Sr. Josep Cabré Roure et alia
Sr. Josep Cabré Roure et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. JOSEP CABRÉ ROURE, SR. JOSEP PRESSEGUER, SR. ANTONI ESCAR

CATALÒNIA QUALITAT

Text del 2002

Catalonia Qualitat pot situar la fruticultura catalana en un mercat global. 

.

Catalonia Qualitat és el nom amb el qual es presenta l’Associació Catalana d’Organitzacions de Productors de Fruita, una entitat d’àmbit català que dóna resposta a les necessitats del sector de la fruita davant la nova situació del comerç agroalimentari a escala mundial. El president d’aquesta entitat, Josep Cabré, expressa la necessitat que aquest àmbit professional disposi d’eines per afrontar els reptes de futur: “El fet associatiu pot ser molt important si es condueix amb serietat. És una manera de defensar els nostres interessos davant de l’Administració. L’objectiu de Catalonia Qualitat és la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics i professionals dels seus associats, persones que es dediquen a conrear la terra. Hem creat serveis de tipus assistencial i administratiu per poder dur a terme els nostres projectes.”

Catalonia Qualitat va néixer l’any 1992 per fer front a la crisi que patia el sector agrari en aquells moments. “Havíem de formar una associació que unifiqués els professionals del nostre camp. Vam prendre de model els comitès econòmics francesos i ens vam convertir en una associació de productors i comercialitzadors.”

En els deu anys d’activitat de Catalonia Qualitat s’han assolit fites, però encara en resten per realitzar. “D’entrada hem aconseguit trobar un punt de coincidència entre el productor de fruita i el comerciant. L’objectiu d’aquests dos professionals ha de ser comú per arribar fins al consumidor final. Per tant, el nostre interlocutor bàsic és l’empresa que produeix i comercialitza en origen la fruita a Catalunya.”

El camp ha patit un procés de reconversió molt accentuat en les últimes dècades. El mercat europeu ha determinat un nou model de producció i una nova concepció del futur del camp que ha tingut una resposta clara a la comunitat catalana: “En aquests moments, les persones que es dediquen a l’agricultura ho fan de forma professional, especialment en l’àmbit de la fruticultura. Aquells professionals que exploten finques i parcel·les han de disposar d’un pla empresarial que especifiqui les espècies (poma, préssec, pera, etc.) i varietats idònies per cultivar en funció de les condicions agroalimentàries de la zona. També és bàsic que aquest agricultor estigui al corrent de les informacions sobre l’evolució i tendències dels mercats, sobre les perspectives de la campanya, les varietats més sol·licitades i també de les noves per adaptar-se a la realitat i avançar-se al consumidor. Per això donem informació periòdica a través de l’edició d’un butlletí bimensual, entre altres publicacions. Al mateix temps, fem promoció del consum de fruita i realitzem estratègies de promoció per llançar marques al mercat. També fem recerca de nous mercats mitjançant campanyes cofinançades amb les administracions, tant la catalana com l’espanyola i, fins i tot, la  comunitària. La inversió que l’agricultor realitza s’ha de poder rentabilitzar el més aviat possible i per això cal informació adequada.”

Gairebé tota la fruticultura professional gaudeix d’un assessorament tècnic. I un lloc on rebre aquest assessorament és aquesta Associació. Hi ha enginyers agrònoms i tècnics especialitzats en aquest sector que assessoren sobre la manera de fer seguiment o de combatre plagues, malalties dels arbres, etc. En aquests moments el sector està immers en una nova revolució: la producció integrada, a mig camí entre la producció ecològica i la tradicional. “El 50% de la fruticultura de Catalunya es produeix de forma integrada. És una xifra que indica que encara s’ha d’acabar de professionalitzar el sistema de producció. També cal que es millori la fase d’emmagatzematge, de manipulació i de conservació de la fruita. Aquesta fase és bàsica perquè és la que manté la fruita en bones condicions fins que arriba a les plataformes de distribució. Aquells agricultors que no estiguin preparats per treballar en el marc d’un respecte pel medi ambient, amb mesures sanitàries i procurant la màxima qualitat del producte, no podran continuar presents en el mercat internacional. La figura romàntica del pagès que cultiva la terra mentre veu passar les estacions hi és, però dins d’un sector professionalitzat.”

La conservació dels productes té lloc en unes centrals frigorífiques dotades de tecnologia punta. “Gairebé tot es calibra a través d’ordinadors i màquines sofisticades que distribueixen les fruites cap a cambres frigorífiques amb atmosferes controlades per mantenir la qualitat del producte.”

L’agricultor avui manté l’equilibri del territori gràcies a la seva activitat agrària. Aquesta realitat no es reconeix massa vegades tot i els beneficis que comporta. El seu paper social no es valora: “La fruticultura garanteix una economia d’escala en els llocs on es genera. La producció de fruita implica una central que la manipuli, generació de llocs de treball i tota una sèrie d’economies al voltant de la indústria agrària. I avui està proporcionant llocs de treball i formació a la població immigrant que cobreix la manca de mà d’obra al camp.”

Aquesta Associació proporciona diversos serveis als seus associats. “Donem tot tipus d’informació agronòmica; fem captació, anàlisi i difusió d’informació econòmica i fem seguiment de tots els mercats europeus. També disposem d’assessorament jurídic per a les orga­nitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH), que és la qualificació que atorga la Unió Europea a qualsevol empresa que es dedica a la producció i comercialització de fruita amb una certa dimensió. L’atomització de petits empresaris no és positiva per ser forts a Europa. Una entitat com la nostra permet tenir un cert pes en un mercat exterior i esperonar els seus associats a millorar els processos productius. Catalonia Qualitat pot situar la fruticultura catalana en un mercat global. També tenim una àrea de comunicació que ens facilita estar presents a congressos internacionals, fires, etc.”

Europa està molt present en la ment d’aquests professionals, i és que “al voltant d’un 30% de la collita catalana surt a l’exterior, bàsicament a Europa. La xifra encara s’ha de superar. Produïm molt i el mercat nacional no és capaç d’absorbir tota la producció catalana. Hem de fomentar l’exportació i la destinació de la fruita per a altres usos.”

Les comarques lleidatanes són les grans productores de fruites de Catalunya. “A part de les comarques lleidatanes, hem de destacar l’empenta modernitzadora de la fruticultura gironina i l’esforç d’adaptació al mercat de les comarques de Tarragona i Barcelona.” A més, Catalonia Qualitat contribueix a la gestió del mercat controlant els possibles excedents de producció i trobant sortides als productes. Sens dubte, la tasca que porta realitzant des de fa deu anys aquesta entitat ha contribuït a millorar de forma notable el nivell de professionalització de l’agricultura catalana i a dotar-la de mitjans i recursos per ser competitiva a Europa.