Maria Eugènia Gay i Rosell
Fotografia cedida
11è VOLUM. Biografies rellevants de les nostres emprenedores, Pròleg

Sra. Maria Eugènia Gay i Rosell

Degana de l’Illustre Collegi de l’Advocacia de Barcelona

Text del 05/03/2019

Empresàries i dones lliures

El llibre Biografies rellevants de les nostres emprenedores 2019 és un testimoni del paper de les dones empresàries al nostre país, la contribució del talent femení a la creació de riquesa i benestar i ens recorda els esforços que, a diversos nivells, han realitzat les dones per tal d’assolir l’apoderament a través de l’esforç i la lluita personal. És innegable que el lideratge femení està contribuint, en l’entorn econòmic i social, a la construcció d’una societat democràtica avançada.

Tenim per endavant el repte de trencar el sostre de vidre, un obstacle que és present a la societat. Accedir a llocs de direcció i de responsabilitat, que han estat tradicionalment reservats als homes, ha comportat moltes conteses i molts sacrificis que, considerats a escala global, han fet palesa la necessitat de guanyar terreny en aquesta direcció i exigirà encara moltes més passes.

Un dels propòsits de desenvolupament sostenible impulsats per les Nacions Unides és, precisament, l’assoliment, l’any 2030, de la igualtat de gènere a escala planetària, tal com recull l’objectiu 5, que estableix la urgència de posar fi a totes les formes de discriminació exercides contra les dones i nenes de tot el món; la necessitat d’assolir la plena i efectiva participació de les dones i la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits, especialment pel que fa a l’adopció de decisions en la vida política, econòmica i pública. Per això, l’Agenda 2030 aposta perquè es duguin a terme les reformes i s’aprovin les lleis i mesures necessàries que promoguin la igualtat efectiva i real i l’apoderament de les dones i nenes a tots els nivells.

La incorporació de forma massiva de la dona al món laboral ha estat un dels fets més importants de la segona meitat del segle xx i constitueix el punt de partida necessari per aconseguir una societat realment paritària. El camí que encara queda per recórrer ens interpel·la el sentit profund de les conviccions democràtiques i, en aquesta línia, són d’agrair tots aquells testimonis de dones que, des de posicions i experiències diverses, com les que apareixen en aquest llibre, contribueixen a fer possible la igualtat.

El llarg combat polític, social, cultural i jurídic en favor de la paritat ha representat una gran fita, però també hem de tenir present que ens movem en un terreny encara contradictori. En la segona dècada del segle xxi assistim a un augment de l’activitat emprenedora de les dones a tot el món i a un progressiu tancament de l’escletxa que separa homes i dones en el camp de l’activitat empresarial, però som conscients que la dona ha de fer encara molts esforços per visibilitzar el seu talent i exercir el lideratge. Igualtat i conciliació familiar i laboral no es poden destriar.

La realitat demostra que s’han fet grans avenços legislatius. La Llei d’igualtat de 2007 (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones) ha estat una eina fonamental, però és evident que hem de progressar en la implantació dels plans d’igualtat a les empreses. És primordial que les dones ocupin els llocs directius que els corresponen, especialment a les grans companyies i firmes professionals; i sobretot resulta essencial que es respecti el principi d’igualtat salarial tal com estableixen les directives de la Unió Europea, per assolir una democràcia veritablement paritària.

Aquest és, en efecte, un objectiu que persegueixen els països europeus. Avui, Islàndia apareix com un referent en el qual emmirallar-nos, en haver-se convertit en el primer país a abordar per llei la igualtat salarial entre homes i dones, i adoptar mesures de seguiment per fer-la efectiva. És evident que les mesures han de comportar una transformació cultural i social.

És un fet social innegable l’aportació de la dona al món de l’empresa, la indústria o la justícia. Així mateix, és una realitat que l’empenta emprenedora de les dones aporta l’especificitat pròpia del talent femení. Nosaltres hem demostrat al llarg de la història que el lideratge es pot exercir a través de: la competència per a les relacions personals i el treball en equip; la comunicació i la negociació; la innovació i la creació; l’autonomia, la independència i la capacitat d’assumir el risc en moments de canvi i de transformació. Són qualitats que ens caracteritzen, que compten amb un estil propi, i que permeten obtenir resultats sense deixar de banda l’empatia i els valors humans.

Els testimonis de les dones emprenedores d’aquesta obra obriran el camí a les futures, ja que, com afirma Michelle Obama, «totes i cadascuna de vosaltres podeu ser líders i ajudar altres a ser-ho».