Sr. José Luis Magro González
Sr. José Luis Magro González
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JOSÉ LUIS MAGRO GONZÁLEZ

SERVITAXI

Text del 2002

El taxista ha de gaudir de la conducció i del tracte amb el públic. 

Unión de Industriales del Taxi de Barcelona, Servitaxi, va ser constituïda el 3 de gener del 1978 per tal d’acollir “els pro­fessionals del món del ta­xi amb l’objectiu de com­pe­tir amb altres empreses del sector com a associ­a­ció. Actualment, tenim 370 membres, cada un dels quals és propietari d’una par­­ti­cipació del capital so­ci­­al de l’entitat, la qual es ges­­ti­ona a través d’una Jun­ta de direcció que es renova cada qua­tre anys, tot i que els seus membres poden pre­sen­tar-se a més d’una legis­latura.”

En a­quests mo­­ments, la Junta es­tà for­mada per José L. Magro, presi­dent; Miguel A. Sán­chez, vi­­ce­president; Elias Moya, secretari; Antonio González, tresorer, i Jo­sé Roman i J. Miguel Masdeu, vo­cals. Les atribucions del pre­si­­dent són: “Marcar les directrius de funcionament i competitivitat de l’As­­so­ciació. Tanmateix, però, hem de pensar que cada membre de la Jun­­ta té unes funcions concretes i que la nostra responsabilitat és con­­junta.”

Tots els membres d’aquest organisme són taxistes en actiu, per la qual cosa “han d’invertir part del seu temps de lleure i de la seva jor­na­­da laboral en l’Associació.”

Els clients pertanyen als diferents estaments de la societat catalana: “D’una ban­da, administracions públiques i grans empreses del país que tenen sig­nats convenis de col·laboració amb nosaltres i per als quals operem ha­bitualment i, d’una altra, els usuaris esporàdics que, al seu torn, po­den procedir de trucades telefòniques o ser clients que sol·liciten un ser­vei des del carrer. Nosaltres tractem amb preferència els clients que sig­­nen contractes de serveis amb nosaltres, però atenem tan bé com sa­­bem tots els clients, tant del carrer o de domicilis com d’empreses.”

Aquesta especialització és resultat del fet d’haver nascut com una radio­e­missora, és a dir, els clients truquen a una centraleta, i aquesta avisa el ta­xista més proper al client perquè el passi a buscar on l’ha citat: “Els nos­tres clients desitgen gaudir de la comoditat que representa ser recollits a la porta de casa seva o al lloc de partida.”

Aquesta és l’única es­pe­­ci­fi­citat d’un servei que persegueix “atendre el gros de la població. Tot i que pugui semblar el contrari, l’usuari de taxi acostuma a ser una per­so­na que necessita moure’s per la ciutat ràpidament. Això explica que, tot i ser cert que hi ha persones d’un determinat estatus social que uti­lit­zen els nostres serveis quotidianament a fi de moure’s per l’àrea me­tro­politana, tots els ciutadans opten per aquest mitjà de transport quan els cal arribar veloçment al seu lloc de destinació.”

L’ús de la ràdio com a sistema de comunicació permet un contacte directe entre els membres de l’as­sociació i l’oficina que coordina els seus trajectes, però obliga a una cons­tant adequació dels equipaments: “Per a nosaltres, la despesa en moder­nit­zació de les eines informàtiques i sistemes de comunicació és una par­tida més que assumida en tant que és indispensable per poder pres­tar un bon servei als nostres clients. En aquests mo­ments, estem pen­sant en la incorporació dels sistemes per sa­tèl·lit i de navegació GPS, que permetrien conèixer la ubicació exacta dels cotxes des de l’ofi­ci­na de coordinació, sense haver-se de posar en contacte amb els xo­fers i interrompre’ls com ara passa. El cert és que, tecnològicament, les nostres eines de feina han canviat força.”

Aquest canvi no ha estat, però, l’únic. Els vehicles s’han modernitzat i han acurat el seu confort d’una manera gairebé increïble i els taxistes han viscut un canvi generacional que, per força, farà esborrar molts dels tòpics que han existit al seu voltant: “Els xofers més joves disposen d’un nivell cultural més elevat perquè han de superar un examen de coneixement metro­po­lità que avalua la seva capacitat d’orientació i ubicació en la ciutat –la qual cosa comporta conèixer-la en profunditat– i que també conté pro­ves de història, català, anglès, etc.”

Així, doncs, a més dels exàmens de conducció, aquests conductors professionals han de demostrar uns conei­xe­ments intel·lectuals i, sobretot, “el taxista ha de gaudir de la conducció i del tracte amb el públic. Hem de pensar que els trajectes mitjans per ciu­tat tenen una durada aproximada de quinze minuts i que, per tant, durant el dia podem tractar amb gent molt diversa, sense oblidar mai que en­tre les quatre portes del taxi poden ocórrer coses impressionants i que el conductor pot escoltar històries i testimonis personals molt impac­tants, perquè els clients aprofiten, a vegades, aquella estona per expli­car problemes que només con­ta­rien a persones molt properes, si ho fessin.”

La coneixença i el contacte amb altres persones deixa sempre “ex­­pe­riències inesbor­ra­bles, perquè la conversa amb determinats in­di­­vi­dus o les anècdotes que hi has viscut fan que creixis indi­vi­du­al­ment i que valoris les situacions i el món que t’envolta de manera di­fe­rent, ja que el comprens millor.”

Però, si dedicar-se al sector del taxi comporta poder enriquir-te a través del ca­liu humà i “disposar de llibertat d’horaris i planificar-te el temps de lleu­re tal com desitgis”, també significa “haver de de­dicar moltes hores de la teva vida a la feina, perquè amb una jornada de vuit ho­res, els in­gres­sos són insuficients.”

A aquest problema s’afegeix un altre que, so­vint, els usuaris no es plantegen: “Barcelona és una de les ciutats més ca­­res d’Europa i, tanmateix, les tarifes del servei del taxi són unes de les més barates. A més a més, estan prefixades per l’Administració, la qual, però, no in­tervé en el preu dels carburants, assegurances, etc.”

Fi­nal­ment, un altre dels inconvenients del seu treball és l’estrès que com­por­ta la conducció per ciutat i la possibilitat que tenen de patir un accident, deri­va­da d’aquesta pressió i de la gran quantitat d’hores que passen treballant. Per aquest motiu, l’associació, que “està oberta a tots els professionals del sector, disposa d’un fons assistencial que co­breix les despeses ocasi­o­­nades pels accidents. Tot i així, vigilem que els nostres con­duc­tors siguin persones responsables al volant, pel bé dels clients i de l’as­­sociació, ja que el nostre fons assistencial està pensat per ser utilit­zat en situacions excecionals, i no podem convertir l’excepció en norma.”