DR. JORGE PÉREZ-CALVO SOLER
DR. JORGE PÉREZ-CALVO SOLER
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JORGE PÉREZ-CALVO SOLER

INSTITUTO DE MEDICINA NATURAL Y BIOLÓGICA

Text del 2003

Amb la Medicina Natural podem obtenir més anys de vida amb més vida als anys.

La importància que actualment es dóna a la Medicina Natural i Biològica no és només el desig de trobar-se millor i de retornar a la naturalesa, sinó que també es fruit del prestigi i suport que va adquirint per part de la professió mèdica a molts països del món com a resultat del seu coneixement. Des de la dècada dels anys vuitanta, la Medicina Natural i Biològica s’ha difós notablement al nostre país així com les disciplines que porta associades. La majoria dels usuaris de les teràpies i medicines alternatives han confiat en elles perquè se sentien desenganyats amb la medicina ortodoxa o alopàtica. Una de les principals queixes dels beneficiaris de la Seguretat Social a Europa és el poc temps d’atenció que els brinda el metge. La societat moderna està patint una profunda deshumanització que també ha arrossegat a la medicina conduint molta gent a la necessitat de provar altres teràpies i tornar a les fonts de la medicina, que no són altres que la medicina natural, tradicional i humanitarista. L’Instituto de Medicina Natural y Biológica de Barcelona és un centre conduït pel Dr. Jorge Pérez-Calvo Soler, metge per la Universitat Autònoma de Barcelona i format a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. La seva trajectòria professional s’ha centrat en el camp de la investigació i praxis de medicines complementàries de la medicina ortodoxa. La seva trajectòria en aquest camp l’ha portat a desenvolupar un extensa experiència en medicina natural, medicina tradicional xinesa, acupuntura, dietoteràpia, medicina biològica (tractaments ‘anti-aging’ i de neteja arterial), ozonoteràpia, teràpia neural, medicina neurofocal, medicina macrobiòtica, homeopatia, homotoxicologia, auriculomedicina, nutrició ortomol·lecular, i medicina psicosomàtica, entre altres disciplines; i a integrar-les en els seus coneixements de medicina convencional. “Els metges necessitem tenir una curiositat constant per a poder integrar els màxims coneixements en benefici del pacient. En la meva modesta opinió, Medicina només n’hi ha una, i és la que cura i/o  ajuda els pacients.”

El Dr. Perez-Calvo és l’autor del llibre Nutrición energética y salud. Bases para una alimentación con sentido (Ed. Grijalbo Mondadori), una obra de referència on es desprèn part del corpus bàsic de la tasca que desenvolupa diàriament sobre dietoteràpia y nutrició. El seu vessant docent l’ha portat a donar classes a la Universitat Ramon Llull, a la Fundació Bosch i Gimpera., i en d’altres centres de la UE. “A l’Estat espanyol hi ha molts metges interessats en la medicina natural però encara no hi ha unes vies de docència rigoroses. Els que exercim en aquest camp hem hagut de buscar bona part de la formació fora d’Espanya. Avui ja existeix un cos de professionals de la Medicina Natural i Biològica important.

Les medicines complementàries o alternatives són per a moltes persones l’última possibilitat de trobar una solució a la seva malaltia: “Després que la medicina convencional els hagi diagnosticat una malaltia sense curació, vénen a nosaltres per sentir una darrera opinió. Els nostres tractaments potser no sempre els arribaran a curar però sí que els milloraran la qualitat de vida i, fins i tot, els la allargaran. Hi ha metges que si veuen que amb els nostres tractaments s’aconsegueixen millores, els accepten i els recomanen. Amb la medicina natural podem augmentar el nivell d’energia, millorar les funcions vitals (digestives, nervioses, metabòliques, etc.); podem augmentar o modular les defenses immunològiques i ajudar a regenerar l’organisme.  Només això ajuda a qualsevol pacient. Coneixem l’eficàcia dels nostres tractaments en malalties que avui no tenen curació. L’Institut junt amb altres metges portem tractaments de malalties degeneratives que estan donant uns resultats molt bons  i esperançadors.

Si bé la societat espanyola i catalana encara esta descobrint els beneficis de la medicina natural, “en altres països europeus com França o Alemanya està amplament difosa. Fisiologicament és raonable que la gent busqui un tractament que sigui el màxim de respectuós amb la naturalesa de la persona.”

En aquest sentit, cada vegada hi ha més persones que opten per millorar la seva salut i adopten una postura preventiva. “La tendència social més nova en aquest camp és la d’optimitzar-se buscant al mateix temps un rejoveniment. El millor tractament en aquest sentit és aquell que realment transforma l’estètica externa a través de la regeneració i de la millora orgànica interna. Hi ha tractaments biològics de rejoveniment, els efectes dels quals són inqüestionables. La salut hauria de ser un atribut amb el qual es neix. Però amb una alimentació  i un entorn tan degradat com el nostre, aquest atribut s’ha de conquerir diàriament. Aquí juga el seu paper la Medicina Natural i Biològica; per això un dels nostres lemes és : més anys de vida, més vida als anys.”

La Medicina Natural i, entre elles, la medicina tradicional xinesa i l’acupuntura –amb més de 3.000 anys d’antiguitat– s’han difós de forma espectacular per tot Occident. “Des de la Medicina Natural es cura, entre d’altres coses, amb l’alimentació i promovent hàbits de vida adequats. Un aliment té un conjunt de propietats que no sempre estem acostumats a percebre i que generen efectes que per la seva naturalesa es poden utilitzar a nivell terapèutic.  Des de la Medicina Natural, un metge ha de saber entendre només per la constitució de la persona, la cara, l’estructura del cos, el color del pèl, la llengua, el pols, el to de veu… quin tipus de terreny biològic i energètic està tractant. Segons el tipus de malaltia que es diagnostica s’haurà de plantejar un tractament, personalitzat, o un altre.”

La societat actual comença a preocupar-se pels seus hàbits alimentaris, es qüestiona la qualitat dels aliments, es pregunta què fer davant d’un problema de salut de qualsevol tipus… La nutrició, l’alimentació i els hàbits de vida són tres temes bàsics de la vida diària que cada vegada generen més interès. Un camp especialment interessant és la medicina psicosomàtica. “Hi ha consultes que amb un bon consell i sabent fer que la persona s’expressi sobre allò que és important, pel que fa al seu problema, s’aconsegueixen millores importants. La ment està perfectament intricada amb el cos. Des de la Medicina Natural intentem que el pacient, al entendre les causes de la seva malaltia i comprendre com pot millorar-se: s’impliqui, es responsabilitzi i porti les regnes per a sortir-se’n”  

La medicina natural i tradicional és bona i la medicina alopàtica també. S’ha de saber utilitzar cadascuna d’elles en cada cas. Tradicionalment la Medicina Natural ha estat part integrant de tota cultura humana. Potser el futur ens hauria de portar a la integració de la Medicina Ortodoxa i la Natural, un nou paradigma de la Ciència Mèdica on s’estigui més a prop de l’home que pateix, més humanista, on el pacient participi d’una forma activa en la seva curació i se’n responsabilitzi.