Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz
Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. MÀRIUS RUBIRALTA ALCAÑIZ

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

Text del 2003

La recerca pública al Parc Científic de Barcelona es caracteritza per la multidisciplinarietat i perquè abasta un ventall ampli d’àrees de recerca en ciències experimentals, humanes i socials.

El Parc Científic de Barcelona (PCB) és una estructura del sistema d’innovació creada per la Universitat de Barcelona (UB) que incorpora grups de recerca públics i empreses en un únic espai equipat amb una àmplia oferta tecnològica. La confluència d’empreses i centres de recerca en un mateix espai fa del Parc Científic de Barcelona un instrument de referència pioner que fomenta la transferència de coneixement i de tecnologia. “En aquest entorn hi interaccionen investigadors del sector públic que creen coneixement en l’àmbit de la biomedicina i empreses que necessiten aquest coneixement i el transformen en nous productes que acabaran convertint-se en elements fonamentals de la farmacologia. En el fons l’objectiu del Parc és millorar el teixit econòmic de Catalunya en l’àrea biomèdica. Altres iniciatives com aquesta serien positives per al conjunt del país igual que ho han estat en grans entorns com els de Munic i Hèlsinki, on s’ha fet créixer el teixit empresarial a través del coneixement”, explica el Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz, director general del PCB. “El coneixement científic en el camp biomèdic estava excessivament allunyat de la transferència del coneixement en innovació biomèdica i tecnològica, i el PCB és l’eina que apropa l’agent d’investigació bàsica, l’agent de les indústries i l’agent del sector clínic i els integra en un únic llenguatge, que no és el purament universitari, fent que la transferència sigui efectiva. La importància de la biomedicina és entendre que es tracta d’un paquet global i integrat entre la investigació, la transformació d’aquesta en nous productes i l’aplicació del coneixement a l’entorn assistencial.”

El PCB està ubicat al Campus Diagonal, on acull vint empreses, tres centres de recerca i una bioincubadora d’empreses de base tecnològica. El Parc també reuneix centres de recerca multidisciplinària que abasten un ampli espectre d’àrees en ciències experimentals, humanes i socials i al voltant de trenta grups d’investigació pública. “En aquest espai hi prima el llenguatge emprenedor, una barreja entre el científic bàsic i l’innovador empresarial.”

En aquest entramat s’hi afegeix una estructura tecnològica altament avançada: “Els usuaris del Parc tenen a la seva disposició tecnologia d’última generació.”

En un edifici modular de laboratoris s’hi troba l’Àrea de Biomedicina, que acull tres organismes de gran importància: “L’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB-PCB), on grups de recerca d’excel·lència duen a terme una important tasca d’investigació en biomedicina i biotecnologia de gran interès per a la indústria farmacèutica i de química fina. El Laboratori de Recerca en Nanoenginyeria, nascut de la col·laboració entre la UB i la Universitat Politècnica de Catalunya, on es desenvolupa una activitat de recerca de manera conjunta entre investigadors provinents dels dos centres i d’altres universitats. I el Centre de Recerca en Química Teòrica de la UB (CeRQT). A la Torre D hi ha grups de recerca multidisciplinària. I és que la recerca pública al Parc Científic es caracteritza per la multidisciplinarietat i perquè abasta un ventall ampli d’àrees de recerca en ciències experimentals, humanes i socials. Els grups de recerca públics tenen la voluntat de fomentar la transferència de coneixement i de tecnologia i posar a l’abast de la societat una oferta àmplia de coneixement amb la creació de subcontractació de recerca i serveis, la creació d’unitats mixtes de recerca, la comercialització de patents i la creació d’empreses de base tecnològica.”

Els objectius del Parc són principalment “la creació d’un marc adequat per a la sinèrgia entre grups d’investigació pública i unitats d’R+D+I empresarials amb la finalitat d’afavorir, mitjançant la recerca bàsica, la innovació tecnològica. Però també fer que l’actuació en el mercat tecnològic ajudi a transferir coneixement i tecnologia cap a empreses i institucions públiques. Des d’aquesta entitat es pretén fomentar el naixement de noves empreses de base tecnològica. La bioincubadora (CIDEM-PCB) fa possible la creació d’empreses de base tecnològica que desenvolupen la seva activitat en àrees emergents de recerca química, farmacèutica i biotecnològica així com en nanobioenginyeria. Són empreses petites i mitjanes amb un gran valor afegit, el coneixement. L’estada màxima és de tres anys. La Bioincubadora, junt amb el Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera, que té per objectiu fomentar la transferència de coneixement i tecnologia general en el marc de la UB cap al teixit empresarial, el Centre de Patents, Trampolins Tecnològics i la Xarxa d’Innovació Tecnològica, formen part de l’àrea dedicada al foment de la innovació.”

En aquest espai científic els investigadors disposen de les més potents plataformes biotecnològiques de suport a la recerca: “Aquestes eines estan també a l’abast d’altres grups de recerca públics, empreses i entitats externes al PCB.”

Si aquesta és l’oferta de R+D+I pública, la privada es concreta en la presència d’un grup d’empreses capdavanteres del camp farmacèutic i d’spin-off. “Empreses del sector de la indústria farmacèutica, biotecnològica i de química fina es beneficien d’un entorn de màxima activitat investigadora i d’una infraestructura moderna de serveis de suport a la recerca. Aquesta interacció entre sector públic i privat representa un apropament real entre la recerca bàsica i el descobriment de nous fàrmacs. La indústria farmacèutica va acceptar molt bé aquest projecte que pot donar resposta a les seves necessitats d’oferta tecnològica.”

S’ha creat un grup d’infraestructures de suport a la recerca que es concreta en els Serveis Cientificotècnics (SCT) de la UB, les Plataformes Biotecnològiques (SCT-PCB) i els Serveis Científics del PCB entre d’altres. Els centres i instituts de l’Àrea de Biomedicina del PCB s’integren amb altres centres que treballen en biomedicina. Mantenen relacions estretes i una voluntat especial de coordinació amb l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), que al seu torn està constituït per la UB, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques del CSIC i la Generalitat de Catalunya. “Té per objectiu principal facilitar la integració de la investigació clínica de qualitat constrastada amb la investigació bàsica d’alt nivell per aconseguir que els avenços científics obtinguts en la prevenció i el tractament dels problemes de salut més importants del país es puguin transferir a la societat de manera òptima i ràpida.”

La Fundació Parc Científic de Barcelona van constituir-la el 1997 la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera i Caixa Catalunya. Un any després l’Administració central s’incorporava també a l’acord de creació del Parc Científic i Tecnològic de Barcelona. El 1999 es posava en funcionament i s’iniciava així una evolució imparable d’aquest organisme que ha fet que avui a Catalunya s’hi concentri un dels nuclis biomèdics més importants d’Europa.