Sr. Joan Pujadó Balsells
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Joan Pujadó Balsells

PUJADÓ I ASSOCIATS

Text del 2001

Fa més de 30 anys que Joan Pujadó Balsells posa al servei de la societat els seus coneixements en l’àmbit jurídic des del seu despatx barceloní. Demostra passió per la tasca que desenvolupa: “Sóc un enamorat de la professió perquè la visc. No es tracta sols de re­soldre problemes sinó de ser conscient que hi ha una persona que necessita ajuda i confia en tu. És una gran sa­tisfacció per­sonal estar al costat d’aquells qui et necessiten. En aquest sentit un despatx de dimensions petites com el meu permet entrar en una relació molt més propera amb el client, conèixer-lo a fons i compartir amb ell qualsevol qüestió, com si es tractés d’un amic amb qui hi ha un alt grau de confiança. Aquest aspecte no te l’ofereix el gran despatx on les relacions client-assessor són molt més impersonals.”

Aquesta és la filosofia que ha acompanyat des de sempre la tas­­ca d’aquest lletrat que va iniciar la seva tra­jectòria dins del món de l’advocacia ben aviat: “De fet, formo part d’una generació que treballava i estudiava al mateix temps. Per­tanyo a una etapa u­niversitària més que difícil perquè en realitat la formació que es donava a les universitats no era prou ade­quada a causa de la situació política del país. Vaig veure clar de seguida que si volia aprendre havia de viure de prop l’activitat professional i, a partir del segon any de carrera vaig començar a treballar en un des-patx d’advocats fent de passant. Quan vaig acabar els estudis, disposava d’un bagatge de coneixements i d’una pràctica en la professió molt importants.”

En acabar dret va poder entrar a exercir al despatx de Josep Mota, on va desenvolupar les especialitats fiscal i mercantil. “Va ser el meu professor de fiscal, Jordi Sopena, qui va ajudar-me a entrar-hi. Durant aquell període de temps vaig consolidar els meus conei­xements i vaig adquirir una visió més àmplia d’altres branques del dret que no coneixia tant.”

Un pòsit de coneixements i una pro­fes­sionalitat que havien de donar els seus fruits en la creació del seu propi despatx. “Era l’any 1977 quan vaig plantejar-me la possi­bilitat d’establir-me per compte propi. La meva visió global del dret em permetia assolir qualsevol tema i, de fet, sempre m’ha agradat denominar-me advocat de capçalera. De totes maneres, hi ha hagut una evolució des d’aquell moment que ha anat dirigi­da cap a una especialització en el camp de l’assesso­rament empre­sa­rial. Així vaig anar creant un despatx format per pro­fessi­onals que cobrissin totes les àrees de l’assessorament d’em­­presa. Tinc un advocat que s’encarrega dels plets i un e­co­no­mis­ta que porta la part fiscal. Tenia clar que volia cobrir totes les àrees perquè crec que l’assessorament ha de ser glo­bal i nosaltres estem preparats per afrontar qualsevol proble­màtica que se’ns presenti. No podem competir, però, amb les multi­nacionals de l’assessoria d’empresa que es dirigeixen a les grans firmes. Sempre dic als meus col·laboradors que el nos­­tre mercat és el de la petita i mitjana empresa, un client amb qui s’es­tableix una relació i acaba sent fidel. Intento que el client em senti com un amic.”

La llarga trajectòria professional que acompanya Joan Pujadó, em­mar­cada en l’assessoria empresarial, li permet opinar sobre els can­vis que s’han originat en la forma de pensar i actuar del mateix em­pre­sari: “La cultura empresarial a Catalunya ha anat transfor­mant-se en un sentit positiu. L’empresari ha entès que les coses s’han de fer dins d’un marc legal. És en el tema fiscal on s’ha hagut de treballar més remarcant a l’empresari que calia adap­tar-se a una nova manera de fer i disposar de certs elements: d’un comptable, d’un sistema informàtic, d’un control financer exhaustiu, etc. per gestionar amb seguretat els aspectes fiscals de l’empresa. Així, l’empresari s’ha posat al dia fins al punt que les qüestions comptables i fiscals són tan importants com les de proveïdors, clients i bancs. També en l’aspecte laboral hi ha ha­gut una evolució.”

Des del punt de vista d’en Joan, “el millor as­sessor no és el qui fa complir les coses correctament sinó amb el millor benefici possible per al negoci. Cal conscienciar l’em­presari que s’ha de treballar de la millor manera possible i amb el màxim estalvi de cost empresarial i professional.”

Com apuntava en Joan, en el tema laboral s’han viscut moments de crispació, sobretot en aquella dura etapa dels anys 70 i 80. “Els en­frontaments que es van produir entre empresaris i treballadors van ser molt greus. La situació és molt diferent en l’actualitat. Sindicats i empresaris han fet un esforç per arribar a l’entesa i s’ha aconseguit. L’un ha assolit millores en las condicions eco­nòmiques i socials i l’altre ha reconegut els diferents drets dels treballadors. En aquest sentit crec que els assessors hem jugat un paper important fent veure als empresaris que gesti­onar un negoci no sols implica fabricar i vendre sinó que també s’han de complir unes obligacions fiscals, mercantils, laborals… que els evitin sancions i problemes.”

Sens dubte la branca fiscal és de les més canviants dins del pano­rama jurídic i això comporta que l’assessor i l’empresari hagin d’estar al dia d’aquestes constants actualitzacions. “Cada any es deter­minen unes noves directrius econòmiques, financeres i fiscals a escala estatal que s’han de seguir al peu de la lletra. Ja en fa cinc que, a més, hem d’estar pendents de les lleis d’acompanyament, que són uns articles que modifiquen normes ja existents. En la branca del dret civil tot això no passa: les modificacions són molt més puntuals. Per tant l’empresari ha de rebre un asses­sorament continu, la informació s’ha de tenir al dia i això implica que l’assessor ha d’estar estudiant i investigant nous elements per poder donar el millor servei al seu client. Assessor i em­presari estem al mateix costat. De fet, és important que ens vegin com unes persones de confiança. Encara que de vegades la comunicació entre tots dos és difícil, nosaltres pretenem que l’empresari pugui dur a terme la seva activitat oblidant-se dels aspectes legals, que han de recaure en les mans dels espe­cialistes.”

Això pensa Joan Pujadó, un ad­vocat compromès amb la seva professió i amb la seva gent, cons­cient que empresaris i as­sessors naveguen en el mateix vaixell buscant el millor camí vers el futur.