Sr. Pont Amenós
Sr. Pont Amenós
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

SR. ANTONI PONT

FUNDACIÓ GRESOL

Text del 2003

En el nostre país és general la idea del gran pes que els moviments cívics han tingut en la nostra evolució com a societat. No obstant això, les seves arrels i la seva transcendència han estat –i continuen sent– considerades de maneres di­verses. Aquesta és la perspectiva d’Antoni Pont, apassionat defensor i promotor d’algunes entitats cíviques en el nostre país: “La impor­tància de l’as­so­cia­cio­nisme a Catalunya és fruit de l’existència d’una sòlida so­cietat civil, que té una pre­­dis­po­sició a desenvolupar tasques de tipus organitzatiu. A més a més, a l’en­for­timent i consolidació de l’associacionisme hi han con­tri­buït persones anònimes que hi han abocat els seus esfor­ços –en temps i diners– i tota la seva il·lusió perquè aquest mo­viment quallés.”

En definitiva, aquest temperament “és una de les claus de la nostra essència, del nostre tarannà i del nostre pro­grés com a poble.”

“La Fundación Gresol va ser creada deu anys enrere –per Antoni Pont, que l’ha presidida d’aleshores ençà– amb la voluntat de con­vertir-se en una associació empresarial representativa de la Ca­talunya Nova.”

La seva constitució va derivar “del fet que no s’or­ganitzaven tro­ba­des, conferències ni cap mena d’actes divulgatius relacionats amb el món de l’empresa en l’àrea de la Catalunya Nova, malgrat la im­portància que hi tenia el món empresarial i la cons­tatació per part dels mateixos empresaris de la necessitat de re­ciclar-se.”

En prin­cipi, “la idea va partir de la capital del Baix Camp, Reus, però ate­ses les susceptibilitats existents entre a­questa població i la capital del Tarragonès, vam creure que el més convenient era que la nos­tra organització tingués diverses ac­tuacions re­par­ti­des per tot el territori i que el nom que la designés manifestés aquest aplec i aquesta voluntat de cohesió.”

En aquest sentit, és força significatiu l’apel·latiu que van escollir per denominar-se: “No­sal­tres recollim la tra­dicional distinció entre la Catalunya Vella –des del Besòs cap a dalt– i la Catalunya Nova –des del Llobregat fins al País Valencià– crea­da després de la reconquesta.”

Aquest nom ha determinat “que les ac­tivitats i trobades que portem a ter­me se celebrin als més variats indrets del nostre territori: Valls, Reus, Tarragona, etc”, assevera Antoni Pont.

Entre les activitats que porta a terme aquesta fundació, destaquen es­pecialment els sopars col·loqui celebrats amb una periodicitat men­­sual i destinats als socis, els quals, però, poden portar lliurement un con­vidat que estigui interessat en la matèria. D’altres són: “La con­vo­catòria del Premi Gran Gresol, que valora i honora anu­a­lment la trajectòria d’una personalitat del nostre país en el pano­rama in­ter­nacional. Fins avui, alguns dels premiats han estat Juan Antonio Samaranch, Loyola de Palacio, Mayor Za­ra­goza, Navarro Valls, Valentí Fuster, etc.”

I Antoni Pont afegeix: “Per a l’acte de lliu­­rament del guardó, els so­cis ens desplacem fins a la localitat on viu el premiat per en­tre­gar-l’hi personalment.”

Una altra activitat molt significativa pel que fa al caràcter d’aquesta fundació és “la Jornada Gresol Poblet, acte que també volem que esdevingui itinerant, tot i que en un primer moment va tenir lloc al monestir de Poblet. El problema, però, és que l’aforament de l’església no ens permet reunir les quatre-centes persones que acu­deixen a la trobada. Aquesta jornada, d’esperit totalment pràc­tic, se centra en una sèrie de conferències sobre economia al vol­tant d’una te­màtica molt específica. Per altra banda, té un vessant social que es concreta en activitats es­por­ti­ves, cultu­rals i gastronòmiques.”

Finalment, no ens hau­ríem d’o­bli­dar d’una activitat fonamental per apreciar la manera de tre­ba­llar i d’organitzar-se dels empresaris del país. Segons afirma Antoni Pont, es tracta de “les visites a les fàbriques per conèixer-ne el funcionament i l’essèn­cia.” De segur que aquesta activitat permet que molts em­presaris pu­guin copsar altres maneres d’actuar i de donar resposta a problemes concrets.

En aquest moment, la Fundació està constituïda “pels 89 em­pre­sa­ris més importants de la zona. Els nostres membres fan una do­na­ció anual per tal de costejar les despeses de la ins­ti­tu­ció.”

I té com a projectes immediats “la creació de dos guar­dons: un per a grans gestors de caràcter internacional, i un altre que valori el millor llibre de gestió editat a l’Estat espanyol.”

L’activitat d’Antoni Pont en el món associatiu ha estat molt més dila­ta­da i va començar en els seus temps d’estudiant: “Vaig ser pre­si­dent es­panyol d’AIESEC (Associació Internacional d’Estu­diants de Cièn­cies Econòmiques i Comercials).

Posteriorment, “també vaig ser el pre­sident fundador del Rotary Club de Reus i presi­dent de la Jove Cam­bra de Reus, una associació de caire inter­nacional.”

Actual­ment també participa activament en la Con­fraria Gastronòmica de la Costa Daurada. “Aquesta associació té com a objectiu la difusió de la bona cuina a les nostres con­trades. El seu acte més important és una reunió mensual durant la qual es visiten restaurants i es difonen els aspectes cultural i lúdic de la gastronomia.”

A més a més, “vaig promocionar, quan era di­rector de la Fira de Mostres de Reus, la creació del Congrés In­ter­nacional de Fruits Secs. I d’aques­ta primera idea va sorgir la de la creació d’un consell internacional de fruits secs, l’actual INC (International Treenut Council). La fi­­na­litat d’a­questa entitat és la promoció i divulgació de la fruita seca, que continua essent molt des­coneguda en el nostre país. Per aca­bar, fa tres anys vaig crear la Fundació Nucis, Salut i Fruits Secs, per donar a conèixer els efectes cardioprotectors de la fruita seca, que redueix la taxa de colesterol, prevé els accidents cardio­vas­cu­lars i escurça les possibilitats de patir un càncer.” Aprofundint en les tasques que Antoni Pont desenvolupa i coneixent la seva empenta i dedicació, hom comprèn que el teixit associatiu hagi crescut tant i hagi aconseguit fites cabdals al nostre país, Catalunya.