DR. JORDI QUEROLT MONTERDE, DR. JOSÉ LUIS PARREÑO CATALÁN, DR. DOMINGO TERCERO SIERRA
DR. JORDI QUEROLT MONTERDE, DR. JOSÉ LUIS PARREÑO CATALÁN, DR. DOMINGO TERCERO SIERRA

DR. JORDI QUEROLT MONTERDE, DR. JOSÉ LUIS PARREÑO CATALÁN, DR. DOMINGO TERCERO SIERRA

BIOMECÀNICA CLÍNICA

Texto del 2005

La biomecànica clínica aporta una valoració objectiva i dinàmica de l’alteració funcional del sistema musculoesquelètic mèdicament observada.

La biomecànica clínica és una àrea de treball molt específica dins del complex món de la medicina. Si bé els seus orígens com a disciplina són antics i des de fa segles s’estudia l’estructura i la funció del nostre sistema biològic fent servir principis de la mecànica (part de la física que estudia el moviment i la deformació dels cossos), la seva incorporació al món de la ciència mèdica moderna és més recent i està relacionada amb els avenços en els camps de les noves tecnologies i dels sistemes informàtics. “La biomecànica com a ciència pluridisciplinària té un gran camp d’aplicacions, com la medicina, l’esport o l’ergonomia.”

La creació d’un centre especialitzat de biomecànica va néixer després d’un llarg període de formació i bagatge professional dels seus creadors, el doctor Jordi Querolt i el biomecànic doctor José Luis Parreño, comptant amb un soci economista, el doctor Domingo Tercero, un políglota la formació del qual passa, entre d’altres, per la Universitat de Harvard. El doctor Jordi Querolt és llicenciat en medicina i cirurgia per la facultat de medicina de la Universitat de Barcelona. Va formar-se primer com a internista a l’Hospital Clínic i, posteriorment, va especialitzar-se en medicina del treball. La seva trajectòria professional es va iniciar en l’àmbit de la medicina privada, en una mútua d’accidents de treball on durant quinze anys va realitzar una doble funció assistencial i gerencial. “Va ser gràcies al bagatge adquirit en aquesta entitat mèdica i a la necessitat de controlar l’evolució dels pacients de traumatologia que va sorgir la idea de crear un sistema de valoració fiable, segur i sobretot objectiu sobre el dany corporal.”

El doctor José Luis Parreño és llicenciat en ciències de l’Educació Física i de l’Esport, doctor en medicina i cirurgia i especialista en biomecànica i ergonomia. Combina la seva tasca dins del centre amb la de professor de biomecànica al màster d’ergonomia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Els interessos coincidents de tots tres van propiciar, fa dos anys, el naixement d’un projecte complex i pioner: un centre especialitzat en la valoració de la pèrdua funcional d’accidentats i lesionats, ABC Anàlisis de Biomecànica Clínica. “Vam creure que era possible millorar els sistemes que s’utilitzaven per determinar fins a quin punt una persona patia una limitació funcional i establir el seu grau d’incapacitació.”

El doctor Querolt ens explica: “Vam fer un estudi internacional exhaustiu de les tècniques que s’utilitzaven per detectar les millors eines i donar forma al laboratori on es realitzarien les anàlisis funcionals.”

El doctor Parreño va aportar els seus coneixements i experiència en biomecànica aplicada “per reunir i sincronitzar les diferents tècniques a fi d’establir un sistema de treball per conèixer el grau de funcionalitat del complex sistema musculoesquelètic des d’una visió dinàmica. Els exàmens de diagnòstic per imatges, que s’utilitzen habitualment, com la ressonància magnètica, l’escàner i la radiografia, són proves estàtiques, de tipus morfològic.”

El laboratori té com a objectiu bàsic establir de forma fiable i quantificada l’existència o no de pèrdua de funció de la persona i valorar el grau real de limitació. “Diverses tècniques ens ajuden a establir aquestes valoracions des de diferents punts de vista, com l’estudi en tres dimensions, l’estudi d’electromiografia dinàmica de superfície, la dinamometria i el registre en plantilles de pressió.”

Mitjançant programes informàtics de gran complexitat s’elabora el informe final. “Entre els fabricants dels sistemes de mesura i l’usuari clínic hi ha una falta de comunicació que cal salvar. La nostra experiència ens ha permès establir un protocol senzill de treball adaptat a les necessitats del professional clínic. Registrem paràmetres físics que aporten objectivitat a patologies que fins ara es valoraven amb la mera observació.”

El centre dóna servei a mutualitats, entitats privades i persones particulars. “La nostra independència respecte d’altres serveis similars ens dóna credibilitat des del punt de vista del rigor i de la fiabilitat.”

Les valoracions que fem a ABC són considerades durant tot el procés clínic de la patologia i orienten el metge de forma objectiva i dinàmica sobre l’evolució de les alteracions funcionals de l’aparell musculoesquelètic. “Podem observar com es troba el malalt en el preoperatori, el postoperatori i durant la rehabilitació. Mitjançant un biofeedback podem contribuir a la rehabilitació i a escurçar el temps de recuperació. Tota aquesta tecnologia també té una aplicació en el camp de la medicina de l’esport tant en l’estudi de la tècnica esportiva i el rendiment, com en el control d’una lesió.”

La biomecànica clínica no és un mitjà de diagnòstic sinó una prova complementària, indica el doctor Parreño. “Aporta una valoració funcional dinàmica i objectiva.” “La seva aplicació és múltiple, fet que ens porta a col·laborar amb centres universitaris especialment vinculats al camp de la recerca i de la investigació.”

Precisament amb el Centre d’Ergonomia i Prevenció de la UPC, estan realitzant un estudi conjunt d’ergonomia amb l’objectiu d’ajudar a prevenir la lesió laboral. “Hem creat un laboratori dins de la universitat on es realitzen estudis ergonòmics per adaptar el lloc de treball i les eines al treballador, minimitzant les patologies per microtraumatismes repetitius.”

En aquest marc de recerca, i conjuntament amb el departament de matemàtica aplicada, és on ABC té el seu departament d’investigació, desenvolupament i innovació. No és fàcil dissenyar un sistema fiable i precís. “La medicina és, en determinats casos, molt subjectiva i quan entremig hi ha una situació jurídica, la d’un magistrat que ha de fer una valoració sobre si una persona pot o no desenvolupar la seva tasca en el seu lloc de treball o determinar una indemnització concreta, la biomecànica aporta una valoració objectiva i quantificada de la funcionalitat i ajuda en l’argumentació del dictamen pericial, bé dins el context de les lleis 30/95 i 34/03 o a partir del RD 1971/199 del 23 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa. En l’actualitat ja hi ha sentències judicials que citen les nostres proves biomecàniques pel seu contingut científic, que ajuda que les valoracions de seqüeles i incapacitats produïdes per les lesions s’apropin més a la realitat de cadascun dels casos, i que la valoració econòmica que se’n faci sigui més ajustada.”

Els coneixements i l’experiència d’aquests professionals mèdics els han portat a iniciar un nou projecte en el marc de la Clínica Platón. “Hi estem col·laborant amb la unitat del dany cerebral adquirit. Es tracta de controlar l’evolució de persones que han sofert un accident de trànsit.”

L’aplicació de les noves tecnologies a la biomecànica clínica donarà més fiabilitat i objectivitat, i amb professionals emprenedors i innovadors es continuaran donant noves i millors respostes als problemes de la població.