Sr. Javier Quílez i García et alia
Sr. Javier Quílez Ri García et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

NIEVES RODRÍGUEZ I FORTEA i JAVIER QUÍLEZ I GARCÍA

GEFICE-ASESORES DE EMPRESA

Texto del 28-05-13

El 25è aniversari, l’any 2012, de la creació del despatx d’aquests dos assessors empresarials ha estat l’avançada de les seves noces de plata, ja que han sabut formar un tàndem perfecte com a professionals i esposos. Pel que fa a la situació econòmica actual, ambdós creuen que una reforma administrativa de l’Estat podria alleugerir l’abast de les retallades socials, així com servir per conscienciar la població de la importància de tributar.

Despatx assessor nascut per donar resposta a la nova realitat fiscal i legislativa

Vam crear el despatx l’any 1987, tot just un any abans de contreure matrimoni, per tal de donar suport i ajudar a consolidar-se i a créixer el teixit empresarial del país. Ens havíem conegut a la Facultat quan estudiàvem Ciències Empresarials i desitjàvem instaurar un projecte d’assessorament fiscal que tingués en compte els nombrosos canvis legislatius –el més important del qual fou l’entrada de l’IVA­– que s’estaven produint i que estaven modificant les necessitats d’assessorament fiscal dels empresaris. Posteriorment ampliàrem els nostres serveis cap a l’àrea laboral per mor de la demanda de les mateixes companyies clients, de manera que encara avui dia els dos àmbits d’ajuda empresarial es gestionen des de dos equips professionals diferents.

Com treballar en parella

El nostre secret per a combinar vida familiar i professional ha estat la separació dels dos àmbits, per a la qual cosa possiblement s’ha de tenir un tarannà especial. Com a sistema de treball, vam optar per la compartimentació, de forma que cada un s’ha especialitzat en una àrea determinada: Nieves, en l’assessorament fiscal i Javier, en el vessant comercial i en la direcció del despatx– i ni compartim clients ni ens encarreguem dels altres àmbits. Quan estem a la feina som dos assessors que col·laboren en el mateix despatx i intentem que ni una les qüestions i problemàtiques laborals traspassin a la nostra vida privada.

Guia i suport familiars

Les nostres famílies han estat fonamentals per a l’èxit del nostre projecte d’assessorament perquè ens van servir de model, de guia i de suport en els moments amb més volum de treball (Javier pertany a una família d’emprenedors dedicats al món de l’ensenyament i la psicologia). Aquesta circumstància ens permeté conciliar vida familiar i professional, tot i que no vam poder dedicar als nostres fills tant temps com ens hagués agradat.

Commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la creació de l’entitat

Al mes de novembre de 2012 vam celebrar al saló Imperial de l’Hotel Ritz el 25è aniversari de la creació del despatx. Fou un acte especialment emotiu. I no només perquè ens vam reunir en un espai molt vinculat amb el nostre col·legi professional, sinó perquè ens acompanyà José María Gay de Liébana, que havia estat professor nostre a la Facultat i que ha col·laborat amb nosaltres des la creació de l’assessoria.

Servei integral a partir de l’especialització en assessorament fiscal i laboral

La nostra cartera de clients fixa està formada sobretot per empreses amb seu a Catalunya –però que poden operar a tot l’Estat i també en altres països–, i també de companyies multinacionals estrangeres que tenen el seu centre de negocis a Catalunya. En tots els casos prestem un servei integral, però estructurat a partir de la nostra especialització en assessorament fiscal i laboral; la resta de les àrees –assegurances, protecció de dades, assessorament jurídic, etc.– es deriven cap a col·laboradors externs, tot i que nosaltres portem a terme una supervisió de les actuacions i de la situació general de l’entitat.

Formació i perfeccionament en l’àmbit de la consultoria d’empreses familiars

Un àmbit d’especialització en el qual hem incidit durant els últims anys és el de la consultoria d’empreses familiars. Es tracta de donar un servei humanament proper però molt professionalitzat des de les premisses de la psicologia, l’empatia i el coneixement rigorós de la normativa i el món empresarials. Per aquesta raó vam decidir formar-nos i perfeccionar-nos en aquesta àrea en la Universitat Camilo José Cela.

Res no pot substituir el contacte directe amb els clients

Ens hem decantat pel contacte personal i l’escolta atenta dels clients com a base per a l’anàlisi de la situació empresarial. És cert que els sistemes electrònics han agilitzat i millorat les capacitats de comunicació amb les empreses, ja que ens permeten estar-hi en contacte en tot moment, però no poden substituir la riquesa informativa de les visites a les entitats que, juntament amb el testimoni de l’emprenedor, ens aporten una primera impressió de la situació empresarial que després enriquïm i perfilem amb les dades objectives.

Mala premsa de l’impost de successions

L’impost de successions sempre ha gaudit de mala premsa perquè l’opinió pública el considera una mesura merament recaptatòria. A aquest rebuig de base s’ha sumat la divergència en el gravamen segons la comunitat autònoma. Catalunya fou durant anys una de les que més gravava la transmissió de béns, però en ara només s’aplica una taxa simbòlica de l’1% en el traspàs de patrimonis de pares a fills. Ara bé, la situació no és definitiva i es podrien tornar a produir modificacions en el tipus impositiu. 

Incertesa davant el canviant marc jurídic i fiscal

Els empresaris i els assessors fiscals hem de treballar des de l’evidència del cada vegada més inestable marc jurídic fiscal de l’Estat espanyol, la qual cosa ens obliga a estar en permanent formació i actualització i determina que només es puguin prendre decisions a molt curt termini.

 Si s’hagués racionalitzat l’Administració no haurien calgut tantes retallades en sanitat i educació

Molt possiblement, si s’hagués racionalitzat l’aparell burocràtic i representatiu de l’Administració, eliminant-ne les duplicitats gestores entre ajuntaments, diputacions i autonomies, i s’hagués simplificat el nostre aparell legislatiu, no hagués calgut la reducció de les despeses socials fonamentals. La població es mostra especialment descontenta amb les retallades en sanitat i educació perquè això posa en perill les dues àrees essencials de l’Estat del benestar, mentre que la nostra inoperant estructura administrativa estatal es manté intacta.

Conscienciar la població de la importància de la tributació fiscal com a eina per sufragar l’Estat del benestar

Per raons culturals i històriques, no estem formats encara per esdevenir contribuents solidaris. A tots els estrats socials hi ha la tendència de tributar el mínim possible, i no es percep com una màcula moral actuar fora de la llei per aconseguir-ho. Per aquesta raó, les pràctiques de l’economia submergida són tan corrents al nostre país. Els casos de corrupció de polítics i personatges públics demostren l’abast i arrelament d’aquestes pràctiques, alhora que resulten exemples poc edificants per a la població, sobretot per les escasses responsabilitats legals derivades, o fins i tot la impunitat, des de les quals poden actuar alguns poderosos. Per tal de revertir la situació i no incentivar el frau, caldria una major conscienciació sobre la importància de la tributació fiscal com a eina per sufragar l’Estat del benestar, així com una aplicació més justa de la llei per a tothom i una baixada d’impostos.

L’emprenedoria no té edat

Les bonificacions per a fomentar l’increment dels projectes d’emprenedors s’han ideat, i es volen aplicar, pensant exclusivament en els joves empresaris menors de 30 anys, obviant que l’emprenedoria no té edat i que els empresaris en actiu estan passant per grans dificultats. La creació, però també el manteniment i la consolidació d’una empresa, sempre ha de ser un motiu de satisfacció per al país perquè en una primera etapa suposa una fórmula d’autocupació, que pot derivar en la contractació d’altres treballadors en el futur.

Necessitat d’un tractament fiscal més just per a Catalunya

L’arribada de la crisi i la manca d’un sistema satisfactori de finançament per a Catalunya han contribuït a l’increment del sentiment independentista en terres catalanes. Els ciutadans del Principat se senten maltractats econòmicament per l’Estat perquè consideren que aporten molt més del que reben i perquè no se’ls concedeix l’oportunitat d’assolir un règim més equitatiu a través d’un pacte fiscal o de models, com els del País Basc o Navarra, que permetin una major capacitat de gestió dels recursos propis.

Institució poc consolidada, on cada Estat membre defensa només els seus interessos

La Unió Europea és encara una institució poc identificada amb els ciutadans, els quals la perceben com una entitat aliena i llunyana a la seva quotidianitat: una entitat que ha creat una unió formal –però no real– de països, sense haver propiciat en primer terme un clima de cooperació i germanor entre els Estats membres. Paral·lelament, es té la percepció que aquesta institució incideix cada vegada més en la situació econòmica dels països sense salvaguardar els interessos comuns de tots els Estats que en formen part, ja que cada nació intenta defensar i superposar els seus interessos particulars als col·lectius, la qual cosa s’està aconseguint en el cas dels països econòmicament hegemònics.

L’empresari ha de ser flexible, treballador i optimista per naturalesa

Els empresaris hem de ser flexibles i optimistes per naturalesa. Alhora, hem de basar el nostre èxit en l’esperit de sacrifici, en la constància i en la confiança en el nostre projecte. En la conjuntura actual, és imprescindible adoptar decisions de forma àgil i ràpida partint de l’autoconeixement i l’anàlisi objectiva, fet que ens permetrà potenciar les nostres fortaleses i minimitzar-ne les febleses.