Sra. Carme Moliné Jorques
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Carme Moliné Jorques

L’ESPAI DE LLEIS ADVOCATS

Text del 2001

La unió europea és cada vegada més a prop. S’obren grans perspectives, també incògnites, per als ciutadans dels països que l’integren. La unió s’està preparant des de fa anys en un procés dificultós que ha exigit un gran esforç per part de tots els països membres. S’ha creat un nou marc jurídic que altera les legislacions de cada país. En aquest context, el col·lectiu d’advocats disposa d’una nova matèria a tenir en compte en la seva tasca diària. Carme Moliné Jorques és molt conscient de la importància del dret europeu, a més de ser-ne una gran coneixedora. Especialitzada en dret mercantil, el seu àmbit d’actuació és l’europeu. Les empreses catalanes realitzen activitats fora de la seva terra que comporten accions jurídiques. La seva, és una trajectòria relacionada amb la unió europea des que va realitzar un màster en dret europeu poc després de finalitzar la carrera. “Ja feia tres anys que exercia d’advocada quan vaig decidir fer un màster de dret europeu, era l’any 1983. És una matèria que sempre m’ha interessat i que actualment treballo des d’una especialització, el dret mercantil, que desenvolupo des de L’Espai de lleis Advocats, un despatx bastant jove, que ha nascut arrel de la unió de diferents bufets que ja estaven especialitzats en temàtiques diferents. Ara mateix, podem cobrir qualsevol problemàtica dels nostres clients i estem obrint una nova línia d’assessorament en matèria de noves tecnologies, un camp en el qual estan sorgint moltes problemàtiques a causa del buit legal existent.”

La petita i mitjana empresa ha tingut sempre un gran impuls a Catalunya i té una importància vital pel creixement del seu territori. “La major part dels nostres clients són Pimes que realitzen actuacions a països de la Unió. La meva actuació en l’àmbit de la UE també es dirigeix a la sol·licitud de subvencions comunitàries.”

Exercir la professió més enllà de la frontera legal d’un país no té per què ser més complicat, almenys així ho indica la Carme: “Realitzar un contracte d’un client català amb un d’anglès pot ser igual de dificultós que fer-ne un amb un client extremeny. Si es domina la matèria i s’ha estudiat el cas, és indiferent treballar en un país o en un altre.”

L’entrada en funcionament de la nova moneda europea, l’euro, canviarà moltes coses: “L’euro ens farà adonar del que significa ser ciutadans i ciutadans de la Unió Europea. Haurem de passar per un període d’adaptació que no serà fàcil però al final percebrem canvis positius en la nostra vida diària. Els preus s’adaptaran i s’homogeneitzaran. En el camp mercantil també se simplificaran molt les coses.”

La legislació europea ha de ser el gran referent jurídic per a tots els estats membres, però el procés que ha de portar a la concertació total en matèria jurídica en el marc de la UE està sent més ardu del que semblava. “Sobretot en tema mercantil és molt important que es parteixi d’una legislació d’àmbit europeu. Si estem en un mercat únic, amb una mateixa moneda hem de treballar amb les mateixes figures legals. A pesar que es disposa d’unes directrius comunes, cada estat les interpreta a la seva manera i això complica molt la situació. Els advocats europeus no tenen prou en compte el dret europeu, no el coneixen i això fa que no s’apliqui.”

I confeccionar un dret per a països tant diferents no és fàcil: “El dret comunitari l’han concebut els governs dels estats membres. A l’hora d’aprovar reglaments i directives es busca el consens de la majoria dels països. S’ha d’estudiar quina normativa s’està aplicant a cada país i la manera d’adequar-la a la comunitària. Quan entra en vigor la nova normativa s’ha d’oblidar el dret anterior.”

En l’àmbit del dret mercantil hi ha molts aspectes que ja estan reglats per una normativa comunitària. D’altres encara no tenen regulació comuna. “Mentre que el dret comunitari és d’inspiració bàsicament francesa i alemanya, en el tema mercantil el referent acostuma a ser el dret anglosaxó. Els advocats mercantilistes o els que treballen amb dret comercial de la UE han estat educats segons el dret que s’aplica als EUA i Anglaterra. Els juristes d’arrel llatina topem a vegades amb l’arrogància de l’advocat anglosaxó que sovint infravalora els nostres coneixements del seu àmbit jurídic, per la qual cosa hem d’estar preparats, i tenir un domini d’idiomes i també de les normatives. L’advocat mercantilista català té prestigi fora del país i això fa que se’ns respecti. Dins de les nostres fronteres també en té, és una persona seriosa amb la qual es poden efectuar contractes amb garanties que tot anirà bé.”

Però la normativa comunitària va molt més enllà de regular temes estrictament mercantils… La Unió Europea no és només un mercat regulat per comerciar. “La UE ha legislat sobre els drets fonamentals de la persona. Gràcies a aquest dret comunitari disposem d’una legislació laboral avançada. La legislació espanyola està molt inspirada pel dret europeu, especialment en el tema d’igualtats home-dona. S’ha aprovat una Carta dels drets fonamentals, l’únic compendi legislatiu que tota la ciutadania pot comprendre, gràcies a la utilització d’un llenguatge simplificat i entenedor.”

Des de la dècada de 1970 la dona ha vist com es reconeixien molts dels seus drets, especialment a Espanya on fins aleshores es trobava molt desprotegida. “Als anys 90 vam posar en pràctica les noves lleis i les vam assimilar socialment, encara que no del tot. En aquests moments es busca conciliar la vida familiar. Es tracta de que la dona i l’home trobin les mateixes facilitats, que estiguin en peu d’igualtat. Com moltes altres dones, jo he aconseguit conciliar la meva vida professional i la familiar, però penso que ha de ser un objectiu prioritari tant pels homes com per les dones. La mentalitat mediterrània té una concepció de les xarxes familiars força idònia per aconseguir l’equilibri en la vida familiar i mantenir el nucli unit. Hi ha altres temes que exigeixen avançar més, per exemple, el tema de la maternitat.”

Són temes que demanen molt de debat i molta lluita per definir objectius i després exposar-los a la societat. La Carme és secretària general de l’Associació de dones Pro-Europa una de les línies de treball per la qual és la lluita és en matèria de drets. “També intentem donar a conèixer al ciutadà què és la UE, què significa i quins drets li atorga.”

Ens trobem davant d’una advocada eminentment mercantilista, malgrat que com he pogut comprovar coneix abastament temes ben diversos. En el seu camp de treball topa sovint amb casos que la porten a actuar davant dels tribunals. “Quan la negociació entre les parts és infructuosa, s’inicia el plet. L’inconvenient del plet és que acostuma a ser llarg i de resultat imprevist. A més, trenca tota la relació comercial que tinguis amb la part contrària. És per aquest motiu que s’està apostant per la figura de la mediació. Si es fa a temps pot mantenir la relació comercial. El paper dels advocats és precisament el de mediar i buscar solucions. M’agrada que l’advocat defensor de la part contrària busqui solucions dins la problemàtica perquè em demostra que és un bon professional. De totes maneres, quan l’advocat no aconsegueix posar d’acord les parts, el mediador esdevé un últim recurs abans d’entrar en judici.”

Aquest és el pensament de la Carme Moliné, una persona compromesa amb la professió i amb la justícia, que no deixarà de lluitar pels drets de l’home i de la dona amb la valentia, esforç i eficiència que ha demostrat al llarg de la seva vida.