Sr. Francesc Castellví Amigó
Sr. Francesc Castellví Amigó
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. FRANCESC CASTELLVÍ AMIGÓ

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE SERVEIS

Text del 2002

La nostra tasca és altruista i la fem amb veritable passió.

.

El cooperativisme fou una de les primeres conseqüències del sistema econòmic occi­dental arran de la Revolució Industrial anglesa. “Els cooperativistes catalans foren els pioners de tot l’Estat es­­pa­nyol.”

La primera coo­pe­rativa catalana fou la Cooperativa Obrera Mataronense, a Mataró, l’any 1864, “creada per re­sol­­dre la manca de possibilitats laborals dels treballadors aturats del tèxtil d’aques­ta població.”

Els fonaments teòrics són senzills: un grup de persones diposita un fons econòmic per crear una empresa, la cooperativa, gestionada per mitjà d’una as­sem­blea en què cadascun dels cooperativistes està en igualtat de condicions per votar i opinar sobre totes les decisions que els socis prenen democràticament, els quals participen activament en la fixació dels seus programes. A més, compta amb un consell rector, en mans d’un gerent o administrador, que s’encarrega directament de la gestió de l’empresa i la professionalitza. Els cooperativistes, doncs, són empresaris emprenedors i treballadors alhora, amb tota la càrrega d’il·lusió i de responsabilitat que això comporta. El cooperativisme és una fórmula ideal per fomentar l’autoocupació i reduir els índexs d’atur. La funció de les cooperatives de serveis i de transportistes és cabdal per al desenvolupament humà sostingut, que és una forma de desenvolupament econòmic i social al centre del qual hi ha les persones. Són organitzacions populars que tenen per objecte ajudar els seus membres per tal que puguin atendre les seves necessitats i aspiracions de tipus econòmic i social. Proporcionen als seus membres serveis comercials, industrials, professionals, etc. La fórmula funciona i ha donat cooperatives molt conegudes. “Totes les empreses coo­peratives de serveis i transportistes van néixer de l’empenta d’un reduït grup de cooperativistes que a poc a poc van convertir en realitat el seu somni.”

El volum de facturació d’aquestes societats a Catalunya suma en total un 6% del PIB. “La Federació de Cooperatives de Serveis i de Transportistes de Catalunya reuneix divuit mil associats en dues-centes quaranta empreses d’aquestes característiques. Aquestes cooperatives perta­nyen a diversos sectors productius, com ara l’alimentació, el co­merç, la farmàcia, el transport, l’hostaleria, la neteja pública, els professionals i altres. En definitiva, qualsevol activitat que sigui desenvolupada per autònoms i petits empresaris. En aquest sentit, la nostra Federació actua de manera similar a una cambra de comerç, brinda els mateixos serveis als seus membres: assessorament, formació ocupacional, tràmits administratius i gestions davant l’Administració i fins i tot viatges institucionals i suport per obrir nous mercats internacionals.”

L’única limitació és l’escàs pressupost de què disposa, per la qual cosa no pot abastar tants serveis com li agradaria. Tot i així, se senten satisfets perquè la Federació representa més del 80% de les cooperatives de serveis i transportistes existents: “La nostra tasca és altruista i la fem amb veritable passió encara que tenim limitacions importants. No obstant això, de vegades gaudim també d’interessants avantatges com ara condicions especials amb les entitats bancàries i les asseguradores, gràcies als acords establerts.”

A més, la Federació desenvolupa una tasca cultural molt important. Entre altres accions pretén la conservació de la nostra memòria col·lectiva. Així, cal fer referència a l’arxiu històric, des de 1899, d’aques­ta Federació, que el mateix Francesc Castellví va tenir la sort de retrobar: “Quan vaig accedir al meu càrrec, em mostraren l’habitació on es guardava la documentació. Em van dir que si ho desitjava, la Federació es podia desfer de tota aquella paperassa. No ho vaig consentir perquè sabia que era una de les nostres grans riqueses.”

Atesa la importància d’aquestes empreses en l’economia catalana, fóra bo saber per què les empreses cooperatives no són tan conegudes per l’opinió pública: “Les cooperatives no som notícia per als mitjans de comunicació. O només en el cas que hi hagi problemes. En aquest sentit, és important que l’opinió pública s’adoni que les cooperatives han de complir els mateixos requisits que qualsevol empresa: al final de cada exercici, hem de presentar la comptabilitat i el ba­lanç final en el Registre de Cooperatives.”

També s’han de tenir presents “les cooperatives que brinden infraestructures i servei logístic als petits comerços i a les petites i mitjanes empreses, perquè són essencials per al progrés del país i per a la conservació dels petits establiments tradicionals a les grans ciutats. Gràcies a aquestes cooperatives s’ha aconseguit que el local es pugui dedicar exclusivament a la venda, i s’ha eliminat la rebotiga, de manera que permeten la subsistència d’uns espais sense els quals la ciutat perdria els seus signes d’identitat i la seva vitalitat.”

A més, estimulen una mena de relació laboral que difícilment podria existir a les grans empreses: “Les cooperatives, en donar suport a la continuïtat de les PIME, faciliten l’existència de llocs de treball estables.”

Aquests són els beneficis de l’opció cooperativa que, tot i els intents de l’Administració i de les mateixes cooperatives ja consolidades, no ha aconseguit el seguiment merescut per causes diverses; possiblement, la més important és la manca de coneixements de les persones interessades.

La transformació de les cooperatives existents i la creació de noves més competitives i modernes amb aplicació de les noves tecnologies, la integració de dones i homes preparats per assolir el repte del futur empresarial i la qualitat i la competitivitat com a objectius primordials, és la realitat actual que viu el nostre país i el futur de les cooperatives de serveis i transportistes, essencials per a l’economia social de Ca­talunya.

El model cooperatiu és una opció d’ahir, d’avui i de sempre; i més encara en el cas català, perquè reflecteix uns valors i una fórmula d’actuació molt en consonància amb la nostra manera de fer. De fet, l’èxit de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Transportistes de Catalunya i de les empreses que la integren ens ha de servir d’exem­ple i d’inspiració.