Sr. Boqué
Sr. Boqué
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP BOQUÉ I COS

FUNDACIÓ CATALUNYA I TERRITORI

Text del 2002

Catalunya és terra d’homes i dones solidaris amb els pro­blemes socials que tan sols amb la força de la unió i la col­laboració es poden com­ba­tre. La Fundació Catalu­nya i Ter­ri­tori és un exemple prome­te­dor de l’esperit de ser­vei i de compromís que la tradició ca­ta­lana fundacional ha anat ar­re­lant al llarg de la nostra his­tò­ria. Nascuda l’any 1998 a Barcelona, la insti­tució té I’ob­jectiu de fomentar i pro­jectar les capacitats i els re­cursos cul­­turals i socials de totes les co­mar­ques cata­la­nes i, alho­ra, de pro­­­mo­cionar els va­lors hu­mans en els àmbits de la cul­tura, la societat i l’em­pre­sa.

Josep Boqué i Cos, empre­sa­ri i eco­no­mis­­­ta, n’és l’actual president. “El Patronat el formem Josep M. Subirachs, Tomàs Lamarca, Jordi Castillo i jo. Amb un projecte co­mú que ens fa sentir profundament involucrats i entusiasmats, pro­­mo­vem les activitats i gestionem els recursos que ens arriben d’a­por­­ta­cions, ajuts i donatius d’empreses privades i de persones físi­ques. Carmen Pozo n’és la directora i qui porta, junt amb els seus col­·la­bo­radors, les tasques diàries de la Fundació.”

Una de les seves finalitats és la recuperació del tradicional Camí de Sant Jaume: “Encara que som una fundació molt jove, són diversos els pro­jectes que actualment tenim engegats; un d’ells és la recuperació del Camí de Sant Jaume, que forma I’eix dels Pirineus i travessa tota la Ca­­talunya Nord. Aquest projecte, que tutela personalment un deIs pa­trons, té per objectiu recuperar una bona part d’història i aprofitar la seva recuperació per promoure el coneixement dels indrets naturals, la cultura i les tradicions de les comarques pirinenques a fi d’interes­sar el pelegrí del Camí de Sant Jaume i el turisme en gene­ral, per tal de generar noves activitats laborals en aquests petits po­bles.”

Una altra de les iniciatives de la Fundació Catalunya i Territori, basada en el compromís fundacional, està centrada en l’àmbit social i de la salut. “És pretén sensibilitzar la societat sobre els drets i el nivell de quali­tat de vida que mereixen els col·lectius de discapacitats i de gent gran. Per mitjà de trobades amb les diverses organitzacions cata­la­nes de dis­capacitats, a través de conferències i debats sobre temes de salut que afecten amplis sectors de la població, aquests col·lec­tius ex­po­sen les seves problemàtiques. Hi intervenen opi­ni­ons molt diferents, es reflexiona sobre els aspectes negatius i positius dels avenços que Catalunya ha fet en els darrers anys. El que més m’ha frapat en les últimes reunions és el reclam de com­pren­sió humana. Anhelen un tracte d’igualtat, una integració a la societat i al món del treball. Reivindiquen una incorporació real per poder ofe­rir una apor­ta­ció igualitària. Això serà viable si s’aconse­gueix cons­ci­enciar els ciu­ta­dans d’abolir no només les barreres físi­ques, sinó so­bre­tot les hu­manes, les de la incomprensió i la manca de solidaritat. És el mis­satge més important que la societat ha de recollir per tal de do­nar-los les facilitats indispensables per a la seva inte­gra­ció.”

La promoció d’iniciatives socials de caire empresarial per a persones en situació laboral desavantatjosa per motius d’edat, sexe o condició social, i el suport i “ajut a projectes per a les comarques rurals de Catalu­nya” constitueixen el tercer front d’acció de la Fundació. “En aquest punt cal aclarir que la funció de la Fundació Catalunya i Territori no és fina­lista i que tan sols s’interessa a participar en la creació i posada en mar­xa d’iniciatives que aportin solucions als problemes dels col·lectius.”

“És un tema molt actual i inquietant. Observem moltes para­do­xes cu­rioses. És llei de vida que les capacitats físiques d’una perso­na va­gin minvant, però I’experiència i el sentit comú són aportacions que resten relegades incomprensiblement. Els prejubilats i les per­so­nes en situació d’atur que sobrepassen els 50 anys són cada cop més nombrosos. Per mitjà d’un reciclatge o d’una formació concre­ta, po­drien accedir a feines que la societat reclama. Es necessiten tècnics i professionals en molts camps i és absurd que hi hagi gent deso­cu­pada, perfectament qualificada i amb uns coneixements de base im­portantíssims. Des de la Fundació Catalunya i Territori volem lluitar per­què totes aquestes persones esdevinguin microem­pre­sa­ris i cre­ïn el seu propi lloc de treball. Treballem per propiciar-los I’en­torn ade­quat on iniciar aquesta nova etapa de la seva vida en què puguin gau­dir de la seva activitat i viure sense cap mena de subven­ció o ajut, per­què el seu esforç i el seu treball seran suficients i digni­fi­cants.”

A fi de mantenir vives les inquietuds i d’assolir totes les fites plantejades, fa quatre anys que la Fundació Catalunya i Territori confia plenament en l’elevada capacitat de convocatòria que sempre ha demostrat tenir el po­ble català. Les trobades i les reunions que es mantenen amb agrupa­ci­ons, associacions i consells comarcals de tot Catalunya ajuden a establir un fil conductor entre la Fundació i la realitat dels col·lectius en qüestió. “Estem oberts a arribar a acords amb qualsevol entitat que tingui una cons­ciència i uns interessos similars als nostres. Aportem les nostres possibilitats, però, òbviament, hem de col·laborar amb qui es plan­te­gi els mateixos objectius que nosaltres. El fet d’afavorir els col·lec­tius destinataris és la nostra raó prioritària.”

Hi ha prou motius per afirmar que la Fundació Catalunya i Territori seguirà desplegant en el futur humanitat, enginy i credibilitat. “Continu­arem re­for­çant les tres àrees bàsiques. Voldríem poder gaudir aviat d’uns resultats palpables que ens ajudin a millorar les nostres activi­tats i tots els serveis, i a augmentar el nostre prestigi com a Funda­ció. Vo­lem seguir inspirant a les entitats que ens recolzen un entu­sias­me creixent i un rigor impecable per tal d’arribar a créixer quali­ta­ti­va­ment i per alimentar dia a dia la nostra voluntat solidària. Es­tem com­promesos a sensibilitzar les consciències catalanes i a pro­mo­cionar iniciatives culturals, socials i empresarials que enriqueixin el conjunt del territori de Catalunya.”