratament i de l’endeutament innecessari ens ha portat a la present conjuntura, encara més dramàtica per la manca de solidaritat d’altres països europeus. De fet, les polítiques conservadores i restrictives actuals europees responen a l’afany de recuperar la inversió feta en els països perifèrics sense considerar les conseqüències i els perjudicis, per a la seva respectiva població, que les retallades imposades puguin causar.

Subvencionar l’activitat empresarial i l’ocupació no és una mesura eficaç

La subvenció d’activitats empresarials i de llocs de treball s’ha mostrat ineficaç, en part perquè s’ha pervertit en fer-se servir per al benefici particular i no per impulsar activitats econòmiques, i en part perquè aportacions extraordinàries s’han considerat ordinàries. Aquesta experiència ens hauria d’ensenyar a ser curosos, per exemple a l’hora d’adoptar mesures per a la promoció de l’ocupació juvenil, perquè la subvenció i bonificació poden ser utilitzades per les grans companyies per abaratir costos salarials.

Honestedat i esperit de servei de la majoria de polítics

Hem basat el creixement econòmic en el sector immobiliari, una activitat especulativa que ha propiciat la corrupció d’una petita part de la classe política i un mal ús dels recursos públics, ja que les administracions s’endeutaren per construir infraestructures i serveis innecessaris que hem de continuar finançant i mantenint. En aquest sentit, estem culpabilitzant tota la classe política de les males praxis i corrupcions d’alguns dels seus membres, obviant el fet que les notícies sempre parteixen dels casos extraordinaris, i perdent així la confiança en uns professionals que acostumen a ser honestos i vocacionals, tal com comprovem en les nombroses auditories municipals que fem. En qualsevol cas, les retallades socials necessàries per amortitzar el deute pendent han posat de manifest que l’Estat som tots, i que les seves decisions ens afecten sempre.

Reforma financera, fiscal i laboral

Fóra necessari que totes les forces polítiques treballessin de forma cohesionada per abordar les reformes financera, fiscal i laboral necessàries, tenint en compte que una major flexibilitat laboral permetrà una major reducció de la xifra d’aturats i una dinamització de l’economia.

Un referèndum és el màxim mecanisme democràtic per conèixer el parer de la ciutadania

Cap institució o mitjà de comunicació estatal no s’ha preocupat de moment d’explicar el perquè de la situació catalana, creant-se un estat d’opinió tendenciós a partir d’una imatge manipulada. Tothom hauria de ser favorable a la consulta sobiranista perquè els referèndums són el màxim mecanisme democràtic per conèixer el parer de la ciutadania, però, si no s’explica i planteja de la manera adequada, podria provocar una brusca davallada de les vendes dels articles catalans. Pel que fa al resultat, una part dels catalans en són suspicaços, en considerar que la secessió afectaria les relacions econòmiques amb la resta de l’Estat i també perquè hi ha un divorci evident entre els desitjos de la nostra classe política i la realitat de la població.