Sr. Jaume Boltà Ferrer
Sr. Jaume Boltà Ferrer
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JAUME BOLTÀ FERRER

ACAV – ASSOCIACIÓ CATALANA D’AGÈNCIES DE VIATGES

Text del 2002

La difícil situació actual del sector hauria de ser un revulsiu per a les agències que suscités una creativitat  més gran i el plantejament de nous objectius.

Catalunya és, cada cop més, un gran atractiu turístic per a persones de dins i fora de l’Estat espanyol. En els darrers anys ha augmentat de forma considerable el volum de visitants al territori català, sobretot a la ciutat de Barcelona, on, des dels Jocs Olímpics del 1992, s’ha experimentat un boom turístic de grans dimensions. Els visitants descobreixen nous atractius culturals, geogràfics, naturals i socials del país. En aquest marc, hi tenen un paper indiscutible les agències de viatges. L’ACAV agrupa una gran part de petites i mitjanes agències de Catalunya. Aquesta entitat la presideix Jaume Boltà. En els darrers anys, el turisme receptiu ha sofert una sèrie de mancances que han repercutit en la qualitat del servei. És una situació que requereix solucions immediates. “Fa uns anys, quan el turisme venia a Espanya a la recerca de sol i platja, es trobava amb un tracte excel·lent, acollidor i de qualitat. Avui dia gaudim d’unes infraestructures extraordinàries, però quant al servei, hi ha un clar desequilibri entre l’oferta de llocs de treball i el poc personal qualificat per cobrir-los. D’una banda, el professional provinent de l’escola rep una formació força tècnica i teòrica, però li manca molt sovint la sensibilitat que requereix el tracte directe amb el client. La insuficiència de personal es cobreix, d’altra banda, amb mà d’obra procedent de fora de l’Estat, que, en la majoria dels casos, per manca de formació, no està a l’alçada del servei que es vol oferir. Així doncs, crec que hem de començar per rellançar la ‘marca’ d’hospitalitat i qualitat del nostre país, procurant una formació professional més completa i incidint en la importància del factor humà: amabilitat, simpatia i bon tracte. Altrament, el visitant optarà per una destinació de característiques similars que li ofereixi el que aquí no se li dóna.”

A través de l’Associació es fomenta la formació del personal de les agències de viatges. “S’estan fent molts esforços per oferir cursos de formació. Sovint, les petites agències són les menys mentalitzades per enviar el seu personal a formar-se, ja que prescindir dels seus treballadors els suposa una complicació operativa a més d’una càrrega econòmica. Tanmateix, la perspectiva hauria de ser més àmplia. Formar és invertir. Amb gent formada s’aconseguirà un millor servei que, de ben segur, repercutirà positivament en el creixement de la mateixa empresa.”

I afegeix: “La nostra principal pedrera són les escoles de turisme de les quals el sector es nodreix any rere any. Tot i això, és insuficient per cobrir l’actual demanda. Per promoure la incorporació al món laboral, l’Associació disposa d’una borsa de treball adreçada als estudiants de turisme. Els joves hauran d’estar preparats, no només en els camps de geografia, història i idiomes, sinó també en els específics de processos informàtics de reserves hoteleres i de transport. Cal destacar també la creixent incorporació de la dona en aquest sector, en part per les seves capacitats organitzatives i l’especial sensibilitat per captar les necessitats del client.”

L’ACAV acull més de tres-cents associats que representen 1.350 punts de venda a Catalunya, i on hi ha representades les tres especialitats existents: receptives, emissores i majoristes. “El 30% del turisme, tant nacional com estranger, que rep l’Estat espanyol arriba a Catalunya. Encara que per tradició l’agència receptiva s’associa al turisme de platja, el negoci receptiu de ciutat és molt important per al nostre país i, en particular, per a Barcelona. En els darrers anys s’ha fet una gran tasca per promocionar la ciutat, tant en el vessant turístic com en el de negocis, do­­­tant-la de les infraestructures necessàries per donar cabuda a tots aquests nous visitants. Això ha estat possible gràcies als es­-
forços conjunts de l’Administració catalana, l’Ajuntament de la ciutat i les agències receptores que canalitzen el negoci. En aquests mo­ments tenim pendent el ple funcionament del nou Centre de Convencions per acabar de consolidar Barcelona com a seu internacional de convencions i congressos. Quant a l’agència emissora, a més del turisme de vacances, s’encarrega de l’organització de viatges d’incentiu i convencions. La majorista, d’altra banda, és la que projecta, elabora i organitza tota mena de serveis i viatges combinats, comercialitzats sempre a través d’altres agències.”

Aquesta entitat organitza fòrums, jornades informatives i altres activitats professionals per als seus associats “sempre com a resposta a les problemàtiques que sorgeixen dia a dia. Els fets de l’11 de setembre a Nova York van trasbalsar molt el nostre sector. Per tal de reflexio­nar sobre la repercussió d’aquests atemptats, es va organitzar un fòrum a Barcelona setmanes després. Van prendre-hi part economistes, ana­listes internacionals i un psicòleg, ja que hi ha molta gent que arran d’aquesta tràgica situació té pànic a volar. La jornada fou un èxit i entre tots vam aconseguir injectar moral i seguretat als nostres associats.”

Un altre dels objectius principals de l’Associació és donar suport a les PIME. “Les grans agències de viatges obtenen un tracte de preferència per part dels proveïdors. La PIME, en canvi, es troba sovint en desavantatge davant d’aquestes negociacions. Un dels propòsits en el moment d’associar-nos va ser tenir més força i arribar a acords més substancials amb aquests proveïdors. En l’actualitat, un repte pel futur de les agències és la constant rebaixa de comissions per part de les companyies aèries i d’altres, fet que preocupa sobretot les PIME que, tradicionalment, han viscut d’aquestes comissions. Tanmateix aquest fet hauria de ser un revulsiu, una situació de la qual hauria de sortir una creativitat més gran en el negoci i el plantejament de nous objectius.”

L’Associació Catalana d’Agències de Viatges està representada en les prin­cipals federacions europees d’agències de viatges. Gaudeix d’un gran pes específic dins de la federació espanyola, la FEAAV, i és avui dia un membre actiu i respectat en els estaments europeus, tant a la FUAAV com a l’ECTAA. “En els darrers temps, aquesta presència ha permès l’ACAV prendre iniciatives en temes d’actualitat, la resolució dels quals és de gran interès i té repercussió no solament en l’àmbit estatal sinó en tota la Unió Europea.”

I conclou: “Hem de tenir present que la primera indústria de Catalunya és el turisme. A vegades, arribem a tenir la impressió que l’Administració no sempre és conscient d’aquesta realitat. Hi ha certa desconeixença de la riquesa que comporta la indústria del turisme i que implica tant agències de viatges com transportistes, l’hostaleria i molts altres àmbits. Tots nosaltres, juntament amb l’Administració, hem de saber conservar aquesta riquesa i, el que és més important, millorar-la.”