Sr. MIRÓ I SIMÓN, MARCEL
Sr. MIRÓ I SIMÓN, MARCEL
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

MARCEL MIRÓ I SIMÓN

PBS / ENGLOBALLY

Text del 28/01/14 . 

Aquest conjunt d’entitats d’assessorament i gestió comptable, tributari i laboral per a multinacionals és exemple de creativitat emprenedora i capacitat d’adaptació a les noves realitats. El seu director general, enginyer de formació, veu el futur amb optimisme, malgrat moltes de les xacres que patim (economia submergida, corrupció…), ja que en certa manera el descens dels costos salarials i l’augment del nivell de vida a Àsia estan propiciant el retorn empresarial al nostre país.

Assessoria comptable, fiscal i laboral de multinacionals establertes a Espanya

PBS fou fundada per un grup de professionals procedents d’una gran firma d’assessorament i auditoria, de les conegudes al sector com a Big Four. A conseqüència del canvi de normativa en matèria d’auditoria de l’any 1991, que feia incompatibles les tasques de consultor i d’auditor, decidírem establir-nos pel nostre compte com a assessors comptables, fiscals i laborals de multinacionals assentades al país. Tinguérem la sort de no haver de començar des de zero, ja que partíem d’una cartera de clients consolidada, que ha anat augmentant al llarg dels anys. En l’actualitat, anem formant el grup Englobally i disposem d’oficina a Barcelona i Madrid, i fa un any i escaig vam obrir una companyia a Santiago de Xile.

Funcionem com un departament especialitzat i extern de les grans companyies

Els nostres clients, que pertanyen a tot tipus d’activitats econòmiques –malgrat predominar les companyies tecnològiques–, comparteixen uns trets definitoris: són societats internacionals de caire multinacional que operen ocasionalment o permanentment al nostre país i que es mouen arreu del món buscant les millors opcions de negoci. Per tant, acostumen a sol·licitar els nostres serveis perquè, com els és impossible conèixer les peculiaritats legislatives de tots els països on estan establertes, opten per externalitzar la gestió de les àrees comptable, fiscal i laboral, que requereixen uns coneixements molt especialitzats. Ens encarreguem de la realització i supervisió de la comptabilitat, la gestió dels impostos i de totes les qüestions en el àmbit laboral. Per això, podem afirmar que actuem com un departament externalitzat i molt especialitzat, que executa i controla tots els temes que rep. El nostre objectiu és oferir els nostres serveis amb màxima excel·lència per tal de donar-los un valor afegit.

Membres d’un consorci d’empreses assessores

L’any 2001 entràrem en un consorci d’empreses d’assessorament i gestió que ens permet aglutinar i coordinar els treballs d’assessorament a nivell internacional. Començàrem captant i donant serveis únicament a empreses europees, però en aquests moments ja satisfem també les demandes d’Àsia. En general, però, els nostres clients ens arribem referenciats per diferents vies, des de prescriptors locals i internacionals fins al boca-orella.

Primer destí de la internacionalització pròpia: Amèrica del Sud

Conscients dels avantatges lingüístics i culturals de començar la nostra singladura internacional per Amèrica Llatina, ens hem decantat per un país petit i estable com Xile, amb 17 milions d’habitants, al qual es podia desplaçar, a més, un professional de confiança d’arrels xilenes. Hem optat per treballar-hi amb col·laboradors locals, de manera que estem establint aliances amb tot l’Amèrica Llatina i creant sinèrgies molt positives per a posteriors expansions a la zona.

Lleugeresa estructural davant la complexitat legislativa

Les empreses clients volen disposar de la mínima estructura organitzativa a l’Estat espanyol. Per això només compten amb una oficina que funciona com a raó social, i externalitzen tots els serveis que no conformen el core business. Aquesta és una política molt assenyada, perquè, tenint en compte les especificitats laborals –contractes, bonificacions, etc.– i tributàries –IRPF, IVA, etc.– de les diferents zones del nostre país, unes oficines centrals no podrien assumir amb garanties aquestes àrees.

Estimulem la formació interna

Molt sovint, a través de les proves tècniques i lingüístiques que conformen el nostre procés de selecció de personal, detectem llacunes de coneixements importants en els aspirants graduats; alhora tenim problemes per seleccionar professionals de debò competents, com a mínim, en un idioma estranger, perquè encara avui el nostre nivell d’anglès és deficitari. Suplim aquestes carències de base a partir de la formació interna i subvencionant la formació externa, amb l’esforç econòmic que això comporta, però aquesta no hauria de ser pas la missió dels empresaris, tret de mantenir-nos actualitzats en les nostres matèries tècniques.

Professionalitzar la gestió de les pimes

Una de les assignatures pendents de les pimes catalanes és la dependència laboral de l’empresa a una família: molts dels seus membres s’hi impliquen per obligació i tradició però no tenen ni vocació ni aptituds. Nosaltres advoquem per la professionalització de la gestió de les petites i mitjanes empreses i prediquem amb l’exemple: cap parent nostre forma part de PBS/Englobally. Sabem que únicament els professionals qualificats poden brindar el millor servei als clients.

Pèrdua de clients i guerra de preus

El nostre sector ha sofert les repercussions de la crisi des d’un doble vessant. D’una banda, s’ha reduït el nombre de clients atesos, ja que totes aquelles companyies que operaven en sectors afectats més directament per la crisi han optat per reduir les seves estructures organitzatives i concentrar-se a indrets amb millors situacions socioeconòmiques. D’una altra banda, s’ha produït una guerra de preus en el sector, que ha anat en detriment de la qualitat dels serveis.

Una reorganització interna encara en procés per donar resposta a la crisi

En adonar-nos que amb la nova conjuntura el nombre de clients es podria reduir i que caldria buscar-ne de nous, observàrem que també era menester reorientar l’activitat de tots membres de l’equip. Per això vam crear àrees funcionals especialitzades, mentre que jo vaig donar preeminència al vessant comercial i de creació de nous mercats de la meva fenia, ja que era necessari captar nous clients. L’assumpció d’aquest canvi no fou gens fàcil perquè ens situà a una zona de desconfort, però l’adaptació era imprescindible per sobreposar-se a totes les situacions. Ara per ara, encara continuem en aquesta fase de transformació que vivim amb il·lusió i optimisme des de la consciència que la flexibilitat i el canvi són inherents a la tasca empresarial.

Drama dels aturats majors de 45 anys

La recessió ha deixat sense feina una part considerable dels antics assalariats majors de 45 anys, que competeixen ara amb professionals joves menys experimentats però amb menors expectatives laborals. Per arranjar la problemàtica, caldria que l’Executiu elaborés un pla per reintegrar laboralment aquest col·lectiu.

En els propers anys, noves empreses tornaran a localitzar-se al nostre país

La crisi ha reduït els costos laborals, cosa que ha fet més atractius els nostres serveis perquè la seva qualitat respecte al cost és superior a la d’altres països amb els quals competim. Paral·lelament, s’ha produït un creixement de les despeses del transport, així com un canvi socioeconòmic als països asiàtics, que desaconsella deslocalitzar-hi per guanyar competitivitat. A més, Catalunya, i especialment Barcelona, és un territori amb molts avantatges per residir-hi, per això nombrosos talents del món volen desenvolupar-hi la seva trajectòria professional. Per tant, les empreses es tornaran a localitzar al nostre país en els propers anys. 

Paradoxal situació financera present

Financerament parlant, avui estem davant d’una situació paradoxal, perquè únicament les empreses fortes i amb recursos propis tenen accés al crèdit. Aquesta manca de suport bancari ha decebut profundament els empresaris, que intenten operar i créixer emprant mitjans aliens al crèdit bancari.

Europa de dues velocitats

Sembla que la UE està abocada a créixer a dues velocitats molt diferenciades, perquè la situació dels països del nord, amb Alemanya com a màxim exponent, no té res a veure amb la situació dels països del sud; les zones nordeuropees, potències exportadores, estan imposant una dura política d’austeritat als països meridionals que encara afebleix més les seves possibilitats de creixement. Simptomàtic d’això és la promulgació de mesures contraposades com, per exemple, que a Alemanya s’avanci l’edat de jubilació i es millorin les prestacions socials, però s’endarrereixi a l’Estat espanyol i s’hi retallin els serveis socials.

Contra la corrupció i a favor de l’emprenedoria

Lentament superarem la recessió patida, però el nostre Estat del benestar continuarà restringit per la situació deficitària de l’Estat. Per això, cal abordar canvis estructurals que acabin amb la xacra de la corrupció i el malbaratament dels fons públics. Alhora també és necessari lluitar contra l’economia submergida i propiciar l’emprenedoria empresarial, motor econòmic del país.

En espera d’allò que s’esdevingui a Catalunya

Els empresaris catalans sovint tenim la dualitat entre la nostra sensibilitat identitària i la nostra visió empresarial. Com a empresari tinc certes suspicàcies sobre les conseqüències d’aquest procés, que pot produir un sentiment de rebuig envers els productes i serveis amb segell català. Tanmateix, crec en els valors democràtics, i la celebració d’un referèndum és una cosa positiva, perquè permetria al poble expressar directament el seu parer. Ara ens trobem en un impass gens positiu per a les empreses, i que caldria resoldre el mes aviat possible, ja que no hi ha res pitjor per als negocis que les incerteses.