Sr. Jordi Fuset
Sr. Jordi Fuset
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JORDI FUSET

ASSOCIACIÓ DE LA DEFENSA DELS ASSEGURATS

Text del 2002

La llei d’assegurances està desfasada en molts aspectes i no protegeix prou els drets dels assegurats.

Catalunya té una llarga història en el món de les empreses asseguradores. L’Associació per a la Defensa i Protecció dels Assegurats es va crear l’any 2001 per cobrir un buit en la societat catalana: “Malgrat aquesta tra­dició, no hi havia cap entitat que defensés els assegurats”, explica Jordi Fuset, ad­vocat i delegat a Ca­talunya d’aquesta Associació d’àmbit nacional, que va néixer el 1997. “L’associacionisme a Catalu­nya ha estat tradicionalment més important que a la resta d’Es­panya. Les associacions són uns organismes que fan de mitjancers entre la societat i les institucions, de ma­nera que els missatges i els interessos dels ciutadans arriben de forma més nítida i ordenada al seu objectiu. A Catalunya fins a la creació de l’Associació per a la Defensa i Protecció dels Assegurats no hi havia cap entitat que defensés els interessos dels assegurats com a col·lectiu. Un fet que sobta bastant tenint en compte la tendència cap a l’associacionisme dels catalans. És cert que existeixen organitzacions de defen­sa del consumidor, però l’assegurança té unes dificultats tècniques que fan que n’hagi de tenir cura una associació especialitzada i tècnica.”

La majoria de famílies i empreses tenen contractades assegurances. N’hi ha un gran ventall i molta lletra a llegir, que no sempre és clara: “Les societats modernes i desenvolupades aposten per l’assegurança com una manera de cobrir riscos que poden succeir. S’insisteix en la idea que la gent ha de contractar més assegurances, però aquest mateix consumidor no s’adona que està signant uns documents importants i més vinculants del que es pot imaginar. No pot ser que la gent inverteixi uns diners en una assegurança i davant d’un sinistre no quedi coberta. La gent contracta cada vegada més assegurances i curiosament dóna menys importància a la forma del contracte. Els mitjans de comunicació inciten a trucar a un número de telèfon on el client serà atès amb rapidesa i podrà contractar l’assegurança. La gent hi truca, fa l’assegurança i es queda tranquil·la. En realitat, aquesta persona el que vol és estar realment assegurada si li passa alguna cosa, però això tan sols es pot fer comprovant la documentació que s’està signant. Els contractes no es corresponen amb la percepció que té la persona quan veu un anunci publicitari. En definitiva, l’assegurança és un negoci.”

S’ha de mirar atentament tot allò que se signa. Aquesta és una idea clau que tothom hauria de tenir en compte. “Fins i tot quan es fa una hipoteca en una entitat bancària s’ha d’anar en compte. En contractar-la venen l’assegurança de la llar i la gent signa sense fixar-se en la documentació. El 95% de les vegades s’estan firmant unes condicions compreses en un llibre que nin­­gú no es llegeix –perquè a vegades ni tan sols l’ha rebut– on es recullen aspectes que el propi assegurat afirma que té re­solts, com ara el blindatge de la porta de casa a prova de roba­to­­ri. Qui té a casa un pany normal, si pateix un robatori, l’asse­gu­rança de la llar no li cobrirà els danys perquè ell mateix va ma­nifestar que tenia una porta blindada.”

L’Associació per a la Defensa i Protecció dels Assegurats la formen persones i empreses que volen protegir els seus drets com a assegurats. “Hi ha assegurats que són a l’Associació perquè ja han tingut problemes amb algunes compa­nyies mentre que d’altres volen prevenir-los. Comptem amb professionals –advocats, perits, procuradors, etc.– que intervenen en els serveis que oferim als associats. Així, revisem totes les assegurances que tinguin contrac­tades i assessorem independentment sobre aquestes. Si un particular o empresa té propostes de diferents com­panyies i no sap quina escollir, els nostres tècnics estudien i analitzen la que més es pot adequar als interessos del client. El nostre interès únic és l’assegurat; per això, assessorem jurídicament i de forma gratuïta els associats en el cas que tinguin algun problema amb l’assegurança o de responsabilitat civil. Li donem facilitats perquè pugui accedir als tribunals. Ens podem encarregar de la gestió d’una reclamació. No comporta cap cost, ni extrajudicial ni judicial. L’Associació, per cobrir les despeses, demana a l’associat que en el cas de guanyar el litigi, doni el 10% de la indemnització.”

No sempre es pot arribar a un pacte amb la companyia asseguradora i cal recórrer als tribunals: “Les companyies tendeixen a acceptar cada vegada menys pactes. La nova llei de procediment obliga el jutge a presenciar el ju­dici. Aquest pot tenir una simpatia a favor de l’assegurat –perquè el jut­ge no deixa de ser un consumidor d’assegurances–, però aquest professional té un respecte escrupolós per la llei. La norma és sovint ambigua i és aquí on s’excusen les companyies asseguradores per no haver de pagar. Els lobbies de les empreses d’assegurances fan molta pressió als governs perquè redactin lleis que les afavoreixin.”

Les institucions i les administracions coneixen la tasca que desenvolupa aquesta Associació i la valoren: “Cada vegada som més coneguts. A l’Estat espanyol ja hi ha 120.000 socis. A Catalunya la xifra encara és baixa perquè fa menys temps que actuem, però esperem créixer per fer veure a les companyies asseguradores que la societat es mereix un respecte. Els mitjans de comunicació són molt receptius als temes que denunciem, sobretot aquells que tenen una repercussió àmplia sobre la societat.”

De cada cent reclamacions les companyies asseguradores aconsegueixen que la meitat dels assegurats no reclamin quan aquests comproven que efectivament la lletra petita dóna la raó a la companyia. El que no sap l’assegurat és que aquesta lletra petita és il·legal i es pot anul·lar als tribunals. L’altra meitat dels assegurats sí que reclama, però són pocs els qui poden o volen assumir el cost d’anar a judici. Per tant, només un 25% acaba anant davant del jutge. “A les companyies els surt a compte desafiar l’assegurat, perquè sols un petit percentatge va als tribunals. La llei d’assegurances està desfasada en molts aspectes i no protegeix prou els drets dels assegurats.”

De ben segur que la presència de l’Associació per a la Defensa i Protecció dels Assegurats contribuirà a millorar una situació que a hores d’ara és injusta per a la nostra societat.