Sr. Andreu Chulià et alia
Sr. Andreu Chulià et alia
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. ENRIC ANDREU CHULIÀ, SR. EDUARD RAFOLS

FUNDACIÓ CARES

Texto del 2002

Intentem inserir laboralment els col·lectius més desfavorits perquè esdevinguin ciutadans més plens.

“La logística és una ciència horitzontal que inclou diverses branques i que, bàsicament, es pot definir com la disciplina que transforma d’una manera espacial mercaderies i/o persones eficientment i eficaçment a un cost raonable i en el mínim temps possible.” En la logística tenen un pes transcendental els ports, que històricament han estat considerats com “espais tancats en si mateixos i sense projecció en la societat. El port de Barcelona, que ocupa el primer lloc d’importància dins de l’Estat es­panyol i el cinquè en tota la Unió Europea i que és el port més im­por­tant de la Mediterrània, ha intentat trencar amb aquesta imatge a tra­vés de dues iniciatives. La primera ha estat obrir aquest espai, quan ha estat possible, a la ciutadania de Barcelona i del món, tal com ha suc­ceït en el cas del Port Vell. La segona, atorgar una dimensió social a la tasca quotidiana de la comunitat logística portuària, formada per les 600 empreses que hi desenvolupen activitats.”

Aquesta dimensió so­cial s’ha vista materialitzada mitjançant la Fundació Cares, que respon cla­­rament al tarannà compromès del Port de Barcelona: “Les empreses d’una determinada grandària han de complir el requisit legal de con­trac­tar un 2% com a mínim de la seva plantilla amb una discapacitat. El Port de Barcelona és una de les entitats que supera amb escreix aquest percentatge i això no és pas casual, sinó que respon a la nos­tra filosofia.”

La creació de la Fundació, doncs, va ser la conseqüència d’una inquietud i una sensibilitat social especials: “La Fundació és una en­titat sense ànim de lucre que intenta inserir laboralment els col·lec­tius més desfavorits, és a dir, les persones que presenten una dis­ca­pa­citat psíquica, física o sensorial. Així, aconseguim incorporar-los a la societat i que esdevinguin ciutadans més plens. Paral·lelament, tam­bé alleugerim el pes de les famílies, que moltes vegades no saben molt bé què fer-ne.” Al mateix temps, però, els responsables de la inici­a­ti­va es van adonar de les necessitats existents en l’àmbit de la logística per part de l’empresariat i van aprofitar-les per incorporar al mercat laboral uns sec­­tors poc reconeguts i valorats socialment, justament per crear l’efecte contrari.

Els patrons fundacionals d’aquesta iniciativa nascuda el 1998 van ser “en­titats pertanyents al sector públic, empresarial i social. CILSA, l’en­­titat pública, va aportar el seu coneixement del mercat i l’ús de les se­ves instal·lacions. CTC Servicios Integrales, S.A. va incor­po­rar al pro­jec­te la infraestructura de gerència econòmica i operativa ne­­cessària, així com el saber fer de producte servei. Finalment, La Aso­­ciación para el Desarrollo de la Economia Social, ADES, va in­te­­grar el desenvolupament de la infraestructura social i l’ex­pe­rièn­cia en serveis socials.” Aquesta trajectòria en atencions socials fa re­fe­­rència als coneixements en teràpia ocupacional, serveis d’orientació i for­mació, centres ocupacionals, centres especials d’ocupació, empreses d’in­serció i llars-residència. Posteriorment s’han incorporat al projecte pa­­trons del sector privat com l’empresa de seguretat Grupo Prosegur i em­­preses col·laboradores com les fàbriques de begudes Damm o de mo­tocicletes Yamaha.

La Fundació Cares disposa de tres tipus de servei: un situat a una àmplia nau multiclient a les mateixes instal·lacions del Port de Barcelona; un al­tre relacionat amb el suport de l’emmagatzematge, on es duen a terme les tasques administratives i les relacionades amb dipòsits i comandes; i uns altres ubicats a les mateixes empreses clients, on es tracten els seus re­si­dus o es fan tasques de packaging i expedició. Les activitats que els tre­balladors de la Fundació Cares porten a terme són molt diverses, però giren entorn de dos eixos vertebradors: els serveis de suport lo­gís­tic i els de manipulats. Dins d’aquestes tasques, a més del tracta­ment de resi­dus, els operaris s’encarreguen de feines específiques molt di­ver­ses, en­tre les quals destaquen les següents: muntatge, emblistat, en­va­sat, re­trac­tilat, manipulació de devolucions, línies de producció, picking, em­ma­gat­zematge de productes que s’han de manipular, expedicions, em­pa­que­tat, etc. Per poder desenvolupar totes aquestes tasques, els tre­­balla­dors dis­posen “de programes de formació continuada, de monitors que coor­dinen i els animen i els fan sentir-se integrats i feliços en la seva activitat diària, de tota una sèrie d’activitats d’es­barjo que in­ten­ten inserir-los socialment perquè esdevinguin au­tònoms en la me­sura de les seves possibilitats. Per altra banda, una part reduïda del nostre personal està formada per psicòlegs, orientadors, etc., que ajuden a reforçar la missió social que pretén assolir la Fun­da­ció Ca­res a través dels Serveis Complementaris d’Ajustament Personal i Social (SCAPS).”

L’activitat que està duent a terme la Fundació Cares, a més de ser un ac­te “de justícia social, és un projecte totalment sostenible i rendible eco­nòmicament. Per a les nostres empreses clients, contractar els nostres serveis no és un acte de beneficiència, sinó una opció –un servei–, l’anomenat outsourcing, que els surt més rendible per­què els permet concentrar-se en allò que té mes valor. Utilitzant els nostres serveis, que inclouen el suport social de la Fundació Ca­res al personal, es garanteix una atenció eficient i acurada, tal com hem demostrat durant la nostra curta història. Som un projecte jo­ve, l’evolució i el creixement del qual s’ajustarà a les necessitats del mercat, però sempre partint del fet que la importància dels serveis lo­gístics en els propers anys farà que la nostra extensió sigui ex­po­nen­cial. Creiem que en dos o tres anys podrem arribar a tenir con­trac­­tades unes 300 persones amb discapacitats.”

La trajectòria ascendent i molt optimista del projecte ha conduït els seus res­ponsables a plantejar-se nous reptes: “Estem a punt d’obrir una de­le­gació a Madrid i una altra a Múrcia i estem estudiant un avant­pro­jec­te per a la construcció d’habitatges especialment pensats per a aquest jovent.”

Si, des de la perspectiva laboral, les més difícils d’in­te­grar són les persones amb discapacitat psíquica, a l’hora de superar els obs­tacles que les ciutats i edificis moderns presenten, els discapacitats fí­sics han de superar una dura prova cada dia: “Volem promoure ha­bi­tat­ges amb una arquitectura adequada per a aquestes persones.”

I to­tes les seves iniciatives seran possibles gràcies a que “tots els ex­ce­dents que la Fundació Cares produeix s’inverteixen íntegrament a millorar i ex­pandir la promoció del treball i els nostres serveis i atencions so­cials.” D’aquesta manera contribueixen a integrar aques­tes persones per­què tinguin una vida semblant a la nostra de manera que esdevinguin vertaders ciutadans els que fins no fa gaire s’havien de quedar a casa a cura d’unes mares que ara ja no els poden atendre perquè s’han in­cor­po­rat al mercat laboral.