Sr. Frederic Martrat i Sahuquillo
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Frederic Martrat i Sahuquillo

Text del 2001

Frederic Martrat desenvolupa la seva activitat com a advocat en el Departa­ment Jurídic del despatx Ros Petit. Precisament ell, junt amb el seu germà José, es va encarregar de crear aquesta nova secció ara fa més de tres dècades amb l’objectiu de prestar a les empreses un servei complementari en la branca econòmica: “Va ser el meu pare, Oleguer Martrat, oficial de jutjat, la persona que ens va transmetre la passió i l’interès per les qüestions jurídiques. Va ser un mestre excepcional, no tan sols pels seus coneixements sinó per l’estimació que tenia per la professió, pel món jurídic, pel rigor i l’eficàcia que sempre hi aplicava. Per això la meva única opció acadèmica va ser, des del començament, el dret. Un cop acabada la carrera i després d’un període de pràctiques al jutjat, vaig establir contactes amb la consultoria Ros Petit i hi vaig començar a treballar per fundar-ne l’àrea jurídica. D’aleshores ençà sempre he exercit en aquest gabinet, i em sento molt orgullós, satisfet i agraït de les responsabilitats que Joan Ros em va atorgar.”

El creixement del Departament Jurídic d’aquesta firma ha estat força impor­tant, i en aquests moments disposa a la seu de Barcelona d’un equip d’uns quinze professionals del dret, que treballen coordinats amb els de la delega­ció de Madrid. “Ara per ara no ens plantegem créixer més, ja que gau­dim d’una gran cohesió entre tots els membres, i som conscients que això representa un capital humà molt valuós. Alhora, també tenim present que expansió podria ser sinònim d’allu­nyar-se del tracte directe i amistós que ens uneix als clients, i com a gabinet d’advocats ens caracteritzem –i volem seguir fent-ho– per donar al públic un ser­vei integral i continuat. Perquè els nostres clients es puguin beneficiar dels avantatges de rebre un servei espe­cialitzat i integral, tots tenen assignat un advocat, que els orienta quant a assessorament general i s’encarrega dels assumptes relaci­onats amb la seva especialitat alho­ra que coordina i revisa l’asses­sorament puntual en matèries específi­ques. Per descomptat, és impossible ser especialista en tots els àm­bits jurídics, però cal disposar d’una bona formació general i saber delegar les qüestions que no estan dins de la nostra branca d’actua­ció. A més, s’ha de tenir cura de quina és la situació concreta i l’evolució dels afers portats per altres companys. Per al despatx Ros Petit, el primer ob­jec­tiu de la feina és satisfer les necessitats dels clients i donar-los un servei òptim; pensem que, seguint aquest con­cep­te, l’èxit profes­sional i els beneficis econòmics vindran després. És per això que per a nosaltres són fonamentals qüestions com l’as­pec­te tècnic dels serveis –els coneixements i el reciclatge permanent dels assessors, la relació que s’estableix amb el client i la rapidesa a l’hora d’infor­mar-lo i de solucionar-li les incidències.”

Aquestes exigents premisses de treball comporten un gran esforç econò­mic i personal tant per al despatx com per als seus col·laboradors per tal de formar-se i posar-se al dia en les noves legislacions que apareixen: “Hi ha una gran inversió econòmica i temporal per part de tots els membres del despatx per formar-nos i millorar en la nostra tasca diària, i també per divulgar els canvis entre els nostres clients. A més, per conservar el grau de cohesió i coordinació entre nosaltres, cada divendres ens reunim i comentem les incidències de la feina i els nous aspectes legals. Igualment, a l’inici de cada exercici organitzem reunions anuals generals amb els nostres clients per orientar-los quant a les novetats de cara al proper període en matèria fiscal, que és un tema dels que més els preocupen. El fet és que el dret vinculat al sector empresarial evoluciona d’una manera molt més ràpida que en qualsevol altre sector jurídic, i això fa que no et puguis aturar mai d’aprendre. Si un assessor jurídic d’empreses es prengués un any sabàtic sense treure-li el màxim de profit per a la seva formació, en reincorporar-se a l’acti­vi­tat professional s’adonaria que no la pot pas exercir.”

Afortunada­ment, la introducció dels avenços informàtics ha estat molt beneficiosa i ha escurçat els temps de les cerques: “Els nous mitjans de comunicació i tecnològics són eines molt útils per al bon funcionament del despatx i un s’hi acostuma fàcilment. Abans les recerques jurídiques podien ser molt llargues i requerien que ens desplacéssim a biblioteques especialitzades. Actualment s’han simplificat i podem trobar la infor­mació sense haver de sortir del despatx.”

Aquesta dedicació i exigència donen els seus fruits i l’àrea jurídica que diri­geix Frederic Martrat garanteix un assessorament integral en camps diver­sos: “Ens fem càrrec de les facetes tributària, mercantil i concursal. Dins de la branca fiscal ens encarreguem de serveis com ara les planificacions familiars i fiscals o l’optimització empresarial d’aques­tes obligacions. L’àrea fiscal s’ha de valorar especialment perquè té una gran importància i transcendència en l’activitat de l’empresa. En la vessant mercantil, tractem temes molt variats i alguns d’un gran ressò social en l’actualitat com és el cas de les successions.”

Respec­te a l’àmbit mercantil, hi ha una tendència generalitzada a la introducció d’un arbitratge privat als contractes per dirimir els possibles conflictes, la qual  cosa no és incompatible amb els sistemes tradicionals de justícia: “Crec que l’ús d’un tribunal ordinari o d’un d’arbitratge depèn de cada cas. Quan hi ha la possibilitat d’un incompliment clar del contracte d’u­na les parts, és més aconsellable adreçar-se a la justícia ordinària. Si el conflicte sorgeix de l’aplicació efectiva d’alguns punts del con­trac­te, és més adient la jurisdicció arbitrària.”

Frederic Martrat se sent feliç per haver impulsat i ajudat a créixer un des­patx que aposta per un assessorament de qualitat i on la formació i l’aten­ció al client són essencials: “L’assessor ha de formar-se constant­ment. Per fer-ho, ha d’invertir una important part del seu temps personal. Només amb aquesta formació teòrica i pràctica i recordant que el més impor­tant és el client podrà aconseguir oferir un asses­so­rament pràctic que s’ajusti a les necessitats actuals dels empre­saris.”

El mateix Frederic Martrat ha hagut de cedir part del seu temps de lleure per formar-se, però ha rebut sempre l’ajut de la seva esposa, la psicòloga M. Lidón Sanfeliu: “Gràcies al seu suport he pogut dedicar-me a la meva vocació d’advo­cat d’empresa.”

Junts van formar una família i avui se senten feliços de la trajectòria dels seus quatre fills: “En Pau també és advocat i actualment està cursant un màster en Dret Internacional a Isde. En Frederic és llicenciat en Direcció i Adminis­tració d’Empreses i màster en B. A. per Esade. En Josep Ignasi és enginyer de Telecomunicacions i la M. Lidón és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració.”